(DOKUMENT) Předžalobní výzva právníka Zápotočného primátorovi Chloupkovi (ČSSD)

Vážený pane primátore,
obracím se na Vás ve věci Vašich výroků, které jste pronesl při zasedání městského zastupitelstva statutárního města Jihlavy, které se konalo dne 5.2.2018. Na tomto zasedání, jste se vyjadřoval k mému stanovisku k postupu statutárního města Jihlavy při poskytování dotací DS Stříbrné Terasy o.p.s. ze dne 12.1.2018 (dále též „Stanovisko“). Stanovisko tvoří přílohu této výzvy.
Následující tabulka cituje Vaše výroky spolu s časem záznamu z jednání, v němž jste výroky pronesl.

čas záznamu výrok primátora
4:36:33 „Z toho posudku města plyne to, že se tam pan doktor Zápotočný dopustil trošku profesního pochybení.“

4:38:17 „Já tomu rozumím a teď když se dívám znovu na to zdůvodnění, tak jsou tam body, které jsou sporné a ne-li přímo nepravdivé. Bod d) smlouva odkazuje na neplatný obchodní zákoník. A to je to výrazné profesní pochybení pana doktora Zápotočného. Smlouva byla sjednána podle obchodního zákoníku, a pokud se obě strany nedohodly, že ji podřizují novému občanskému zákoníku, platí stále podle obchodního zákoníku. Ono se to v televizi říká. Devět z deseti právníků Vám tohle potvrdí, takže ten desátý to nepotvrdil. To je jedna věc.“

Záznam je dostupný na http://tv.kr-vysocina.cz/?article=/vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/mesto-jihlava.html.

K Vašim výše citovaným výrokům uvádím, že jsem se ve Stanovisku žádným způsobem nevyjadřoval k otázce, jakým právním předpisem se smlouva o poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s provozem domova seniorů ze dne 16.12.2008 (dále též „Smlouva“) řídí. Nadto Stanovisko neobsahuje žádnou zmínku o obchodním zákoníku. Rovněž Stanovisko neobsahuje žádný bod d), o němž jste hovořil. Předpokládám, že tímto jste měl na mysli bod d) návrhu usnesení předkládaného MgA. Karolínou Koubovou na prověření okolností poskytování dotace (dále též „Usnesení“), který ve svém zdůvodnění skutečně bod d) obsahoval.

kladívko
Je skutečností, že:
– nejsem autorem návrhu Usnesení,
– o existenci ani obsahu návrhu Usnesení jsem do 6.2.2018 neměl informace (kopii návrhu Usnesení jsem obdržel dne 13.2.2018 jako jeden z podkladů pro zpracování tohoto dokumentu).
Ve svém Stanovisku jsem se žádným způsobem nevyjadřoval k tomu, zda se Smlouva řídí (již zrušeným) obchodním zákoníkem či současným občanským zákoníkem. Z uvedeného je zjevné, že Vaše výroky se nezakládají na pravdě, neboť k žádnému profesnímu pochybení ani nemohlo dojít, když otázka, kterým právním předpisem se Smlouva řídí, není vůbec ve Stanovisku řešena.
Vaše výroky jsou nepravdivé a jako takové mne profesně významně poškozují. Záznamy ze zasedání městského zastupitelstva jsou zveřejněny na internetu a Vaše výroky jsou tak každému dostupné. Kritika a znevážení mé odborné úrovně na jednání zastupitelstva z úst primátora působí na veřejnost fakticky velmi silně a jsou tak také veřejností vnímány. Běžný občan neuvěří, že pokud primátor na jednání zastupitelstva veřejně vystoupí proti advokátovi a učiní prohlášení o jeho profesním pochybení, že by primátor neměl takové profesní pochybení
advokáta řádně zdokumentováno, a současně vychází z toho, že profesní pochybení, kterého se advokát dopustil, musí být zásadní, pokud primátor přistoupí k veřejnému pranýřování advokáta na jednání zastupitelstva. Důsledky Vaší evidentně neopodstatněné kritiky poškozující moji profesní pověst jsem pocítil bezprostředně po Vašem vystoupení na zastupitelstvu, když jsem byl několika svými klienty, kteří jsou významnými podnikateli, dotazován, jakého že pochybení jsem se dopustil.
Vámi pronesené výroky zasáhly do mých osobnostních práv a je dle mého názoru na místě, abyste se za své nepravdivé výroky omluvil. Aby taková omluva byla způsobilá byť částečně odčinit vzniklou újmu, je nezbytné, aby byla pronesena minimálně stejnou formou jako ony nepravdivé výroky. Z tohoto důvodu požaduji, abyste se omluvil na zasedání městského zastupitelstva statutárního města Jihlavy.
S ohledem na výše uvedené Vás tímto vyzývám k omluvě, kterou požaduji přednést na nejbližším zasedání městského zastupitelstva statutárního města Jihlavy plánovaném na den 17.4.2018, a která bude znít následovně: „Dne 5.2.2018 jsem na zasedání městského zastupitelstva města Jihlavy na základě neověřených informací uvedl, že JUDr. Milan Zápotočný se ve svém stanovisku k postupu statutárního města Jihlavy při poskytování dotací
DS Stříbrné Terasy o.p.s. dopustil vážného profesního pochybení tím, že uvedl, že smlouva o poskytování dotace se řídí občanským zákoníkem nikoliv již zrušeným obchodním zákoníkem.
JUDr. Milan Zápotočný se ale ve svém stanovisku nijak otázkou, jakým předpisem se smlouva řídí, nezabýval a ve stanovisku žádná zmínka o obchodním zákoníku není. Z tohoto důvodu se JUDr. Milanovi Zápotočnému omlouvám za uvedené výroky, které byly z mé strany unáhlené a nepravdivé.“
Pokud by se z jakéhokoliv důvodu nekonalo plánované zasedání zastupitelstva dne 17.4.2018, požaduji přednesení omluvy na nejbližším zasedání, které se bude od dnešního dne konat.
Ve lhůtě do 28.2.2018 mi zašlete Vaše stanovisko k mému požadavku, tj. zda hodláte způsobem výše popsaným realizovat omluvu.

Závěrem Vám sděluji, že pokud od Vás neobdržím do 28.2.2018 informaci, že budete způsobem popsaným výše realizovat omluvu, hodlám své oprávněné nároky vymáhat procesní cestou. Pro ten případ, prosím, považujte tuto výzvu za upomínku před podáním žaloby.
Tato výzva se zasílá na vědomí zastupitelům města Jihlavy.

S pozdravem
JUDr. Milan Zápotočný
advokát

Co číst dál?

Mayerová (Čapí hnízdo): Zvážím požadavek veřejné omluvy od Kalouska (TOP09)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna