Martinice brání pořizování soukromých videozáznámů ze zastupitelstva

Napjatá situace panuje při jednáních obecního zastupitelstva v obci Martinice u Velkého Meziříčí. Podle zápisu z jednání zastupitelstva obce zde dochází ke sporům o pořizování záznamů z jednání obce.

Pořizovat si soukromý videozáznam z jednání obce je zcela legální a možné, protože  „Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto – jak z logiky věci plyne – zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnost,“ stojí v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2005, sp.zn. 30 Cdo 64/2004.

Případné soudní rozsudky ve sporech na ochranu osobnosti musí být v souladu s nálezem Nejvyššího soudu České republiky.

stůlZasedání zastupitelstva je zásadně veřejné, může se jej tedy kdokoli účastnit a sledovat jeho průběh. Veřejnost zasedání zastupitelstva je bezvýjimečná a nelze ji žádným způsobem vyloučit. Představuje spolu s dalšími právy občana územního celku, jako zejména právem vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k projednávaným věcem a k návrhu rozpočtu územního celku a právem požadovat projednání určité záležitosti zastupitelstvem, důležitý prvek kontroly výkonu územní samosprávy.

Neméně významným prvkem kontroly územní samosprávy je rovněž institut pořizování zápisu ze zasedání zastupitelstva a jeho ukládání k nahlédnutí. Zápis ze zasedání zastupitelstva však nemusí zachycovat (a zpravidla také nezachycuje) průběh zasedání doslovně a omezuje se většinou toliko na povinné náležitosti předepsané zákonem – tj. obsahuje informaci o počtu přítomných členů zastupitelstva, schváleném pořadu jednání, průběhu a výsledku hlasování a přijatých usnesení.

V důsledku toho pak mnohé důležité momenty zasedání zastupitelstva zůstávají zachyceny výhradně smysly přítomných osob. Za takové situace pak v zájmu objektivního zachycení průběhu zasedání zastupitelstva přicházejí ke slovu audiovizuální záznamové prostředky, které jsou s to zachycený záznam uchovat pro osoby, které se zasedání neúčastnily.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna