Ředitel KÚ Vysočina: možná jsou údaje v „romské zprávě“ zakryty pro nesouhlas s vládní metodikou

Ve Zprávě o stavu romské menšiny v Kraji Vysočina za rok 2014 byly některé údaje upraveny. Vymazány nebo začerněny. Ředitel Krajského úřadu Zdeněk Kadlec poskytl obsáhlé vyjádření k důvodům úpravy zprávy pro veřejnost. Vláda České republiky obdržela plnou verzi.

Obecně platí, že zasedání rady kraje je ze zákona prozatím  je neveřejné a neveřejné jsou tedy i materiály projednávané radou. Byl bych rád, aby to tak v právním řádu zůstalo, byť jsou snahy to změnit tak, aby materiály a jednání rady kraje včetně hlasování mělo povinnou publicitu. Některé informace týkající se šířené o jednání rady kraje mohou působit jako poplašná zpráva nebo mohou být z jiného důvodu citlivé, jejich zveřejňování by v jednotlivých případech mohlo někomu nespravedlivě ublížit nebo naopak někomu poskytnout neoprávněnou výhodu. Mohly by způsobit něco velmi nepříjemného, a to určitě nechceme.

Kraj Vysočina nechce nic tajit, proto už v podstatě od svého vzniku zavedl v rámci otevřenosti jako dobrovolné, vstřícné gesto zveřejňování materiálů připravených k projednání Radou Kraje Vysočina. Není to právní povinnost, ale výraz kultury správy veřejných záležitostí, důkaz otevřenosti a dobré vůle. Některé citlivé údaje v těchto materiálech a někdy i materiály k určitému bodu programu jako celek, cítí-li k tomu zpracovatel, předkladatel nebo rada kraje nějaký důvod, zveřejňovány nejsou.Cenzurovanazpravaostavumensin

Je to otázka individuálního posouzení, citu předkladatele materiálu nebo rady kraje  jako takové. Předkladatel materiálu musí odpovědně posoudit, zda zveřejnění podkladů může někomu ublížit. Obvykle nejsou zveřejňovány takové údaje, které evidentně mají nebo mohou mít charakter zákonem chráněných osobních údajů, které mají charakter obchodního tajemství nebo by mohly kraj poškodit jako objednatele (veřejného zadavatele), kupujícího nebo prodávajícího, které by mohly vyvolat nebo zvýšit nějaké podstatné riziko nebo někomu způsobit újmu. Takové posuzování se neděje na základě právním řádem definovaných pravidel, je to víceméně otázka citu, zodpovědnosti a rozumu předkladatele a členů rady kraje.

Zastupitelé však mají i v těchto případech na vyžádání zajištěn přístup k materiálům v  jejich plné podobě, tím je dostatečně zajištěna veřejná kontrola. Pokud veřejnost není spokojena s tím, že nějaká konkrétní informace nebyla zveřejněna má plné právo požádat o informace podle Zákona o svobodném přístupu k informacím. Tím se celá věc posune z roviny individuálního posouzení předkladatele dostane do roviny právní, do posuzování žádosti podle zákona (obecně s možností opravného prostředku). Je třeba zdůraznit, že poskytnutí údaje vyžádaného podle Zákona o svobodném přístupu k informacím je zcela jiným úkonem, než zveřejnění téhož údaje, a to především z hlediska odpovědnosti za případné újmy způsobené případným následným zveřejněním. Jde o poskytnutí údaje konkrétní osobě. Ta pak nese plnou odpovědnost za to, co způsobí případným zveřejněním.

Pokud jde o konkrétní případ  zakrytí některých údajů ve Zprávě o stavu romské menšiny, k tomu nechť se vyjádří především předkladatel, příp. zpracovatel tohoto podkladového materiálu.

Z hlediska obecného bych chtěl říci, že pokud se bavíme o etnických skupinách nebo národnostních menšinách, pak je důležité, zda máme k dispozici nepochybně relevantní data pro vyplnění tabulek.

Zdeněk Kadlec foto: KÚ Vysočina

Je totiž možné i to, že údaje jsou zakryty pro nejistotu, zda jsou skutečně validními, např. proto, že není známa metodika, jak byla data získávána, nebo pro nesouhlas s  takovou metodikou, jak byla data sestavena.

Řekněme si, jak poznáme počet příslušníků romského etnika v našem kraji a v jeho jednotlivých lokalitách. Podle čeho je rozhodováno, kdo je Rom a kdo není? Podle osobního vyjádření každého člověka – občana? Podle somatických znaků, barvy? Podle barvy pleti, očí, vlasů? Existují snad nějaké vzorníky? Podle sčítání lidu jsou počty příslušníků romského etnika podle mých informací velmi odlišné od počtů uváděných ve Zprávě.

Teoreticky je možné, že se způsobem získání ve Zprávě uvedených dat zpracovatel či s tím předkladatel zprávy také nesouhlasí, možná i proto čísla zakryl.

Prosím zapomeňme na propagandu často vydávanou za postoj orgánů Evropské unie a chovejme se racionálně, podle zdravého rozumu.

Tak, abychom nikomu neublížili, nikoho nediskriminovali, ale také abychom nikomu neposkytlineoprávněnou výhodu.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna