Severní nebo jižní? Začne hledání obchvatu města Telče

fbPři řešení trasy obchvatu města Telč existují koncepčně dvě varianty trasy obchvatu (severní a jižní obchvat). Dodnes nebyl nalezen konsensus o vhodnosti jedné z obou variant řešení.

Východní část severní trasy obchvatu města Telč byla na základě zadání Ministerstva dopravy ČR prověřena Vyhledávací studií Aktualizace studie tahu silnice I/23 v úseku hranice Jihočeského kraje – křižovatka D 1 Kývalka (VIAPONT s.r.o., 2004), západní část severní trasy obchvatu města Telč pak byla podrobně prověřena ve studii Přeložka silnice I/23 Telč – severní obchvat (VIAPONT s.r.o., 2004).

Jižní trasa obchvatu města Telč je vymezena v platném ÚP Telč (nabytí účinnosti: 4.10.2011), avšak bez předchozího podrobnějšího prověření, realizovatelnost obchvatu v koridoru jižní trasy dle platného ÚP Telč je proto spekulativní. Souběžně pořizovaná Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje  Kraje Vysočina (ZÚR KrV ), proto vymezuje plochu pro pořízení územní studie na vyhledání koridoru pro umístění vedení obchvatu města Telč, jako podklad pro příští aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina.

Silniční tah České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč – D1, tvořený na území Jihočeského kraje silnicí I/34 a na území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje silnicí I/23, je dlouhodobě (od konce 90. let 20. století) sledován jako klíčové přímé silniční spojení krajských měst České Budějovice a Brno, vedené paralelně k dálnici D1 územím jižně od dálnice.

S ohledem na dlouhodobý vývoj intenzit dopravy (v úseku hranice Jihočeského kraje – Třebíč se celodenní intenzity dopravy celkem pohybovaly v roce 2005 v rámci Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2005 (www.scitani2005.rsd.cz) v intervalu 1 500 – 4 000 vozidel celkem, v roce 2010 v rámci Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 (www.scitani2010.rsd.cz) pak v intervalu 1 600 – 3 500 vozidel celkem; v úseku Třebíč – hranice Jihomoravského kraje se celodenní intenzity dopravy celkem pohybovaly v roce 2010 v rámci Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 (www.scitani2010.rsd.cz) v intervalu 4 300 – 7 500 vozidel celkem, v roce 2010 v rámci Celostátního sčítání dopravy ŘSD 2010 (www.scitani2010.rsd.cz) pak v intervalu 3 600 – 7 300 vozidel celkem) je řešením zlepšení průjezdnosti silnic I/34 a I/23 v příslušném úseku realizace obchvatů měst a obcí a odstranění identifikovaných bodových závad, bez nároků na nutnost celkových úprav směrového či výškového vedení tahu silnic.

Na celý předmětný silniční tah České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč – D1 byla v roce 2004 zpracována Vyhledávací studie Aktualizace studie tahu silnice I/23 v úseku hranice Jihočeského kraje – křižovatka D 1 Kývalka (VIAPONT s.r.o., 2004), která podrobně studijně prověřila úpravy, tedy přeložky a obchvaty v úsecích, které byly vyhodnoceny jako dopravní závada s ohledem na charakter silnice I. třídy (silnice I. tř. je v souladu s § 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, určena zejména pro dálkovou a mezinárodní dopravu).

Na území Kraje Vysočina se na silnic I/23 přitom jedná o tyto obchvaty resp. přeložky:

– přeložka I/23 Mrákotín – Krahulčí;

– obchvat I/23 Olšany; – obchvat I/23 Stará Říše;

– obchvat I/23 Markvartice;

– přeložka I/23 Markvartice – Předín;

– obchvat I/23 Stařeč;

– obchvat I/23 Třebíč;

– přeložka I/23 Třebíč – Vladislav;

– obchvat I/23 Štěměchy;

– přeložka I/23 Náměšť nad Oslavou;

– přeložka I/23 Kralice nad Oslavou – Rapotice.

Memorandum I/23

V roce 2014 bylo mezi Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem uzavřeno Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a využití dopravní infrastruktury dálkového tahu po silnici I/23 a I/34 v rámci územního obvodu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Jihočeský kraj, které v rámci území Kraje Vysočina navrhuje tato opatření na silnici I/23:

– Obec Rapotice – vybudování obchvatu obce.

– Obec Kralice nad Oslavou – přemostění Chvojnice a vybudování přeložky až po k.ú. Náměšť nad Oslavou. Dle vyhledávací studie „Aktualizace tahu I/23“ jsou obchvaty obcí Rapotice a Kralice nad Oslavou zapracovány v ÚP i v ZÚR kraje Vysočina. Pro obchvat Kralic je zpracována i technická studie z r. 2007 „Přeložka silnice I/23 – Kralice nad Oslavou“.

– Městys Vladislav – vybudování obchvatu městyse. Pro obchvat Vladislavi je zpracována technická studie „Přeložka silnice I/23 Vladislav – obchvat“ (11/2006), záměr je zapracován v ÚP i v ZÚR Kraje Vysočina.

– Město Třebíč – obchvat města a přeložka Třebíč – Vladislav. Pro obchvat Třebíče je zpracována technická studie jihovýchodní části obchvatu („Přeložka silnice I/23 Třebíč – jihovýchodní obchvat“, studii zadalo město Třebíč v 03/2013), ŘSD ČR v současné době zadává technickou studii pro obchvat Třebíče v jihozápadní části.

– Městys Stařeč – stavební úpravy v místní části Červená Hospoda.

– Obec Markvartice, okr. Třebíč – stavební úpravy – zpomalovací ostrůvky. V intravilánu je povolena max. rychlost 70 km/h, zástavba je jednostranná a nově byla zřízena točna pro autobusy. Silnice se již nepřechází a i zastávka ve směru na Třebíč byla zrušena. S realizací zpomalovacích ostrůvků se zatím neuvažuje.

– Obec Štěměchy – vybudování obchvatu obce. Obchvat je zapracován v ÚP dle Vyhledávací studie „Aktualizace tahu I/23“. – Obec Předín – vybudování obchvatu obce. Obchvat je zapracován v ÚP dle Vyhledávací studie „Aktualizace tahu I/23“.

– Obec Markvartice, okr. Jihlava – stavební úpravy křižovatky s I/38 (Kasárna), vybudování obchvatu obce. Obchvat byl zapracován do ÚP dle Vyhledávací studie „Aktualizace tahu I/23“. V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí na okružní křižovatku v místě křížení silnic I/23 x I/38 (zpracována v 05/2015).

– Městys Stará Říše – vybudování obchvatu městyse. Obchvat je zapracován v ÚP dle dle Vyhledávací studie „Aktualizace tahu I/23“.

– Město Telč – vybudování obchvatu města. Pro severní obchvat je zpracována technická studie, město vyznačilo v ÚP obchvat jižní ve tvaru kružnice. Trasování obchvatu není dořešeno.

– Obec Krahulčí – vybudování přeložky Krahulčí – Mrákotín. Obchvat je zapracován v ÚP dle dle Vyhledávací studie „Aktualizace tahu I/23“.

– Městys Mrákotín – vybudování obchvatu městyse. Ve Vyhledávací studii „Aktualizace tahu I/23“ byl návrh na vedení trasy ve stávající poloze, variantně byl navržen jižní obchvat obce. Pro kategorický nesouhlas především Městského úřadu Telč, odboru životního prostředí byla trasa obchvatu zamítnuta, není tedy ani v ÚP.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna