Hygiena: obchvat Velkého Beranova je v rozporu s jeho územním plánem

Záměr výstavby obchvatu Velkého Beranova narazil na stanoviska majitele neveřejné střelnice u Velkého Beranova a Krajské hygienické stanice.  V prostoru neveřejné střelnice je navržena spojovací komunikace Malý Beranov-Henčov.

Střelecký spolek jako majitel neveřejné střelnice požaduje její přemístění do obdobné lokality v podobné vzdálenosti od Jihlavy. Současně musí být dodržena veškerá právní nařízení o provozu a výstavbě střelnic (zákon o zbraních a střelivu).

Dlouhý seznam připomínek k výstavbě velkoberanovského obchvatu zaslala i Krajská hygienická stanice Jihlava:

Dokumentace
a) Chybí detailnější řešení sjezdu z komunikace II/406 do Henčova, zejména trasa od křižovatky této místní komunikace se silnicí II/406 po navrženou přeložku této místní komunikace (Jihlava – Helenín, ul. Hůlová).
b) U nově navržených komunikací a komunikací ze kterých je přeložena doprava na obchvat chybí návrh zařazení těchto komunikací do tříd po realizaci obchvatu.
c) V dokumentaci nejsou zohledněny související záměry v okolí – „Dostavba zpevněné dráhy letiště Jihlava (proběhlo zjišťovací řízení a územní řízení) a „Obchvat Jihlavy – jih“ a to jak v akustické studii, tak v rozptylové studii.
d) Kromě nulové a aktivní varianty zde chybí porovnání se současně platnou trasou obchvatu Velkého Beranova. Zjišťovací řízení bylo vedeno v r. 2008.
e) Ochrana prameniště „Rytířsko“ je řešena obecně, chybí zde podrobnější vyhodnocení možného vlivu stavební činnosti na prameniště, zároveň není posouzen vliv likvidace dešťových vod z komunikace zasakováním v ochranném pásmu prameniště.
f) Chybí porovnání zdravotních rizik nulové a aktivní varianty.
g) Chybí návrh objízdných tras.

fb

Hluk
a) Není provedeno měření hluku stávajícího stavu v obcích V. Beranov, Velký Beranov – Nové Domky, Henčov, Helenín a to včetně sčítání dopravy.
b) Do nulové varianty výpočtu nejsou zahrnuty komunikace z Nových Domků na skládku odpadů Henčov, a z II/406 do Henčova a Malého Beranova včetně stanovení intenzit dopravy.
c) Z dokumentace není zřejmé, na jakém základě byl stanoven rozklad dopravy pro aktivní variantu a jak byly stanoveny intenzity dopravy u komunikací ve Velkém Beranově, Nových Domcích a na nové příjezdové komunikaci z navrženého obchvatu do Nových domků.
d) Do aktivní varianty výpočtu není zahrnuta komunikace spojující kom. II/406 (II/353?) s Henčovem včetně přeložky MK (RB č. 12 až 15 a č. 1).
e) Ve výpočtech chybí referenční výpočtové body:
1. Obytný objekt v části Velký Beranov – Loudilka ve směru na Velké Meziříčí (Velký Beranov č. 11).
2. Obytné objekty v Heleníně na ulici Hůlova (Hůlová č. 4 a 6).
3. Obytné objekty (Velký Beranov č. 123) a plochy pro obytnou výstavbu při nově navržené spojovací komunikaci z navrženého obchvatu do Nových Domků.
4. Obytný objekt v Heleníně nejblíže ke křižovatce do Malého Beranova, vzhledem k tomu, že bude jiný režim na křižovatce při aktivní variantě oproti nulové variantě (Helenín, Šrámkova č. 2).
5. Řadové RD u střediska údržby dálnice D1 (Velký Beranov 353 – 358).
f) Není proveden výpočet hluku z výstavby a z objízdných tras.
g) V prostoru přeložky MK do Henčova se nachází neveřejná sportovní střelnice (p.č. 1513 a 1514 v k.ú. Veký Beranov). Hluková studie neobsahuje posouzení možného vlivu navržené stavby přeložky MK do Henčova na šíření hluku z provozu této střelnice.
Body b), d) a e) je nutné doplnit i do rozptylové studie.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna