Stanovení rizik jednotlivých variant rekonstrukce zimáku firmou HC Logic

rizikVedení města Jihlavy má k dispozici analýzu rizik jednotlivých variant rekonstrukce zimního stadionu.

Varianta A: Oprava stávajícího HZS

Největším rizikem této varianty jsou v čase vynaložené vysoké náklady, které žádným podstatným způsobem nezajistí zhodnocení investice a HZS pouze udržují při životě ve velmi špatném stavu. Dalším rizikem mohou být nepředvídatelné havárie technických a technologických zařízení, kdy bude majitel nucen vynaložit neplánované náklady na jejich odstranění. Také stav střešní konstrukce může v příštích letech vyvolat značnou investici. Z hlediska současného fyzického a morálního stavu objektu HZS, který se pouhými opravami podstatným způsobem nezlepší, mohou být vložené prostředky do dílčích úprav označené jako zmařené.

Varianta B: Rekonstrukce stávajícího HZS Varianta vychází z předpokladu, že pro ni bude veřejnoprávními úřady akceptováno vydané platné stavební povolení (což je hlavní důvod, proč jsou v návrhu ponechány stávající železobetonové trakty). Z důvodu malých konstrukčních výšek v těchto zachovalých železobetonových konstrukcích ovšem nelze docílit optimálních dispozic diváckého zázemí (2. NP) a zázemí pro sportovce (1. NP), ani optimálního vedení rozvodů instalací (především vzduchotechnického potrubí).

Hlavním rizikem této varianty proto je, že vynaložená vysoká investice nebude mít v některých ohledech optimální výsledek, jako by tomu bylo v případě úplné novostavby. Dalšími riziky jsou ponechání ledové čočky pod kluzištěm a neznámý stav stávajících nosných konstrukcí. Rizikem je ale také to, že nakonec může být požadováno právě nové stavební povolení. V zásadě totiž jde o novostavbu (varianta spočívá v úplné demolici stávajícího HZS s výjimkou nosné konstrukce podélných tribun). Mezi rizika patří i absence parkovacích stání (pouze malá hala – 67 stání), což může v budoucnosti snižovat bonitu stavby a možná i návštěvnost. Rizikem této varianty jsou také zatím neznámé náklady na pronájem jiné haly po dobu realizace (v tomto období nebude majitel vyplácet dotace na provoz objektu HZS) a odkup sousedních nemovitostí.

Varianta C: Výstavba nové multifunkční arény v místě HZS – velká

Rizikem této varianty je délka projektové a inženýrské přípravy, která se nedá přesně odhadnout. Jedná se především o časovou náročnost veřejnoprávního projednání, tedy vydání nového územního rozhodnutí, stavebního povolení, včetně eventuálního zjišťovacího řízení nebo zpracování posudku EIA. Lze reálně předpokládat, že tuto varianta bude možné schválit a všechna povolení budou vydána, je jen otázkou, jak dlouho to bude trvat. Tento předpoklad vychází z faktu, že na původní projekt (Ing. Žáka), který měl téměř stejnou náplň, provoz i kapacity (tj. 5048 diváků, 234 parkovacích stání), bylo vydáno právoplatné (platí dodnes) stavební povolení. (Původní stavební povolení bylo později upravené veřejnou vyhláškou o změně stavby pro výstavbu malé haly.)

Rizikem i této varianty jsou také zatím neznámé náklady na pronájem jiné haly po dobu realizace (v tomto období nebude majitel vyplácet dotace na provoz objektu HZS) a odkup sousedních nemovitostí.

Varianta D: Výstavba nové multifunkční arény v místě HZS – malá

Rizika této varianty jsou obdobná jako u varianty C. Je to tedy zejm. délka projektové a inženýrské přípravy, která se nedá přesně odhadnout. Jedná se především o časovou náročnost veřejnoprávního projednání, tedy vydání nového územního rozhodnutí, stavebního povolení, včetně eventuálního zjišťovacího řízení nebo zpracování posudku EIA. I zde se dá reálně předpokládat, že všechna povolení budou vydána, protože stavba je z hlediska provozu a náplně stejná jako původní projekt (Ing. Žáka), na který bylo vydáno stavební povolení. Navíc je tato varianta o cca 4 m nižší. I zde jsou rizikem zatím neznámé náklady na pronájem jiné haly po dobu realizace (v tomto období nebude majitel vyplácet dotace na provoz objektu HZS) a odkup sousedních nemovitostí. Varianta E: Novostavba multifunkční a tréninkové haly na zelené louce Hlavním rizikem této varianty je skutečnost, že podle informací objednatele nemá v současné době Statutární město Jihlava k dispozici vhodný pozemek, který by byl v souladu se schváleným územním plánem a měl dobrou dopravní obslužnost a potřebné inženýrské sítě. Najít takový pozemek a uvézt ho do souladu s územním plánem, včetně vyřešení dopravní obslužnosti a napojení na inženýrské sítě, může trvat i několik let.

Nevýhodou této varianty jsou velmi vysoké náklady, protože vedle vyvolaných investic (komunikace, inženýrské sítě atd.) je třeba postavit i novou tréninkovou halu. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě by město muselo opravovat a dotovat provoz nové multifunkční arény a dvou tréninkových hal (stávající malá hala u HZS již stojí). Dále by bylo nutné počítat s dalšími nemalými náklady na demolici stávajícího HZS a úpravou území a také s vybudováním chybějícího zázemí (šatny, WC atd.) u stávající malé haly.

Jedna odpověď
  1. Robert Kohn

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna