Domluví se Kraj Vysočina s Jihlavou na podzemním parkovišti pod novou budovou pro úředníky?

Kraj Vysočina plánuje rozdělení výstavby nového pavilonu pětipodlažní budovy E do dvou částí s ohledem na možná rizika připravované výstavby. A to především rizika nedohody Kraje Vysočina s krajským městem Jihlavou o výstavbě podzemního parkovacího domu.

Budova E se bude skládat ze dvou souběžných hlavních hmotově shodných bloků navzájem propojených vstupní halou a komunikačními a provozními prostory. Budova bude mít jedno podzemní podlaží pod celou plochou a pět nadzemních podlaží, poslední nadzemní podlaží ustupující.

pavilon E Kraj Vysočina

Četnější jsou pouze požadavky na pozdější rozšíření záměru na využití předmětného území výstavbou parkovacího domu s určitou volnou kapacitou pro veřejnost a s doplňkovými službami pro veřejnost, a to pokud možno ve spolupráci se statutárním městem Jihlava.

Druhá etapa komplexního využití území  bude rozpracovávána a připravována k realizaci po vydání pravomocného stavebního povolení pro etapu první. To z důvodu omezení rizika neuskutečnění první etapy.
Kapacita budovy E bude cca 240 kancelářských pracovišť pro zaměstnance Krajského úřadu Kraje Vysočina a vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (Vysočina Education, Vysočina Tourism, Projektová kancelář Kraje Vysočina). V budově bude potřebný počet zasedacích místností o dostatečné kapacitě, spisovny, obslužné, technické a skladovací prostory, vstupní prostor odpovídající významu krajského úřadu umožňující i využití pro příležitostné výstavy a presentace, bufet.

Akce výstavby budovy E je zahrnuta v kapitole Nemovitý majetek ve schváleném rozpočtovém výhledu na roky 2018 až 2020. Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje byly z hospodářského výsledku roku 2017 ve Fondu strategických rezerv účelově zavázány prostředky ve výši 125 mil. Kč na výše uvedenou akci.

Nedostatečnými prostorovými podmínkami krajského úřadu se zabývala rada kraje již v roce 2004 a na základě jejího rozhodnutí byla pořízena urbanisticko-architektonická studie areálu bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše nacházejícího se proti budově C krajského úřadu přes ulici Ke Skalce, který je ve vlastnictví kraje.

V lednu roku 2009 byla pořízena projektová dokumentace pro dostavbu nové budovy krajského úřadu umístěné v prostoru bývalých kasáren kpt. Otakara Jaroše. Projekt řešil v souladu se zadáním administrativní budovu s počtem 238 míst, částečným podsklepením bez vnitřních parkovacích stání. K realizaci nedošlo.

V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce budovy bývalé vojenské kuchyně v areálu krajského úřadu pro jeho potřeby, která však nevyřešila všechny prostorové potřeby.

V roce 2017 byl proto problém s nedostatečnými prostory a související problémy s dislokační roztříštěnosti pracovišť krajského úřadu znovu otevřen a byly zahájeny diskuse o možných způsobech řešení. Výsledkem těchto diskusí, posuzovaní možných řešení, porovnávání jejich výhod a nevýhod z pohledů ekonomických, provozních a dalších byly materiály, které byly předloženy radě kraje a (po projednání v politických, zastupitelských klubech) zastupitelstvu kraje s návrhem řešení na výstavbu nové administrativní budovy.

Studie je zpracována ve třech základních variantách:
Varianta I
Předpokládá rozšíření původně navrhovaného podzemního podlaží na celou půdorysnou plochu administrativní budovy a zde realizovat parkování maximálního počtu osobních vozidel. V případě nedostatečné kapacity tohoto podlaží realizovat zbylá parkovací stání na samostatném parkovišti vybudovaném na volném pozemku vedle budovy.

Varianta II
Předpokládá řešení parkovacích stání výlučně v obestavěném prostoru administrativní budovy tj. vybudování podzemních suterénních prostor pod navrhovanou budovou pro celkovou kapacitu, bez nutnosti realizace pozemního parkoviště.

Varianta III
Předpokládá stejně jako varianta I rozšíření původně navrhovaného podzemního podlaží pro parkování na celou půdorysnou plochu administrativní budovy. V případě nedostatečné kapacity tohoto podlaží realizovat zbylá parkovací stání formou výstavby samostatného parkovacího domu v sousedství navržené administrativní budovy.
popis navrhované administrativní budovy
Pro realizaci investičního záměru vybudování administrativní budovy Krajského úřadu bylo investorem vybráno staveniště v bezprostřední blízkosti stávající správní budovy Krajského úřadu. Toto staveniště leží západním směrem naproti současné budovy Krajského úřadu přes obslužnou komunikaci ulice Ke Skalce.

Staveniště tvoří areál bývalých kasáren Otakara Jaroše ležící přibližně ve střední části Statutárního města Jihlava západním směrem od jeho historického jádra. Areál se rozkládá uvnitř městské zástavby mezi ulicemi Žižkova, Ke Skalce, Bratří Čapků a Seifertovou. Zájmová část areálu s budoucím staveništěm administrativní budovy Krajského úřadu se nachází v rohu ulic Žižkova a Ke Skalce naproti budově Krajského úřadu.
Pozemek budoucího staveniště je rovinný s mírným sklonem na jižní stranu.
Výška stávajícího terénu se pohybuje kolem 522 – 523,5 m n.m. Pozemek je v současné době nevyužívaný.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna