Deset zjištění z vodárenského auditu

MIROSLAV MAREŠ

Když  jihlavští odhlasovali (převahou jediného hlasu) vystoupení Jihlavy ze Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, znamenalo to zásadní změnu ve vodárenství Jihlavska. Přestala existovat jednotná vodárenská síť pod správou monopolního provozovatele Vodárenské a.s. Vodárenské trubky a kanalizační stoky v majetku statutárního města Jihlava bude v budoucnosti spravovat nový provozovatel podle pokynů statutárního města Jihlavy.

Nezávislí auditoři stanovení Ministerstvem zemědělství popsali situaci jihlavského vodárenství v Technickém auditu (celý dokument viz níže). Toto je stručné shrnutí situace.

„Náklady na surovou vodu se mezi r. 2010 a 2013 zvýšily o 44%, a to zejména vlivem zvyšujících se nákladů na vodu.“

1. Výrobní proces ze surové voda

Srdcem jednotné vodárenské soustavy Jihlavska je úpravna vody Hosov, Sem je přiváděna surová voda z údolní nádrže Hubenov (6km) a upravená pitná voda z údolní nádrže Stará Říše (40km).  Podle vodárenského auditu dochází na Hosově k míchání vody z více zdrojů. Promíchají se i účetní náklady. Hosov považuje SVAK Jihlavsko za nedělitelný majetek.

Surová voda pro výrobu pitné vody na ÚV Hosov odebírána ze tří zdrojů, a to VD Hubenov
prostřednictvím ČS Rantířov (vzdálenost 6km) , Vodárenské rybníky Pístov prostřednictvím ČS Pístov a voda vyrobená na ÚV Nová Říše (vzdálenost 38km). Náklady na surovou vodu jsou závislé na odebraných množstvích z jednotlivých zdrojů.

Množství vody z údolní nádrže Stará Říše vzhledem k její jednotkové ceně
podstatnou měrou ovlivňuje cenu vody vyrobené na úpravně vody Hosov a tím i také přeneseně cenu pro vodné ve Statutárním městě Jihlava a dalších lokalitách skupinového vodovodu Jihlava.

2. Míchání s (cenou) vody

Nezávislí auditoři dne 29. 04. 2013 požádali provozovatele ÚV Hosov o sdělení, na základě jaké metodiky je rozhodováno o množstvích odebírané surové vody z jednotlivých zdrojů, (Tato žádost tvoří přílohu č. 23 Závěrečné zprávy).
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. odpověděla dne 07. 05. 2013 tato: „Metodika pro
rozhodovací proces v naší společnosti není stanovena, rozhodovací proces je řízen především aktuální kvalitou a množstvím surové vody v jednotlivých zdrojích a rozhodovací proces je know-how naší společnosti“.(Tato odpověď tvoří přílohu č. 24 Závěrečné zprávy)

3. Skupinový vodovod, jihlavská kanalizace

Skupinový vodovod Jihlava, zásobuje obce Jihlava, Luka nad Jihlavou, Velký Beranov , Polná a Dobronín. U kanalizace pro veřejnou potřebu je situace jednodušší než u vodovodu, neboť majetek slouží pouze Jihlavě.

4. PÍSTOVSKÉ RYBNÍKY
Soustava Pístovských rybníků je vybudována na jihozápadě města Jihlava a byla používána v systému zásobování vodou v Jihlavě již od r. 1885 a tvoří ji rybníky Vodárenský, Lukáš, Silniční, Luh a Kalňák. Surová voda z Vodárenského rybníka je čerpána čerpací stanicí Pístov (výkon 70 l/s) do úpravny vody Hosov. Voda z tohoto zdroje je používána sezónně, a to zejména v období nižší teploty vody a nižšího oživení mikroorganizmy. Odbahnění a náklady na údržbu jdou výhradně na vrub městského rozpočtu Jihlavy.

5. Plán financování auditoři neviděli, jen tabulky

Vypracovaný a schválený Plán financování obnovy (PFO) předala divize VAS Jihlava dne 19. 12. 2008 na SVaK Jihlavsko. Nezávislým vodárenským auditorům nikdy nebyl předložen, ač byl několikráte tento dokument po Svaku Jihlavsko jako vlastníku vodohospodářské infrastruktury požadován, nebyl auditorům předložen.  Podle materiálů, předaných SVAKem v měsíci květnu lze dle názoru auditorů konstatovat, že původní PFO je zpracován kvalitně a zodpovědně. I tyto tabulky, (Hodnocení plnění Plánů obnovy v letech 2010, 2011 a 2012) však byly SVAKem předloženy pouze v tabelární formě bez komentáře.

Jako poměrně „velký“ nedostatek předloženého Plánu financování obnovy vidíme absenci návrhu na řešení stavu, který v průběhu dopravy pitné vody vyrobené na ÚV Nová Říše způsobuje její znehodnocení.

6. Žádná cenová kalkulace předané vody

Cenová kalkulace pitné vody nepočítala v roce 2013 s předáváním ceny vody mezi dvěma majiteli.  Podle názoru jak SVAKu Jihlavsko, tak i VAS je nedělitelným majetkem celá páteřní vod. soustava od ÚV N. Říše až po ÚV Polná. Navíc se v přílohách dopisu uvažuje i s tzv. majetkem „ze zásobovacího hlediska nedělitelným“ (příloha č. 4a Závěrečné zprávy) Jedny z příloh tvoří např. seznam předávacích míst mezi SVAK a SMJ a naopak i předávacích míst mezi SMJ a SVAK (přílohy č. 5 a 6 Závěrečné zprávy)

7. Cenová kouzla?

Některé údaje ve vyhodnocení ceny vody předané za rok 2012, jsou zajímavé, a to: výsledná cena vody předané za rok 2012 (28,086 Kč/m3) je nižší než v r. 2011 (30,206 Kč/m3), když cena vody fakturované naopak roste. Diskutabilní je i výše správní režie v roce 2011 u vody předané (20,561 mil. Kč), která je vyšší než u vody fakturované v roce 2011. (18,484 mil. Kč.)

8. Surová voda ze Staré Říše zdražuje vodu na Hosově

Hodnota nákladové položky surové vody největší měrou negativně ovlivňuje cenu vody vyrobené na ÚV Hosov. Z provedených rozborů ( viz tab. na str. 49) je patrno, že nárůst této nákladové položky např.mezi rokem 2010 a 2013 činí v absolutní hodnotě 12 396 102 Kč, což v procentním vyjádření znamená nárůst o 44,80%
Na tomto navýšení ceny surové vody se narůstajícím způsobem podílí nárůst nákladů na vodu,
dopravovanou z ÚV Nová Říše k další úpravě v ÚV Hosov.

9. Chyby v politice řízení VAS a.s.

V politice integrovaného systému řízení je „vyhlášeno a otevřeně deklarováno všem jednotlivým spotřebitelům“ mimo jiné:
Realizace efektivních opatření ve výrobě s cílem příznivého ovlivnění ceny finálního produktu (ceny vodného a stočného) Na základě rozboru nákladů a cenových kalkulací obsažených v části 5 této zprávy lze konstatovat, že tato deklarace není vždy naplňována.

10. SVAK nedodržuje usnesení valné hromady

SVAK bohužel nedodržuje usnesení valné hromady SVAKu, konané dne 4. 12. 2012., týkající se
vydání majetku, k němuž SMJ převedlo právo hospodaření na SVAK, majetku, k němuž SMJ převedlo vlastnické právo na SVAK a také majetku nabytého privatizací JmVaK s výjimkou tzv. nedělitelného majetku. Uvedený majetek měl být vydán dle stanov SVAKu do jednoho měsíce po vystoupení SMJ ze SVAKu ,tj. do 31. 1. 2013, do doby odevzdání technického auditu nebyl žádný výše uvedený majetek SVAKem vydán.

vodárenskýaudit

Vodárenský audit-přílohy

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna