Analýza: Uvolněný starosta Pelhřimova (ČSSD) jednatelem městské firmy

Uvolněný starosta města Pelhřimov současně vykonává i funkci jednatele společnosti Městská správa lesů Pelhřimov. V dozorčí radě této společnosti současně jsou zástupce starosty a předseda městského výboru.

Je tedy to, že starosta si zároveň drží i funkci jednatele Městské správy lesů Pelhřimov, v pořádku?

Právní poradna Frank Bold radí v případech, kdy je dotčen veřejný zájem, a to zejména v otázkách životního prostředí, boje proti korupci a nezákonného postupu úředníků.

Podrobný právní rozbor

Střet zájmů, veřejný funkcionář

Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů upravuje povinnosti veřejných funkcionářů při střetu s jejich osobními zájmy, oznamovací povinnost veřejných funkcionářů, která vede ke kontrole jejich činností konaných mimo výkon veřejné funkce, atp.

Otázkou tedy je, jestli na Vámi popsanou situaci zákon o střetu zájmů dopadá.

Nejprve je nutné si vymezit pojem veřejný funkcionář, se kterým zákon o střetu zájmů operuje. Tento pojem je vymezen v § 2 zákona o střetu zájmů. Podle § 2 odst. 1 písm. m) zák. o střetu zájmů je veřejným funkcionářem i

(1) člen zastupitelstva obce, který je pro svoji funkci uvolněn (v daném případě uvolněný starosta Pelhřimova),

(2) nebo člen zastupitelstva, který sice nebyl pro svoji funkci uvolněn, ale před zvolením nebyl v pracovním poměru a svoji funkci zastupitele vykonává ve stejném rozsahu, jako uvolněný člen zastupitelstva. Podle § 2 odst. 1 písm. n) zák. o střetu zájmů je pak veřejným funkcionářem

i (3) místostarosta a členové rady, kteří nebyli pro svoji funkci uvolněni.

Dle § 2 odst. 2 písm. b) jsou veřejnými funkcionáři i členové statutárních orgánů příspěvkových organizací územně samosprávných celků. Městská správa lesů je takovouto příspěvkovou organizací, za statutární orgán lze považovat pouze jednatele, ne dozorčí radu.

Souběh s funkcí v městské příspěvkové organizaci

Starosta v obou svých funkcích – starosta a jednatel Městské správy lesů Pelhřimov jedná ve veřejném zájmu z pozice veřejného funkcionáře. Nejedná se o jeho soukromý zájem.

Dle § 5 odst. 2 zák. o střetu zájmů však

– starostovi a

– členům zastupitelstva, kteří jsou buď pro výkon své funkce uvolněni, nebo nejsou v jiném

pracovním poměru a výkon funkce zastupitele probíhá v takovém rozsahu, jako by uvolněni byli (§

2 odst. 1 písm. m))

nenáleží za výkon funkce jednatele či členů dozorčích rad v Městské správě lesů Pelhřimov odměna.

Z tohoto ustanovení tedy vyplývá, že starosta ve funkci jednatele Městské správy lesů Pelhřimov nemusí skončit, pouze za výkon funkce jednatele nesmí brát odměnu. Z tohoto výčtu taktéž plyne, že naopak odměna za funkci člena dozorčí rady náleží neuvolněnému místostarostovi (v případě, že by se jednalo o uvolněného místostarostu, platí pro něj to stejné, jako pro uvolněného starostu).

Povinnost skončit do 30 dnů ve funkci jednatele Městské správy lesů Pelhřimov dle § 4 odst. 3 zák. o střetu zájmů zde nenastala, protože působnost celého § 4 zák. o střetu zájmů nedopadá na veřejného funkcionáře ve funkci zastupitele příp. starosty a místostarosty. Tato povinnost se vztahuje pouze ke členům vlády či vedoucím jiných ústředních orgánů.

Oznamovací povinnost

Všichni veřejní funkcionáři, v daném případě tedy zcela jistě uvolněný starosta i místostarosta jakožto člen rady, musí učinit tzv. oznámení o činnostech dle § 9 zák. o střetu zájmů. Dle § 9 odst. 1 písm. c) musí veřejný funkcionář písemně oznámit, že je členem statutárního orgánu nebo členem dozorčí rady podnikající právnické osoby a ve svém oznámení musí vymezit, o jakou právnickou osobu se jedná. Tato povinnost se na veřejné funkcionáře vztahuje i tehdy, pokud se jedná o příspěvkovou organizaci města.

Za další musí veřejní funkcionáře provést tzv. oznámení o majetku dle § 10 zák. o střetu zájmů. Zde veřejní funkcionáři vymezí majetek (movitý i nemovitý), který nabyli v období výkonu veřejné funkce (v období výkonu funkce místostarosty/starosty/jednatele Městské správy lesů Pelhřimov).

Stejně tak veřejní funkcionáři činí oznámení o příjmech, darech a závazcích dle § 11 zák. o střetu zájmů.

Z tohoto oznámení bude mj. patrné, zdali starosta a místostarosta za výkon funkcí v Městské správě lesů Pelhřimov v rozporu se zákonem nezískávají finanční příjmy či jiné majetkové hodnoty.

Všechna výše zmíněná oznámení se podávání každoročně do 30. června roku následujícího. Pokud tato lhůta není dodržena, dopouští se jejím překročením veřejní funkcionáři přestupku dle § 23 odst. 1 písm. b) zák. o střetu zájmů, za což jim hrozí uložení pokuty až ve výši 50.000,- Kč (§ 24 zák. o střetu zájmů).

Veškerá oznámení se podávají evidenčnímu orgánu, kterým je v daném případě dle § 14 odst. 1 písm. g) zák. o střetu zájmů tajemník městského úřadu.

Dle § 13 odst. 2 zák. o střetu zájmů může do registru evidenčního orgánu každý po písemné žádosti nahlížet a činit si výpisy. Náležitosti písemné žádosti jsou upraveny v § 13 odst. 3 zák. o střetu zájmů a jedná se o uvedení jména a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně doručovací adresu. V písemné žádosti si také musíte vybrat možnost, jestli budete do registru nahlížet osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo elektronicky (v takovém případě poštou obdržíte přihlašovací údaje).

Správnost údajů v registru

Pokud máte z vyžádaných údajů z registru pochybnosti o správnosti údajů, můžete dle § 13 odst. 6 zák. o střetu zájmů evidenčnímu orgánu (tajemníkovi městského úřadu) tyto své pochybnosti sdělit. Ten údaje přezkoumá, a pokud se opravdu zjistí, že veřejný funkcionář v oznámeních uváděl nesprávné či jinak zkreslené údaje, dopustil se přestupku dle § 23 odst. 1 písm. c) zák. o střetu zájmů, za což mu hrozí pokuta až do výše 50.000,- Kč. Evidenční orgán Vám do 30 dnů sdělí, jak s Vaším sdělením naložil, resp. jestli bylo díky Vašemu sdělení s veřejným funkcionářem zahájeno přestupkové řízení.

Pokud totiž evidenční orgán pojme podezření, že se veřejný funkcionář dopustil přestupku, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu pro vedení přestupkového zákona (§ 13 odst. 7 zák. o střetu zájmů).

Orgánem, který povede přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, je dle § 25 odst. 2 zák. o střetu zájmů obecní úřad obce s rozšířenou působností – v daném případě tedy obecní úřad Pelhřimova.

Stejně tak lze v případě pochybností o dodržení povinností tímto zákonem učinit oznámení orgánu územní samosprávy. Tedy městskému úřadu. I ten by měl údaje v registru přezkoumat (§ 13 odst. 8 zák. o střetu zájmů).

Doporučení Frank Bold:

1. Současný výkon funkce starosty a jednatele městské příspěvkové organizace neznamená, že dochází ke střetu zájmů. Starosta nemusí z funkce jednatele Městské správy lesů Pelhřimov odejít, avšak nesmí za výkon funkce jednatele brát odměnu.

2. Starosta (současně jednatel) a místostarosta (současně člen dozorčí rady) však musí dodržovat oznamovací povinnosti dle zákona o střetu zájmů. Na základě písemné žádosti můžete nahlížet do registru oznámení.

3. Pokud máte na základě vyžádaných informací z registru oznámení pochybnosti o správnosti údajů, tuto svoji domněnku oznamte evidenčnímu orgánu – tajemníkovi městského úřadu. Ten má zákonnou povinnost správnost takto zpochybněných údajů prověřit a případně dát podnět k zahájení přestupkového řízení.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna