Krajský úřad odmítl odvolání Rantířova proti rozhodnutí o galvanovně

areál M-KovoKrajský úřad Kraje Vysočina odmítl odvolání obce Rantířov proti  souhlasu vodoprávního úřadu jihlavského Magistrátu ke stavbě zásobní nádrže na odpadní vody z neutralizační stanice galvanovny firmy M-Kovo.

„Námitky obce jsou víceméně obecné a je z nich zřejmé, že se zástupci obce podrobně neseznámili s vypracovanými posudky včetně jejich závěrů,“ stojí v písemném vyjádření Krajského úřadu.

Prvostupňové rozhodnutí odvolací orgán jen nepatrně upravil a zpřesnil. Před uvedením do provozu musí být vypracován provozní řád a havarijně zabezpečeno stáčecí místo.

Obec Rantířov spatřovala nesprávnost rozhodnutí zejména v tom, že správní orgán se nezabýval námitkami odvolatele a uspokojivě se s nimi nevypořádal. Základním bodem nesouhlasu obce se záměrem je údajný nesoulad s územním plánem, ovšem z předloženého vyjádření příslušného orgánu územního plánování, tedy stavebního úřadu Magistrátu MJ vyplývá, že uvedený záměr je na dotčené ploše podmíněně možný, přičemž konkrétní podmínky omezení pro jednotlivé stavby (technologie, zařízení) budou stanoveny v navazujících řízeních podle stavebního zákona.

Kraj Vysočina v roli odvolacího orgánu také potvrdil jako dostačující a možný způsob, jakým byly vypořádány námitky obce Rantířov.

„K tvrzení obce, že vývozem odpadních vod 1x za den bude ohrožen stav povrchových a podzemních vod, se uvádí, že toto tvrzení nebylo nijak důkazně podloženo, nelze předjímat, že pohyb cisteren bude častější, než je uvedeno v projektové dokumentaci, taktéž stav komunikací pro pohyb vozidel není předmětem posuzování vodoprávního úřadu při vydávání souhlasu vodoprávního úřadu. Navíc byl odvoz odpadních vod taktéž posuzován v předložených studiích,“ stojí v rozhodnutí Krajského úřadu.

„Jako investor se cítíme postupem obce Rantířov dlouhodobě poškozováni. Představitelé obce brání zahájení stavebního řízení a tím oddalují investiční záměr. Po podrobném prostudování odvolání obce jsme nenašli jedinou relevantní připomínku. Argument o manipulaci s odpadní vodou svědčí pouze o neodborném přístupu obce, z dokumentace je zřejmé, že odvážená voda bude mít charakter vyčištěné vody, stojí v písemném stanovisku firmy M-KOVO.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna