ŘSD oprašuje plány obchvatu Třebíče, občané protestují

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na podzim uzavřelo smlouvu s technickým konzultantem o pomoci s přípravou studie EIA na přípravu obchvatu Třebíče. Začínají přípravy studie o vlivu na životní prostředí (EIA) u obchvatu Třebíče.

Silnice Brno-České Budějovice je nově navržena jako obchvat vedený po jižním okraji města, na jihozápadě jím prochází. Na trase jsou navrženy tři úrovňové křižovatky a jedno mimoúrovňové křížení s tratí železnice.

plán lidiZ velké části je hlavní trasa přeložky vedena v hlubokém zářezu, kde je třeba počítat se skalním výlomem (celkový skalní výlom 131 600 m3 ). V tomto úseku je navržena i stezka pro pěší a cyklisty přes trasu obchvatu.

Obchvat využívá úzkého prostoru mezi údolím Lorenzových sadů a okrajem průmyslového areálu, kterým také částečně prochází. Trasa přeložky dále klesá směrem k údolí řeky Jihlavy, kde se po jejím překonání úrovňově napojuje do stávající křižovatky ulic Brněnská a ulice Rafaelova.

Návrh křižovatek a křížení vyžaduje i úpravu místních komunikací, které jsou do těchto křižovatek připojeny. Dále jsou navrženy mostní objekty, opěrné a zárubní zdi a zakrytý objekt v délce 215 m. Návrh přeložky také vyvolává přeložky inženýrských sítí a trubních vedení. V trase přeložky jsou navrženy dva mostní objekty, na křižujících komunikacích jsou navrženy celkem tři mostní konstrukce. Celková délka přeložky je cca 4,15 km.

Informace o záměrech obchvatu Třebíče už vyvolala protesty místních obyvatel.

„Mnohem lepší by bylo vést silnici dál od města, aby se opravdu dalo mluvit o obchvatu, protože současný návrh žádným obchvatem není, je to v podstatě jen další průtah Borovinou po Koželužské ulici,“ napsala zastupitelům Třebíče manželka dlouholetého městského architekta Jaroslava Herzánová.

Výstavba přeložky silnice Brno-České Budějovice je významnou stavbou z hlediska městské, regionální i nadregionální dopravní sítě a jejího dalšího rozvoje. Realizace přeložky bude znamenat podstatné zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů současného vedení silnice centrem města Třebíč, a to především z hlediska dopravy a jejích přímých vlivů na obyvatelstvo.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna