O námitkách Petrovic k obchvatu Okříšek rozhodne krajské zastupitelstvo Vysočiny

Podzimní krajské zastupitelstvo musí rozhodnout o námitkách obce Petrovice ke změně Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Námitky se týkají situace v okolí obce Petrovice v souvislosti se zamýšlenou stavbou obchvatu Okříšek.

Krajský úřad předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočina návrh na vydání Aktualizace č. 3 ZÚR KrV s jejich odůvodněním. Zastupitelstvo kraje si před vydáním Aktualizace č. 3 ZÚR KrV ověří, zda-li není v rozporu s PÚR, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelstvo kraje také rozhoduje o námitkách a bere na vědomí zohlednění připomínek uplatněných v rámci procesu pořízení Aktualizace č. 3 ZÚR KrV.

Námitka první: Obec Petrovice požaduje doplnění členění DK27 v souladu s ČSN na funkční třídy a tuto specifikaci uvést ve všech částech dokumentace Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Výrok krajského úřadu: Námitka se zamítá

Jak je uvedeno v § 36 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále též „stavební zákon“) „Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejích využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby, …“. V § 36 odst. 3 je mimo jiné také konstatováno, že „… Zásady územního rozvoje ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím.“. Z uvedeného je patrný základní právní rámec obsahu a podrobnosti řešení zásad územního rozvoje. Je tedy patrné, že stanovení kategorie, resp. funkční skupiny komunikací, pro které jsou v zásadách územního rozvoje vymezovány koridory, je nad rámec podrobnosti zásad územního rozvoje, neboť toto je předmětem regulačního plánu resp. navazujících řízení. Skutečnost, že v rámci koridoru DK27 řešeného v Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále též „ZÚR KrV) je kromě obchvatu silnice II/405 Okříšky řešeno i propojení na silnici III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves, nemá žádný vliv na budoucí stanovení kategorie či funkční skupiny budoucích komunikací. Pomyslné „sloučení“ řešených koridorů pod označení DK27 slouží výhradně pro potřeby označení řešeného záměru v ZÚR KrV a nemá faktický dopad na navazující řízení.

Námitka druhá: Obec Petrovice požaduje posouzení realizace dle souběhů obou záměrů staveb tj. výstavby ČOV Petrovice dle přiložených aktuálních výkresů s výstavbou silnice „III/40510 Okříšky –Přibyslavice, přeložka“ v dotčeném území a případné zpracování a doplnění podmínek pro možnou realizaci obou staveb z hlediska dopravy a životního prostředí. Neohrožení plánované výstavby objektů ČOV Petrovice je zcela nezbytné pro další rozvoj obce Petrovice a podmínkou souhlasu obce s výstavbou DK27 studie trasy silnice „III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka“.

Výrok krajského úřadu: Námitce se vyhovuje

Z přiložené podrobné situace studie na ČOV a souvisejících biologických nádrží, zpracované na základě polohového a výškopisného zaměření území, vyplývá, že dojde ke vzájemnému střetu záměrů ČOV a koridoru propojení obchvatu silnice II/405 Okříšky na silnici III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves řešenému v rámci Aktualizace č. 3 ZÚR KrV. Koridor pro výše uvedené propojení je v Aktualizaci č. 3 ZÚR KrV vymezen na základě Technické studie II/405 Okříšky – křížení s I/23 (vč. části akce III/40510 Okříšky – Přibyslavice, přeložka) zpracované firmou Transconsult, s.r.o. v 3/2016 na základě požadavků dotčených obcí. Zásady územního rozvoje, jak již bylo uvedeno výše, neřeší podrobnosti, které jsou předmětem územního plánu, regulačního plánu či navazujících řízení. Záměr ČOV a souvisejících biologických nádrží není, bez ohledu na jeho zcela zásadní význam pro vlastní obec Petrovice, z pohledu územně plánovací dokumentace na úrovni kraje záležitostí nadmístního významu. Vlastní koordinace záměrů ČOV a koridoru propojení by tak měla být řešena při zpřesňování koridoru v územně plánovací dokumentaci obce Petrovice. Přesto si v dané záležitosti Krajský úřad Kraje Vysočina vyžádal vyjádření zpracovatele technické studie společnosti Transconsult, s.r.o. v této záležitosti. Ve svém vyjádření zpracovatel technické studie konstatuje, že záměr propojeni obchvatu II/405 Okříšky na silnici III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves nejsou ve vzájemné kolizi. Tento fakt vyplývá i z přehledné situace technické studie, kdy v místě plánované ČOV je navrženo přemostění údolí řeky Jihlavy. Do části odůvodnění bude doplněna informace o vzájemné koordinaci záměru dopravní a technické infrastruktury.

Námitka třetí: Obec Petrovice požaduje doplnění uvedených podmínek týkajících se protihlukových opatření a začlenění stavby do krajiny z důvodu její další fragmentace, záboru zemědělského půdního a lesního fondu a tím snížení zelených ploch, dostatečným ozeleněním nejlépe stálezelenými stromy do dokumentace Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

Výrok krajského úřadu: Námitka se zamítá

Zásady územního rozvoje jsou jedním ze stěžejních koncepčních rozvojových dokumentů kraje, který v odpovídajícím měřítku stanovuje zejména základní požadavky na účelné a hospodárné využití území kraje a vymezuje plochy a koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití. Zásady územního rozvoje, jak je uvedeno výše, nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu, regulačnímu plánu nebo navazujícím rozhodnutím. Podmínky týkající se mj. protihlukových opatření a začlenění stavby do krajiny jsou tak vzhledem k jejich charakteru mimo podrobnost řešení v zásadách územního rozvoje zpracovávaných v měřítku 1:100 000. Řešení těchto požadavků by mělo být předmětem územního plánu, resp. jeho změny, vydávaného obvykle v měřítku 1:5 000, kdy by měl být upřesněn koridor vymezený v zásadách územního rozvoje a zároveň stanovena mj. základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot. Potřebnost řešení uvedených požadavků při zpřesňování záměrů navržených v Aktualizaci č. 3 ZÚR KrV je rovněž konstatována v příloze III. C Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základní dokument), v části F: Vyhodnocení vlivů Aktualizaci č. 3 ZÚR Kraje Vysočina na udržitelný rozvoj území – shrnutí.

Námitka čtvrtá: Jde o rozpor znění Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3, kde se v jedné části uvádí, že celkový objem dopravy zůstane zachován a v jiné části je v odůvodnění záměru výstavby uváděn zvyšující se počet vozidel a budoucí rozvoj průmyslové zóny Přibyslavice/Nová Ves, který není možný bez nového dopravního napojení.

Námitka se zamítá

V Aktualizaci č. 3 ZÚR KrV nebyl shledán vzájemný rozpor jednotlivých částí v udávané záležitosti týkající se navýšení, resp. nenavýšení počtu vozidel ve vztahu k budoucímu rozvoji průmyslové zóny Přibyslavice / Nová Ves. O předpokládaném nárůstu intenzit automobilové dopravy ve vztahu k záměru obchvatu II/405 Okříšky včetně napojení silnice III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves není v projednávané dokumentaci zmínka. Námitka je tak ze své podstaty irelevantní.

Námitka pátá: Obec Petrovice požaduje zrušení všech dosavadních rezerv pro variantu koridorů na výstavbu přeložek silnic III/40510 a II/405, které jsou v současné platné územně plánovací dokumentaci Kraje Vysočina nyní zakresleny v západní části katastrálního území obce Petrovice.

Námitce se vyhovuje částečně

Námitkou je požadováno zrušení všech dosavadních rezerv pro variantu koridorů na výstavbu přeložek silnic III/40510 a II/405 ze ZÚR KrV nacházející se v západní části katastrálního území obce Petrovice. K tomu je nutno uvést, že v západní části správního území obce Petrovice nejsou v platných ZÚR KrV vymezovány žádné koridory ani plochy pro záměr přeložky silnice II/405 a III/40510. V západní části katastru obce byla v návrhu Aktualizace č. 3 ZÚR KrV pro společné jednání prověřováno propojení obchvatu II/405 Okříšky na silnici III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves, jehož trasování bylo na základě výsledků společného jednání upraveno a v současné době je situováno východně zastavěného území obce Petrovice. Západní varianta tohoto propojení tak již není předmětem dokumentace Aktualizace č.3 ZÚR KrV. Koridor obchvatu II/405 Okříšky v návrhu pro veřejné projednání zůstává v nezměněné poloze oproti dokumentaci pro společné jednání, nachází se však při samém jižním okraji správního území obce Petrovice. V platných ZÚR KrV je na území obce Petrovice vymezen koridor pro homogenizaci stávajícího tahu silnice II/405, který však není předmětem projednání a není tak možné proti němu uplatnit námitku.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna