Transparency International: Jupiter club Velké Meziříčí porušuje Zákon!

Obchodní společnost města Velké Meziříčí s názvem Jupiter club porušuje zákon, pokud na obchodním rejstříku neuvádí jména členů dozorčí rady. Vyplývá to ze stanoviska nevládní organizace Transparency Internacional. Podle informací Občasníku neni dozorčí rada Jupiter clubu Velké Meziříčí  na obchodním rejstříku samostatně zapsána, je zapsána pouze jako součást Zakladatelské listiny. Členy dozorčí rady jsou radní Jiří Michlíček a zastupitel Vít Ráček, třetím členem je Bohumil Prudík.

Zastupitelé města Velké Meziříčí Michlíček a Ráček složili při nástupu do funkce tento slib :“Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Naprosto stejný slib složili i členové Rady města Velké Meziříčí, kteří vykonávají funkci akcionářů společnosti Jupiter club.

Uplné stanovisko Transparency International k případu zatajení dozorčí rady Jupiterclubu:

Dle zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), musí společenská smlouva obsahovat určité náležitosti, a to:

§ 146

(1) Společenská smlouva obsahuje také

a) firmu společnosti,

b) předmět podnikání nebo činnosti společnosti,

c) určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,

d) určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,

e) výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,

f) výši základního kapitálu a

g) počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

(2) Společenská smlouva při založení společnosti obsahuje také

a) vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,

b) údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,

c) určení správce vkladů a

d) u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

(3) Údaje podle odstavce 2 lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit.

Mezi členy jiných orgánů (odst. 2 písm. b)), kteří mají být voleni valnou hromadou, spadá mj. také dozorčí rada. Společnost, která má tedy dozorčí radu, musí do společenské smlouvy uvádět i její členy. Společenská smlouva je následně uveřejněna v rejstříku.

Z § 201 ZOK vyplývá, že společnost zřídí dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný právní předpis. Zákon o obcích ani jiný zákon, který se vztahuje k činnosti obcí, v souvislosti se zakládáním obchodních společností nestanovuje povinnost mít ve společnosti dozorčí radu. 

Ve Vašem případě má Jupiter club, s. r. o. povinnost uvádět jména jednatelů v obchodním rejstříku i jména členů dozorčí rady. Dozorčí rada byla jmenována dodatečně Dodatkem k zakladatelské listině, který uvádí, že orgány společnosti jsou i dozorčí rada (§ 3 ZOK stanoví, že společenskou smlouvou se rozumí i stanovy a zakladatelská listina).

Pro doplnění lze uplatnit § 25 písm. g) zák. č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, dle kterého se do veřejného rejstříku zapisuje „název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje.“ Statutárním orgánem je dle zák. č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v případě akciové společnosti představenstvo, u společnosti s ručením omezeným jeden nebo více jednatelů.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna