Batelov žádá Kraj Vysočina o milionovou milost

Městys Batelov žádá Kraj Vysočina o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně při stavbě kanalizace. Jedna z větví nově postavené kanalizace vede na pole. Batelov žádá o odpuštění povinnosti uhradit Kraji Vysočina částku ve výši 1 692 040 Kč.

Zároveň městys Batelov podal podnět k přezkoumání krajským úřadem vydaného pravomocného platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně. Tento podnět byl na konci února 2017  předán v souladu s daňovým řádem na Ministerstvo financí k posouzení a rozhodnutí o dalším postupu.

Důvody hodné zvláštního zřetele
Návrh řešení prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně může podle ustanovení § 22 odst. 14 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí finanční podpory rozhodl, a to na základě písemné žádosti příjemce podpory.  O poskytnutí finanční podpory v tomto případě rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina, které je tedy oprávněno rozhodnout o prominutí nebo o neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Podle předběžných a neoficiálních informací serveru Občasník  nebyly Krajem Vysočina shledány důvody hodné zvláštního zřetele v žádosti o prominutí odvodu. Proto doporučují  úředníci Kraje Vysočina rozhodnout neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna