Boj o Rantířov: Stavba galvanovny dodatečně úředně povolena!

Je dobojováno? Galvanovna v Rantířově získala dodatečné stavební povolení! „Trochu mě udivuje, když jeden den vydá úřad usnesení o nevyloučení úředníků z podjatosti a druhý den je hotové padesáti dvou stránkové stavební povolení. Úřad ani nepočkal na nabytí právní moci,“ řekl starosta Rantířova Tomáš Novotný.

Starosta Rantířova už měl telefonické dotazy občanů na další postup obce,  o možném dalším postupu rozhodne zastupitelstvo krátce po Novém roce.

Žádost o dodatečné povolení stavby byla podložena stanovisky dotčených orgánů státní správy obsahujících podmínky a rozhodnutími dotčených orgánů.

Nepochopení záměru vyplývá z naprosté neznalosti záměru stavebníka, obyvatelé Rantířova se neseznámili s podklady pro řízení, závěry odborných posudků a závazných stanovisek vydávaných dotčenými orgány, které, hájí veřejné zájmy.

Tvrzení, že areál M-KOVO se nachází v lokalitě husté zástavby rodinných domků, sportovišť, dětských hřišť, školky, uprostřed rekreační oblasti plné chat, zahrad, okolo chráněné krajinné oblasti v zeleném údolí kolem řeky Jihlavy se nezakládá na pravdě. Areál, který má rozlohu cca 12.700 m2, existuje již od roku 1960, kdy začala strojírenská a zámečnická výroba v Rantířově v podniku OPP (okresní průmyslový podnik), firma M KOVO zde navázala svojí výrobní činnost v roce 1991, kdy byl podnik zprivatizován.

Tuto skutečnost tolerovali občané i zástupci obce Rantířov a na parcelách jihovýchodně od areálu se rozvíjela zástavba rodinných domů, severně (pod železniční tratí) vzniklo zmíněné sportoviště, a to za existence a provozu areálu. Obec Rantířov dokonce zařadila takto rozsáhlý areál strojírenské výroby společnosti M-KOVO v územním plánu obce zroku 2013 do funkční plochy výroby a skladování, kterou nazvala „VD-drobná výroba“ a přitom v platném územním plánu rozvoj nebo existenci společnosti nijak neomezuje, právě naopak‘ S firmou se v dané ploše, kterou v části koncepce rozvoje území navazuje průmyslovou zónou, i nadále počítá. Mateřská školka nebo rekreační oblast plná chat se nachází zcela mimo dosah areálu a zmíněná chráněná krajinná oblast není známa ani dotčenému orgánu.

Hlavní argumenty odpůrců galvanovny Rantířov a úřední stanovisko

1. Nevhodné umístění záměru v husté zástavbě rodinných domků, nevhodné kom unikační napojení do areálu, možnost ohrožení spojené s nárůstem dopravy, hluku, entisí apod.

K této námitce stavební úřad uvádí: areál společnosti M-KOVO v místě své existence funguje již několik desetiletí, územní plán obce Rantířov z roku 2013 sjeho existencí a stávajícím provozem počítá a spolu s dalšími sousedícími dvěma areály tvoří jednotnou oddělenou plochu od zástavby rodinných domů.

2. Nesouhlas s umístěním předmětu stavby do areálu společnosti M-KO VO, nebot‘ dle jejich názoru překračuje uvedený záměr rámec pojmu „drobná výroba“  stanovený platným územním plánem obce Rantířov.

Pojem „drobná výroba“ však není žádným zákonem přesně definován. Proto při posouzení záměru stavební úřad zohlednil i skutečnost, že platný územní plán s výrobním areálem M-KOVO počítá a sám tento několik desetiletí fungující provoz řadí do funkční plochy VD, tedy drobné výroby. Uzemní plán je především koncepční materiál zajišťující rozvoj území obce. Záměrem stavebníka nedojde k navýšení výroby, jedná se o doplnění technologie, jejíž vliv posoudil Krajský úřad Kraje vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství ve zjišťovacím řízení se závěrem, že záměr nemůže mít vliv, na životní prostředí, dále pak odborné posudky projektové dokúmentace se závěry, že hluk či imisní příspěvky z provozu celého areálu společnosti M-KOVO včetně činnosti pronajímatelů v současné době, ale i po zprovoznění posuzovaného záměru nepřekročí‘hygienické limity ani imisní limity.

3. Zhoršení ovzduší v obci, vzhledem k tomu, že v dané lokalitě často dochází k inverzi a množství rodinných domků v této lokalitě používá k vytápění‘ pevná paliva

Tato námitka vyplývá z neznalosti podkladů pro řízení, zejména rozptylové studie, jejímž závěrem je zjištění, že v zájmové oblasti obce Rantířov, dle výpočtů v této studii jsou imisní příspěvky nové linky malé a nezpůsobí překročení imisních limitů.

4. Nesouhlas s budoucím záměrem vypouštět vyčištěné odpadní vody z neutralizační stanice přímo do řeky Jihlavy

Tato námitka nesouvisí s předmětem řízení, neboť stavební úřad posuzuje na základě žádosti stavebníka jinou variantu likvidace vyčištěných odpadních vod, a to zachytávání v nádrži a její následný odvoz. Kladně vyjádřil jak správce toku Povodí Moravy as., tak příslušný vodoprávní úřad, který hájí zájmy vodního hospodářství.

5. kolísání tlaku vody ve vodovodním řadu a kjejímu občasnému zakalení a domnívají se, Že připojením technologie dojde k poklesu tlaku vody a ke zhoršeníjejí kvality.

Tuto námitku účastníci řízení ničím nepodložili a z dokumentace a dalších podkladů není zřejmé, že by k tomuto jevu mělo dojít.

6.  obavy z možného kolísání napětí, neboť‘ je údajně areál napojen z 25 let starého transformátoru.

Tato námitka vyplývá z neznalosti poměrů v areálu společnosti M-KOVO. Kompletní rozvody el.energie v areálu jsou pod pravidelnou kontrolou, včetně revizních zkoušek a zkoušek napětí.

7.  Zvýšený nárůstu hluku v okolí areálu jak z tech nologie, tak z dopravy

Výrazné navýšení dopravy se uvedeným záměrem nepředpokládá, hluk z provozu areálu je nyní minimální a dle hlukové studie se prokázalo, že nedojde k překročení limitů hluku na hranicích obytné zástavby, stejně tak, jako v závěru rozptylové stude, či výsledků posouzení vlivů na veřejné zdraví je zjištěno, že v zájmové oblasti obce Rantířov, dle výpočtů v této studii jsou imisní příspěvky nové linky malé a nezpůsobí překročení imisních limitů.

 

8. zhoršení kvality bydlení a snížení se ceny nemovitostí v Rantířově

Námitky účastníků jsou víceméně obecné a předjímají nesprávný způsob užívání jednotlivých objektů, a vycházejí z toho, že se účastníci řízení, kteří se pod námitky podepsali, neseznámili s dokumentací stavby ani se závěry odborných posudků či vyjádření. Učastníci řízení mají možnost svá vlastnická nebo jiná věcná práva hájit v souladu se správním řádem, který tyto postupy upravuje.

9. Investor bude porušovat užíváním předmětné stavby platné předpisy a ohrožovat svou činností životní prostředí v Rantířově

K této námitce případného porušování legislativy a nedodržování předpisů a postupů plánovaným provozem automatické linky a zneškodňovací stanice odpadních vod stavební úřad uvádí, že ji nelze předjímat.

10. Posouzení celkových poměrů v širším území s výzvou, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem.

Záměr by musel být v rozporu se zákony ČR, aby mohl být zamítnut. V tomto řízení, jak je z dokumentace, příloh a celého řízení patrné, že záměr není v rozporu s právními předpisy.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna