Náměty Zdravotního plánu Jihlavy pro roky 2015-2017

JihlavaZdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán na roky 2015 – 2017 je zpracován na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva. Aktualizaci zajistil Státní zdravotní ústav a navazuje na původní Analýzu zdravotního stavu obyvatelstva města Jihlavy z roku 2010. Po schválení Zdravotního plánu zastupitelstvem města jsou připraveny návazné kroky, které budou spočívat především v rozpracování dílčích aktivit, stanovení ukazatelů pro jejich hodnocení a určení zodpovědných realizátorů. Tyto návazné kroky budou probíhat v součinnosti se zdravotními institucemi a dalšími odbornými partnery města v oblasti podpory zdraví.

Tři prioritní cíle Zdravotního plánu Jihlavy:

– Budou podporovány programy a aktivity sloužící k motivaci mladých

– Bude zajištěna prevence kriminality

– Bude se zvyšovat kvalita (všech složek) životního prostředí ve městě

Náměty ze Zdravotního plánu města Jihlavy pro roky 2015-2017:

– dozor MP a PČR na přechodech u škol – zlepšit tuto činnost, přítomní policisté by měli občas řídit dopravu, ne jen přihlížet absolutní přednosti chodců (v ranní špičce chvátají i řidiči do práce)

– vznik nových parkovacích míst pro hendikepované na starších veřejných parkovištích, především v centru města

– úprava stávajících včetně navazujících chodníků a cyklostezek

– kampaň Oblékáme hada Edu – upozornění na zdravější způsoby cestování do školy – pěšky, na kole, MHD (prevence obezity)

– podpora saunování pro ZŠ (v některých MŠ saunování probíhá, nicméně s příchodem dětí do ZŠ je saunování opomíjeno)

– zařadit preventivní program zaměřený na poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie (KHS) – preventivní programy pro MŠ, ZŠ a rodiče na podporu zdravé chůze, zdravých nohou, zdravého obouvání – rozvíjení preventivních programů

– výchovně vzdělávací programy pomocí divadla a arteterapie – využití facebooku k osvětě – zvyšování zdravotní gramotnosti (tj. zdravotní prevence, preventivní a osvětové akce v MŠ a ZŠ)

– besedy s právníky, advokáty (aby se senioři zbytečně nezadlužovali, uvádění příkladů z praxe, velkým tempem přibývá exekucí na důchody)

– vytvoření kalendáře, který by zahrnoval na jednom místě všechny akce pro seniory – přednášky, koncerty atd., aby se zabránilo konání akcí v jednom termínu (v současné době se konají ve středu přednášky na Senior Pointu, gymnáziu, VŠPJ)

– poradenská činnost – zdravá chůze, deformity chodidel a jejich prevence (ve spolupráci s Českou podiatrickou společností)

– správné stravování seniorů – přednášky o deformitách nohou, ukázky pomůcek a způsob jejich správného použití, cvičení (ve spolupráci s Českou podiatrickou společností) –

diagnostika nohou – nalezení příčin potíží a nabídka řešení k úlevě – přednášky Zdravé stravování seniorů – správná skladba jídelníčku – U3V na VŠPJ

 

 

 

nabídka zájmových aktivit zdravá výživa

– umístění venkovních posilovacích strojů na veřejné prostranství (již realizováno v lokalitách Malý Heulos a Královský vršek)

– systém odkládání kol v Jihlavě

– zřízení cyklostojanů u škol

– revitalizace dopravního hřiště včetně zázemí dopravního hřiště

 

-výchova první pomoci u všech skupin obyvatelstva

– v rámci pravidelně pořádaných městských trhů měřit tlak, cukr, cholesterol (přijde jiná skupina lidí než na Dny zdraví, zastaví se třeba lidé čekající na autobus, kteří by jinak na Dny zdraví nepřišli)

– realizovat vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

– podpořit jedinou službu tísňové péče na Vysočině, která je nejen sociální službou, ale i prevencí kriminality seniorů (poskytuje ŽIVOT 90 – Jihlava)

– společné aktivity – programy rodičů s dětmi – výchovně vzdělávací programy – arteterapie

– projekt Policejní akademie pro mládež – série besed (dobrovolná účast, aktivní zapojení), seznámení s riziky, jak se rizikům vyvarovat, kurz sebeobrany (realizátor – spolek Nebojte se policie)

– asistent prevence kriminality – proškolený asistent, který splnil podmínky výběrového řízení (např. jiného etnického původu, z odlišného sociálně-kulturního prostředí)

– na základě znalosti místní komunity a prostředí se podílí na činnosti MP v terénu

– preventivní působení zejména na rizikových místech města, sociálně vyloučené lokality a skupiny obyvatel (např. Romové)

– cílem je bezpečné město a bezpečnost obyvatel (věnovat pozornost zejména dívkám jako potenciálním matkám) – podpora zdravé fungující rodiny

– realizovat vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích (viz. 5.1.1)

– omezení prodeje alkoholických nápojů v objektech k tomu neurčených (trafiky, zelinářské stánky apod.)

– program Nekouřit je IN

– program Normální je nekouřit

– tabulka zákaz kouření

– zlepšení úklidu chodníků, silnic, parků a dětských hřišť, údržba okolí domů a bytů

– rozšíření kontejnerů a nádob na bioodpad v rámci celého města a městských částí Jihlavy

– pravidelná oprava chodníků, čisté chodníky, opravené chodníky

– zvýšení četnosti mobilních svozů odpadů

– osvěta k nakládání a využití odpadů

– vyšší četnost svozu sběrných nádob na tříděný odpad (svoz odpadu je realizován dle potřeby při zachování efektivity)

– snížení znečištění ovzduší (doprava, průmysl)

– informace o kvalitě vody pramenů a studánek, v řece, nádržích a vodních plochách

– realizace stanovišť s pytlíky na psí exkrementy, preventivní program pro majitele psů

– zlepšení údržby stávajících parků, pravidelně natírat lavičky, doplnit o nové prvky např. fontány, výsadba rododendronů

– údržba stávající zeleně zejména v okolí chodníků a cyklostezek (průchodnost, průjezdnost, bezpečnost)

– zavedení správců parků

– informace o kvalitě vody známých pramenů a studánek (je to záležitost vlastníka, za město OSR)

– informace o čistotě vody v řece Jihlavě (Povodí Moravy, s.p. má pravidelný monitoring – 2015 zpracovává podrobnější studii)

– informace o kvalitě vody v nádržích nezařazených do systému monitorovaných vodních ploch ze strany KHS

– snižování hluku ve městě, zejména z dopravy

– zjištěné informace o stavu životního prostředí vhodně prezentovat občanům

– řešení parkování a zejména dopravy včetně mnohých zákazů, omezení

– zlepšení kontroly zákazů a nařízení

– garance konkrétního podniku za konkrétní záměr (byť malý) podporující zdraví a zveřejňování těchto garancí

– více zapojit VŠPJ, KrÚ, případně další významné zaměstnavatele ve městě nejen do kampaně Do práce na kole

– nabídka České podiatrické společnosti podnikům podporujícím zdraví v rámci prevence zdravých nohou a zdravé chůze

– zachování a posílení grantového programu pro aktivity v prioritách Zdravého města

– podpora NNO v oblasti zdravého životního stylu, prevence nemocí, programů zdraví

– zachování příspěvků na bezbariérové přístupy do veřejně přístupných budov

– zavést do Novin Jihlavské Radnice pravidelnou rubriku týkající se zdravého životního stylu a prevence nemocí a plánů udržitelné mobility

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna