DOKUMENT: Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2017-2018

Rada města Jihlavy se dohodla na programových prioritách v jednotlivých oblastech správy a rozvoje města. Při zpracování programového prohlášení vycházela zejména z koaliční smlouvy, volebních programů zúčastněných politických stran a hnutí a schválených dlouhodobých strategických dokumentů města.

Koalice bude usilovat o vytváření podmínek pro klidné soužití všech občanů. Zejména budeme podporovat vzájemnou toleranci a porozumění mezi většinovou společností a minoritami. Tam, kde existují problémy, budeme aktivně hledat jejich příčiny a možná řešení. K tomu budeme vyhledávat partnery pro spolupráci v rámci neziskového sektoru a zaměříme  se zejména na opatření ve vztahu k mladým lidem a dětem.

Koalice bude usilovat o vytváření podmínek pro klidné soužití všech občanů. Budeme podporovat vzájemnou toleranci a porozumění mezi občany a zároveň dbát rovnosti před zákonem pro všechny, bez ohledu na sociální postavení, vyznání, či národnostní a etnickou příslušnost. Existující problémy města budeme aktivně řešit, diskutovat je s veřejností a hledat jejich příčiny. Budeme vyhledávat partnery pro spolupráci z řad veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru. Zaměříme se na opatření podporující rodinu a zdravou výchovu dětí a mládeže.

Prioritní investiční záměry města pro období 2017 – 2018, územní plánování

Zpracujeme dlouhodobý investiční plán města včetně návrhů možnosti financování.

Přijmeme nový územní plán včetně regulačních plánů a územních studií na vybraná území.

Z nově vytvořeného plánu investic budeme čerpat návrhy, jejichž realizaci budeme diskutovat s občany. Zásobník investičních projektů příměstských částí bude realizován též po diskusi s občany.

Průběžně bude prováděna rekonstrukce a budování kanalizací a vodovodů nutných pro další rozvoj města dle Dlouhodobého plánu financování obnovy kanalizací a Dlouhodobého plánu investic do vodohospodářské struktury (vodojem Bukovno, SZ a SV větev).

Připravíme realizaci dopravního terminálu včetně propojení Jiráskovy a Havlíčkovy ulice.

Zahájíme rekonstrukci Horáckého zimního stadionu.

Připravíme a případně realizujeme propojení Brněnské a Brtnické ulice.

Revitalizujeme údolí Koželužského potoka a Telečské ulice a okolí podle závěrů diskuse s občany.

Po diskusi s občany připravíme řešení prostoru Masarykova náměstí.

Zahájíme realizaci projektů zařazených do IPRÚ.

Ve spolupráci s Krajem Vysočina, případně ŘSD budeme pracovat na zlepšení dopravní situace v pohybu (vnější obchvat, sjezd u Vodního ráje, sjezd u Pístova, křižovatka Žižkova- Rantířovská).

Zpracujeme studie a projektovou dokumentaci k regeneraci vybraných částí města a dle možností zahájíme i realizaci

Zpracujeme studii využitelnosti areálu Modety.

Ekonomika a financování

Vyhodnotíme srovnávací analýzu CRIF.
Investice budeme posuzovat vždy v přímé vazbě na následné náklady a udržitelnost.
Budeme i nadále udržovat zdravou dluhovou službu města.
Budeme vytvářet rezervy na spolufinancování projektů financovaných z evropských a státních prostředků i pro vlastní investice města (Fond rozvoje a Fond kofinancování) tak, aby mohly být investiční záměry schvalovány již v rámci rozpočtu.
Zpracujeme výhled financování investic a obnovy majetku.
Budeme dbát o efektivní hospodaření magistrátu.
Zlepšíme informovanost o hospodaření města a rozšíříme veřejnou kontrolu (např. rozpočet, zveřejňování zpráv o čerpání rozpočtu, zveřejňování smluv, výběrová řízení, příspěvky a granty).

Využijeme vhodných dotačních titulů a forem spolupráce s investory k posílení zdrojů pro rozvoj města.

Realizujeme nový ekonomický i navazující software umožňující racionalizovat organizaci finančních a informačních toků úřadu.

Budeme důsledně postupovat vůči neplatičům a dlužníkům.

Zvýšíme efektivitu městských obchodních společností a příspěvkových organizací vytvořením systému jejich řízení a kontroly. Nastavíme nový systém personálního řízení managementu obchodních společností města.

Zpracujeme analýzu hospodaření města s výhledem na budoucí období.

Životní prostředí

I nadále budeme udržovat a rozšiřovat prostor pro rekreaci a volný čas a pokračování programu údržby městské zeleně, včetně dalšího rozvoje Zeleného okruhu.
Zpracujeme nový Plán odpadového hospodářství v návaznosti na nový zákon o odpadech.

Budeme pokračovat v koncepčním řešení odpadového hospodářství s důrazem na snížení celkových nákladů na odpady včetně vybíraných poplatků dle nového Plánu odpadového hospodářství ve spolupráci se Sdružením obcí Vysočiny.

Vytvoříme rámcová pravidla pro přebírání pozemků, komunikací, zeleně a inženýrských sítí od investorů do správy města (s ohledem na následnou údržbu komunikací, svoz odpadů a péči o zeleň).

Budeme podporovat naplňování digitálního protipovodňového plánu a retenci vody v území.

Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti veřejných budov a rozšiřovat úsporné veřejné osvětlení (maximální využití dotačního programu Zelená úsporám, kontrola vyčíslených úspor a jejich následná efektivní investice) i s využitím „chytrých technologií“.

Doprava

Podpoříme rozvoj MHD a na základě dopravního modelu provedeme optimalizaci trasování jednotlivých linek (predikce potřeb MHD v souvislosti s rozvojem města, noční a expresní linky).
Zpracujeme plán udržitelné mobility města (SUMP).
Připravíme celkovou koncepci parkování ve městě.
Přijmeme opatření pro zklidnění dopravy a bezpečný pohyb chodců v obytných částech města:

  • pokračování ve výstavbě bezbariérových a osvětlených přechodů,
  • preference chodců na křižovatkách se světelnou signalizací v blízkosti centra mimo dopravní špičku.
Vytvoříme plán údržby a rekonstrukcí dopravní infrastruktury pro všechny druhy dopravy.
Budeme pokračovat v budování dopravní infrastruktury zlepšující mobilitu ve městě (viz též plán investic).

Budeme pokračovat v opravě mostních konstrukcí, komunikací a chodníků dle plánu údržby a rekonstrukcí.

Budeme pokračovat v přípravě vybudování vnějšího obchvatu.

Aktivně se zúčastníme diskusí o VRT.

Zmodernizujeme dopravní hřiště.

Kultura a propagace města

Budeme nadále podporovat jak významné kulturní akce (například MFDF, Festival Gustava Mahlera, Havířský průvod, Filharmonii GM), tak jednorázové akce a činnost subjektů i zařízení, přispívajících k pestrosti kulturního života ve městě.

Na základě zpracované strategie připravíme akční plán rozvoje kultury a turismu, čemuž vhodně přizpůsobíme stávající grantový systém.

Podpoříme poznávání bohaté historie Jihlavy (vědecká, publikační a přednášková činnost).

Budeme věnovat pozornost oživení veřejných prostranství, především centra města.

Budeme hledat větší využití potenciálu bohaté historie Jihlavy v cestovním ruchu.

Zlepšíme informovanost pomocí moderních technologií.

Budeme pečovat o stávající a podporovat další rozvoj tematicky naučných stezek.

Budeme podporovat rozvoj spolupráce s partnerskými městy (vzájemná podpora cestovního ruchu, prezentace měst, regionálních produktů, tradic, studentské výměny, apod.).

Budeme pokračovat v rozvoji spolupráce s hornickými a hutnickými městy v ČR i zahraničí.

Sport a volný čas

Budeme dbát o soustavné, účelné a vyvážené zvyšování nabídky volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie obyvatel.
Budeme nadále udržovat a rozvíjet sportovní a volnočasovou infrastrukturu.
Budeme podporovat sportování dětí a mládeže.
Budeme pokračovat v podpoře spolků zabývajících se sportovními a volnočasovými aktivitami formou dotací.
Vytvoříme informační webový portál sportovních zařízení vč. rozpisu obsazenosti, který umožní efektivní využívání sportovišť.
Budeme intenzivně hledat strategické partnery pro vrcholový sport a rozvoj a propagaci evropsky známé značky Dukla Jihlava.
Připravíme strategii rozvoje sportu včetně potřebných výhledů investic.

Školství

Zaměříme se na kvalitu a dostupnost vzdělávání v městem zřizovaných organizacích:

  • podpoříme rozvoj technické výchovy a fyzické zdatnosti dětí,
  • podpoříme výuku cizích jazyků a mezinárodní spolupráci,
  • podpoříme prevenci sociálně-patologických jevů,
  • podpoříme zdravé stravování ve školských zařízeních.
Zajistíme dostatečnou kapacitu v MŠ, ZŠ, školních družinách a mimoškolních vzdělávacích zařízeních (DDM, ZUŠ, PodpoVRCH).
Podpoříme alternativní formy vzdělávání dětí předškolního věku.
Vytvoříme systém podpory pro nadané děti již od 1. stupně ZŠ.
Nadále budeme modernizovat funkční infrastrukturu pro vzdělávání.

Sociální oblast

Budeme nadále podporovat především místní poskytovatele sociálních služeb, poskytující služby na území města.
Stabilitu financování těchto poskytovatelů sociálních služeb zajistíme jejich začleněním do rozpočtového výhledu města.
Podpoříme vhodnými opatřeními vznik sociálního bydlení ve městě.
Budeme podporovat rodiny s dětmi a seniory samotnými opatřeními města i podporou organizací, které s nimi pracují.
Připravíme výstavbu komunitního centra pro hendikepované spoluobčany.
Podpoříme vznik kamenného hospice.
Podpoříme vznik potřebných nebo chybějících služeb na území města.
Připravíme program víceletého financování sociálních služeb.
Vytvoření elektronického formulářového systému pro občany – interaktivních formulářů pro řešení vybraných životních situací.

Řízení města, Místní agenda 21 a Projekt Zdravé město

Všechna zásadní rozhodnutí budou diskutována na veřejných debatách, názory občanů budou zjišťovány anketami a budou podkladem pro akční plány města.
Na základě procesní analýzy přijmeme opatření k zefektivnění služeb úřadu veřejnosti i vnitřního chodu úřadu.
Budeme usilovat o rozvoj města na základě principů trvalé udržitelnosti a přijatých Aalborských závazků.
Zavedeme vlastní i externí hodnocení ve všech oblastech MA 21 a budeme usilovat o dosažení kategorie B MA 21.
Nastavíme pravidla přípravy materiálů magistrátem pro rozhodování volených orgánů.
Zavedeme systém řízení kvality veřejné správy.

Bezpečnost

Budeme podporovat další rozšiřování kamerového systému a zavedeme nový informační systém.
Pravidelně bude v činnosti pracovní skupina pro bezpečnost a prevenci kriminality.
Situaci ve městě pravidelně bude vyhodnocovat Bezpečnostní rada a bude aktualizovat plány prevence a přijímat vhodná opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě.

Podpora podnikání a zaměstnanosti

Budeme usilovat o efektivní pracovní a společenskou komunikace mezi zástupci zaměstnavatelů, samosprávy a Okresní hospodářské komory (OHK).
Umožníme plnohodnotné zastoupení v komisích rady města zástupcům OHK.
Budeme vytvářet stabilní podnikatelské prostředí (aktualizace cenové mapy se střednědobým výhledem výše pronájmu prostor pro podnikání, řešení dopravní obslužnosti podnikatelů a parkování jejich zákazníků ve městě).
Budeme podporovat spolupráci zaměstnavatelů se základním, učňovským a odborným školstvím.
Budeme hledat možnosti spolupráce s podnikateli vytvářením společných projektů (např. vzájemná propagace, spolupořádáním exkurzí či společenských akcí).
Zaměříme se na přípravu vhodných ploch pro potenciální investory.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna