Podívejte se na budoucnost sportovních hal v krajském městě Vysočiny

Sportovní oddíl SK Jihlava už má k dispozici studii modernizaci sportovních hal na ul. Okružní (u lesoparku Heulos) a v ulici plukovníka Švece (pod autobusovým nádražím).

Stávající halana ulici Okružní bude kompletně zmodernizovaná. Prostor pro diváky je řešen tribunou pro sedící s kapacitou 225 míst, dále novou přistavěnou tribunou 200 míst (2m na hrací plochou) pod kterou bude výsuvná tribuna 200 míst a ve 2.podlaží je jedné straně haly ochoz pro stojící diváky s kapacitou 90 míst. V případě potřeby je hala dostatečně velká pro využití mobilních tribun a tím se kapacita zvýší pro danou akci. Hala bude sloužit převážně pro sporty florbal, národní házená, gymnastika, badminton, basketbal, tenis a volejbal. Hala je navržena, tak aby odpovídala normám pro zápasy vrcholové úrovně. Hrací povrch v hale bude řešen jako vysoce odolný (dřevěná palubovka) s ohledem na využívání pro více sportů, ale zároveň bude odpružený tak, aby nezatěžoval sportovce.

V 1.podlaží dále vznikne rozcvičovna 16×4,5 m. Mezi sportovní halu a stávající objekt je navržena třípodlažní přístavba s atrii. Střecha přístavby je plochá, vše je výškově členěno. Zde je v 1.podlaží řešen hlavní vstup s recepcí, centrální schodiště, vstupy do sociálního zázemí. Ve 2.podlaží je učebna nebo VIP salonek, bar propojený s restaurací. Restauraci ve 2.podlaží je možno využít i z cykloztezky. Původní vstup a kanceláře budou dispozičně upraveny na šatny pro judo,zápas, box a ostatní úpolové sporty. Ve 3.podlaží přístavby jsou nové tělocvičny (19,5 x 9,0, 8,6 x 9,0) a dále ochoz ke stávajícím tělocvičnám juda a zápasu, který řeší samostatné vstupy do těchto tělocvičen. Rovněž je zde úprava dispozice na zázemí pro trenéry jednotlivých sportů

V prostoru za halou, od jižní fasády podél řeky Jihlávky, je navržena sportovně relaxační zóna pro sportovce i veřejnost. Jižní fasáda sportovní haly, kde je přistavěno hlediště bude z venkovního prostoru sloužit jako lezecká stěna. Prostor pod stěnou je z oblázků doplněný

dřevěnými lavičkami. Dále je zde řešen prostor pro cvičení – workout (možno i pevné posilovací fitnes prvky). V prostoru je navržena velká dětská trampolína. Prostor je kombinací zeleně (tráva, nízké keře a stromy) s chodníky z oblázků a výše popsanými prvky pro volnočasové aktivity. Je zde navrženo dostatečné množství odpočinkových laviček. V přístavby haly jsou pro návštěvníky navrženy wc, které jsou přístupné přímo z venkovního prostoru.

Příjezd do areálu je řešen stávajícím vjezdem z ul.Okružní. Podél řeky Jihlávky je navrženo nové parkoviště pro OA. Počet parkovacích míst – 34 OA, 2xZTP, 1x autobus, 5xmotocykl. Před novým vstupem je zřízena rampa pro osoby ZTP. Chodníky z bet.zámkové dlažby. Zpevněné plochy jsou navrženy v kombinaci asfalt a zámková dlažba. U vstupu bude osazen stojan na kola.

Celkové náklady přes sedmdesát dva milionů korun.

Nově navrhované řešení revitalizace sportovišť ul.Plk.Švece

Nově navrhovaná multifunkční sportovní hala je umístěna v místě původního hřiště pro hokejbal. Z důvodu zrušení venkovního hřiště pro národní házenou (45,0 x 30,0 m) je hala řešena v rozměrech 54,0 x 36,0 x 9,0 m. Hala je jednopodlažní s mírnou pultovou střechou. Nosná konstrukce haly je ocelová, s opláštěním pur panely. Prosvětlení haly je navrženo pomocí proskleného přůčelí a pásových světlíků. Části prosklených fasád v přízemí jsou navrženy jako posuvné tzn.že v letních měsících bude možnost otevření části boků a průčelí haly, kdy vznikne pouze „přistřešený“ prostor sportoviště. Halu lze rozdělit na tři samostané celky po 36,0 x 18,0 m a tím dochází k variabilitě využitelnosti pro více sportů najednou. Rozdělení bude pomocí posuvných PE sítí. Prostor pro diváky je řešen tribunou pro sedící s kapacitou 280 míst a ve 2.podlaží je po celém obvodu haly ochoz pro stojící diváky s kapacitou 325 míst. V případě potřeby je hala dostatečně velká pro využití mobilních tribun a tím se kapacita zvýší pro danou akci. Hala bude sloužit převážně pro sporty florbal, národní házená, gymnastika, badminton, tenis a volejbal. Hala je navržena, tak aby odpovídala normám pro zápasy vrcholové úrovně. Hrací povrch v hale bude řešen jako vysoce odolný s ohledem na využívání pro více sportů, ale zároveň bude odpružený tak, aby nezatěžoval sportovce.

Na halu navazuje dvoupodlažní objekt zázemí, který je umístěn mezi novou halu a stávající objekt. Střecha je plochá, 2.podlaží je výškově členěno. Zde je řešen hlavní vstup s recepcí, šatny se sociálním zázemím, kanceláře, restauraci a nové tělocvičny (7,0 x 7,0 a 24,5 x 8,0).

Tělocvičnu ve 2.podlaží je možno variantně rozdělit pomocí posuvných příček na tři části a tím dochází k variabilitě pro využívání jednotlivými sporty. Tato tělocvična lze rovněž využít jako učebna nebo VIP salonek. Prostor nových šaten v 1.podlaží navazuje na stávající šatny.

Restauraci ve 2.podlaží je možno využít pro novou i stávající halu. Zásobování a přístup do restaurace je rovněž možný ze stávající lávky z ul.Karolíny Světlé.

Hřiště pro hokejbal:

Nově je hřiště umístěno v ploše původního hřiště pro házenou. Pro stojící diváky bude využita část stávajících tribun. Místo tribuny v jihozápadní části bude provedena opěrná stěna, na kterou bude umístěna časomíra. Za brankami bude osazena ochranná síť do výšky 5,0 m.

Střídačky budou umístěny do prostoru stávající tribuny. Nutno provést drobné stavební úpravy. Trestné lavice budou naproti. Variantně je možnost plochu pod hokejbalem využít jako další parkoviště. Hrací plocha pro hokejbal bude vyvýšena o 3,0 m nad uvažovanou niveletu. Tato plocha bude podporována žb skeletem v kombinaci s opěrnými stěnami.

Variantně je hokejbalové hřiště zastřešeno mírnou pultovou střechou o výšce 7,0 m o hrací plochy. Hrací povrch bude řešen jako vysoce odolný, ale zároveň bude odpružený tak, aby nezatěžoval sportovce.

Příjezd do areálu je řešen novým samostatným vjezdem a samostatným výjezdem do ul.Plk.Švece. Při vjezdu do areálu je umístěna plocha (5x park.stání) pouze pro výstup dětí s ohledem na jejich bezpečnost. Počet parkovacích míst – 84 OA, 2xZTP, 1x autobus, 5xmotocykl.

V případě vyvýšení hokejbalu dojde k navýšení kapacity parkovacích míst o dalších 75 krytých stání pro OA. Po obvodě haly je objezdná komunikace. Zpevněné plochy jsou navrženy v kombinaci asfalt a zámková dlažba. Chodníky z bet.zámkové dlažby. U vstupu bude osazen stojan na kola.

Podél jihozápadní hranice je navržena opěrná stěna (gabiony). Dále bude upraven prostor pro parking za stávající halou směrem k lesoparku. Zbylé prostory budou osety travní směsí. Rovněž budou v areálu osázeny keře a stromy. S ohledem na rozšíření parkovacích stání, nutno v JZ části pokácet stromy.

Celkový odhad nákladů kolem sto milionů korun.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna