Pro Kraj Vysočina se chystají kotlíkové dotace

fbKraj Vysočina chystá rozdělování dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech je jednou z podporovaných oblastí oblast 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek. Jedná se o tzv. kotlíkové dotace. Ministerstvo životního prostředí  plánuje tuto podporovanou oblast implementovat formou tzv. grantového schématu, kdy konečným příjemcem dotace budou kraje, které budou konečným uživatelům prostředky poskytovat na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Začne dotazníkové šetření

Jako nejvhodnější způsob pro provedení průzkumu je navrhováno provedení dotazníkového šetření přes www stránky kraje s tím, že informace budou zaslány jménem člena Rady Kraje Vysočina Zdeňka Chláda starostům obcí v kraji a starostové budou požádáni o předání informací na území svých obcí, dále budou informace zveřejněny v krajských novinách, denním tisku, v regionálním rozhlase a ve spolupráci s KOUS směrem k neziskovému sektoru s využitím těchto organizací jako informačního kanálu.

V tomto mechanismu se nepředpokládá spolufinancování ze strany kraje a kraj může čerpat na zajištění administrativní kapacity až 3 % z alokované částky na grantové schéma. Dle současných propočtů MŽP by Kraj Vysočina mohl pro první dva roky čerpat až 239 mil. Kč, což však znamená závazek vyměnit cca 2300 kotlů. Výše uznatelných nákladů na jeden projekt konečného uživatele se předpokládá maximálně 150 tis. Kč. Vyhlášení výzvy ke zpracování žádosti na grantové schéma je plánováno na polovinu srpna 2015.

Projektová žádost bude předložena Radě Kraje Vysočina ke schválení do konce srpna 2015.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna