Bitva o Rantířov: stručné odůvodnění rozhodnutí jihlavského stavebního úřadu

areál M-KovoPřes čtyřicet stran má dodatečné stavební povolení pro stavbu galvanovny v Rantířově. Přinášíme stručné vypořádání námitek v úředním řízení.

Areál společnosti M-KOVO v místě své existence funguje již několik desetiletí, územní plán obce Rantířov z roku 2013 s jeho existencí a stávajícím provozem počítá a spolu s dalšími sousedícími dvěma areály tvoří jednotnou oddělenou plochu od zástavby rodinných domů.  Hluk či imisní příspěvky z provozu celého areálu společnosti M KOVO včetně činnosti pronajímatelů v současné době, ale i Po zprovoznění posuzovaného záměru nepřekročí hygienické limity ani imisní limity. Navíc technologie nanášení povrchové úpravy na hotové výrobky není ani v pravém slova smyslu výrobou, protože v předmětném technologickém procesu je při vstupu a výstupu tentýž výrobek, s rozdílem povrchové úpravy. Uvedený proces by se dal spíš považovat za výrobní službu, která je ve funkční ploše uvedena jako přijatelná činnost.

Zvýšení hlukové zátěže

Výrazné navýšení dopravy se uvedeným záměrem nepředpokládá, hluk z provozu areálu je nyní minimální a dle hlukové studie se prokázalo, že nedojde k překročení limitů hluku na hranicích obytné zástavby, jak z dopravy, tak z provozu. Stavební úřad posuzuje záměr stavebníka a není příslušný k tomu, aby doporučoval k záměru jinou lokalitu.

Rozšíření výroby

Stavební úřad zde uvádí, že společnost M-KOVO svým záměrem nechce rozšířit kapacitu výroby, ale pouze počítá s doplněním nové technologie, která, jak již bylo uvedeno výše, je nevýrobního charakteru.

Soulad s veřejným zájmem

Právě stanoviska dotčených orgánů, která jsou podkladem pro toto konkrétní řízení hájí veřejné zájmy.

Legalizace „černé“ stavby

Stavebník se v řízení o dodatečném povolení nevyhne stejnému posuzování stavby, jaké by probíhalo v klasickém územním a stavebním řízení (posouzení souladu s územním plánem, posouzení dokumentace stavby, vyhodnocení závazných stanovisek dotčených orgánů a vyhodnocení námitek účastníků řízení). Rozhodně není pravdou, že by byly úseky povolovacího procesu obcházeny. Na závěr stavební úřad uvádí, že pracovníci stavebního úřadu svou činnost, související s „černou stavbou“ v areálu M-KOVO, prováděli zodpovědně, zcela standardně a v souladu se stavebním zákonem.

Pojem „drobná výroba“ však není žádným zákonem přesně definován. Proto při posouzení záměru stavební úřad zohlednil i skutečnost, že platný územní plán z roku 2013 s výrobním areálem M-KOVO počítá a sám tento několik desetiletí fungující provoz řadí do funkční plochy VD, tedy drobné výroby.

Regulativ „drobné“ výroby

Stavební úřad zde konstatuje, že pokud by sama obec, jako pořizovatel územního plánu, chtěla regulativ územního plánu v daném území areálu společnosti M-KOVO nějak upravit a omezit tak budoucí činnost vlastníka provozu existující kovovýroby, mohla to učinit při tvorbě územního plánu, což nebylo provedeno, naopak s rozvojem areálu se počítá, což vyplývá z textové části UPD,

Zásah do práva občanů žít v příznivém životním prostředí

Stavební úřad zde uvádí, že tento požadavek účastníků řízení vyplývá z neznalosti podkladů pro řízení. Vzhledem k tomu, že až do stanovené lhůty pro podání námitek tito účastníci nepřišli nahlížet do spisu, ač k tomu měli oprávnění, nevěděli o existenci odporných posudků a studií a nemohli tak znát jejich závěry, ze kterých vyplývá, že výrazné navýšení dopravy se uvedeným záměrem nepředpokládá (vzhledem k tomu, že nedochází k navýšení výroby, jak účastníci namítají), hluk z provozu areálu je nyní minimální a dle hlukové studie se prokázalo, že nedojde k překročení limitů hluku na hranicích obytné zástavby, stejně tak, jako v závěru rozptylové stude, či výsledků posouzení vlivů na veřejné zdraví je zjištěno, že v zájmové oblasti obce Rantířov, dle výpočtů v této studii jsou imisní příspěvky nové linky malé a nezpůsobí překročení imisních limitů. Obava z možného ohrožení kvality vod bezejmenného toku je neopodstatněná.

Stavba v rodinné zástavbě

Tvrzení, že areál M-KOVO se nachází, jak popisují účastníci v lokalitě husté zástavby RD, sportovišť, dětských hřišť, školky, uprostřed rekreační oblasti plné chat, zahrad, okolo chráněné krajinné oblasti v zeleném údolí kolem řeky Jihlavy se nezakládá na pravdě. Areál, který má rozlohu cca 12.700 m2, existuje již od roku 1960, kdy začala strojírenská a zámečnická výroba v Rantířově v podniku OPP (okresní průmyslový podnik), firma M KOVO zde navázala svojí výrobní činnost v roce 1991, kdy byl podnik zprivatizován. Tuto skutečnost tolerovali občané i zástupci obce Rantířov a na parcelách jihovýchodně od areálu se rozvíjela zástavba rodinných domů, severně (pod železniční tratí) vzniklo zmíněné sportoviště, a to za existence a provozu areálu. Obec Rantířov dokonce zařadila takto rozsáhlý areál strojírenské výroby společnosti M-KOVO v územním plánu obce z roku 2013 do funkční plochy výroby a skladování (členění ploch dle části druhé vyhl.č. 501/2006 Sb.), kterou nazvala VD-drobná výroba a přitom v platném územním plánu rozvoj nebo existenci spoŘečnosti nijak neomezuje, právě naopak. S firmou se v dané ploše, kterou v části koncepce rozvoje území nazývá průmyslovou zónou, i nadále počítá.

Ochrana přírody

Odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody), který na svém úseku vydal k záměru stavebníka kladné stanovisko, z kterého stavební úřad cituje: „akce tak, Jak Je navržena, nezasahuje žádné zvláště chráněné území, památný strom, ani Jeho ochranné pásmo. Na lokalitě, kde je akce plánovaná, nebyl zaznamenán významný výskyt chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných živočichů“.

Zpochybňování závěrů studie EIA

Stavební úřad je přesvědčen, že vzhledem k tomu, že obec neuplatnila své připomínky k projednávanému záměru ve zjišťovacím řízení, bylo hrubé zanedbání povinností zastupitelů obce a nyní se snaží své pochybení všemožnými prostředky napravit.

Upozornění na čerpání dotací

K tomuto může stavební úřad jen konstatovat, že námitka je takového charakteru, ke kterému stavební úřad nemůže přihlédnou, neboť čerpání dotací zjakýchkoliv fondů nemá souvislost s postupy, které stavební úřad provádí dle stavebního zákona‘ K námitce proto stavební úřad nepřihlíží.

Nečinnost stavebního úřadu proti stavbě „černé stavby“

Na základě, podaného podnětu provedl stavební úřad kontrolní prohlídku dne 15.12. 2015, kde bylo zjištěno, že stavebník výzev k ukončení stavební činnosti neuposlechl a na stavbě pokračoval. Na základě tohoto zjištění ihned, dle výše uvedených ustanovení, Rozhodnutím ze dne 16.12.2015 pod č.j. MMJ/5U/4328/20 15.4 stavebníkovi nařídil veškerou stavební činnost zastavit. Z výše popsaných postupů vyplývá, že SU jednal zcela v souladu s postupy stavebního zákona a správního řádu a proto k této námitce obce Rantířov stavební úřad nepřihlíží.

Nové posouzení podle EIA

SU znovu zdůrazňuje, že záměr je v areálu společnosti M KOVO umístěn tak, že dle hlukové studie nedojde k překročení limitů hluku na hranicích obytné zástavby, stejně tak, jako v závěru rozptylové stude, či výsledků posouzení vlivů na veřejné zdraví je zjištěno, že v zájmové oblasti obce Rantířov, dle výpočtů v této studii jsou imisní příspěvky nové linky malé a nezpůsobí překročení imisních limitů. Z tohoto důvodu SU rozporuje tvrzení obce, že záměr je řešen v obytné zástavbě, která bude činností stavebníka ovlivněna.

Zhoršení zdraví v rekrační oblasti Rantířov

Předpokládané obavy ze zhoršení zdraví účastník ničím konkrétním nedoložil a SU konstatuje, že tyto důsledkyzáměru účastník předjímá. Pokud by obec Rantířov‘ajeho okolí bylo pouze rekreační oblastí, jak uvádí účastník řízení, musela by tato skutečnost být zohledněna a popsána v územním plánu obce. Ten však plochy, mezi kterými je i plocha, kterou v různých částech územního plánu nazývá průmyslovou zónou obce a počítá nadále s její existencí a rozvojem.

Zpochybňování práce úředníků

Zpochybňování práce a výsledků těch, co posuzovali stavebníkův záměr, jak zmiňovaná KHS či Krajský úřad, tak pracovníci stavebního úřadu, vyplývá z neznalosti záměru, neboť ani jeden z výše uvedených účastníků, kteří podepsali stížnost, v průběhu řízení nenahlédli do dokumentace a dalších podkladů posuzujících záměr. Učastníci vkládají úředníkům SU slova, která nikdy nemohli slyšet, neboť stavební úřad nenavštívili, a proto je stavební úřad přesvědčen, že jde o účelové zkreslení jednání pracovníků SU. Námitky účastníků jsou víceméně obecné a předjímají možný negativní vliv záměru, a vycházejí z toho, že se účastníci řízení, kteří se pod námitky podepsali, neseznámili s dokumentací stavby ani se závěry odborných posudků či vyjádření.

Neaktuální podklady pro rozhodnutí

Stavební úřad (SU) konstatuje, že tato námitka je obecná, nekonkrétní a není ničím podložená. SU je přesvědčen, že všechna vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a jiných dotčených osob se vztahují k projednávanému záměru.

Podjatost a vyloučení vedoucího SÚ Jihlava z řízení

Vyloučení vedoucího stavebního úřadu Ing. Michala Jarca stavební úřad postoupil kanceláři tajemníka úřadu, který ve věci rozhodl tak, že tento vedoucí SU není podjatý.

 

 

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna