Batelov bude žádat finanční úřad o odpuštění sankcí za kanalizaci

Jiří Doležal BatelovMěstys Batelov si bude vysvětlovat porušení rozpočtové kázně s finančním úřadem. Na rekonstrukci batelovské kanalizace poskytli dotaci Kraj Vysočina i Česká republika. Kraj Vysočina už konstatoval porušení rozpočtové kázně, teď je na řadě Česká republika.

Tušení velkého průšvihu

Rozsah průšvihu Batelova lze zatím jen tušit v obecné rovině:žádný kontrolní orgán – kromě finančního úřadu – nemůže vyčíslit a vystavit platební výměr na odvod a penále.

V případě porušení jakékoliv podmínky dané rozhodnutím o přidělení dotace je příjemce povinen odvést prostředky ve výši porušení (většinou ve výši celé dotace poskytnuté jedním rozhodnutím), a to prostřednictvím finančního úřadu. To znamená, že prostředky poskytnuté státem nesplňují tuto zákonem danou podmínku a jsou tudíž ze strany finančního úřadu předepsány a vymáhány znovu.

Pardon není jednoduchý

Žádat o prominutí sankce za porušení rozpočtové kázně už není tak jednoduché jako v minulosti. Sankce tj. odvod a penále za porušení rozpočtové kázně zásadně a výhradně vyměří místně příslušný finanční úřad /v sídle bývalého okresu/. Nikdo jiný nemá oprávnění tento odvod vystavit. Odvod a penále subjekt hradí na účet místně příslušného finančního úřadu. Vzhledem k tomu, že povinnost odvodu vzniká ze zákona, může subjekt odvod odvést na účet finančního úřadu okamžitě po zjištění porušení rozpočtové kázně, ještě před vydáním platebního výměru. Čím dříve odvod zaplatí, tím menší penále je předepsáno.

Pro úspěšnost žádosti Batelova o prominuí sankce bude důležité, jak bude žádost odůvodněna a k jak závažnému porušení rozpočtové kázně došlo. Na základě toho pak bude Generální finanční ředitelství rozhodovat, zda se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele či nikoliv. Cílem odůvodnění žádosti Batelova by mělo být přesvědčit příslušný orgán, že jeho konkrétní případ spadá pod výše uvedené body a uplatnění příslušné sankce by mohlo být příliš tvrdé a neúměrné vzhledem k pochybení, ke kterému při použití finančních prostředků došlo.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna