(VIDEO) O souhlasu s nahráváním jednání hlasuje veřejnost i zastupitelé Ořešína zbytečně

Jednání Zastupitelstva obce je vždy veřejné a nahrávat ho může každý dle libosti. I kdyby zastupitelé obce odhlasovali podobně jako v městské části Brno-Ořešín, že si nepřejí být nahráváni. V Ořešíně dokonce na březnovém jednání Zastupitelstva o souhlasu s nahráváním hlasovala i veřejnost.

Server Občasník položil dotazy Úřadu pro ochranu osobních údajů v sovislosti s hlasováním o videonahrávce jednání zastupitelstva Ořešína

1. Může nechat starosta hlasovat zastupitele, zda si přejí být
nahráváni na video?

1. Vojtěch Marcín (Úřad pro ochranu osobních údajů): O čem může nechat starosta hlasovat zastupitele, je otázkou spíše pro Ministerstvo vnitra. Pro možnost pořízení záznamu jednání zastupitelstva na jednání přítomnou osobou bez svolení zaznamenávaných osob je podle názoru Úřadu rozhodující, zda jsou v případě projednávaného bodu naplněny výjimky pro pořízení záznamu bez svolení podle § 88, v případě novináře i § 89, a § 90, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Pokud zastupitelstvo přijme usnesení, že nesouhlasí s nahráváním
znamená to automaticky povinnost pro diváky a hosty na jednání
přerušit pořizování videozáznamu?

2. Pokud zastupitelstvo přijme usnesení o nesouhlasu s nahráváním, nemusí to podle názoru Úřadu automaticky znamenat povinnost pro hosta přerušit pořizování videozáznamu. Opět ovšem musí být naplněn předpoklad, že jsou s ohledem na projednávané body programu jednání stále splněny podmínky pro  citované výjimky podle § 88 a § 89 občanského zákoníku.

Minsterstvo vnitra se vyjádřilo i případné souvislosti s nařízením GDPR:

Úvodem je třeba poznamenat, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné [viz ust. § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)]. Již z tohoto důvodu je každý oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový či obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva obce, tedy nahrávat si proslovy a jiné projevy jak zastupitelů obce, tak i osob z řad veřejnosti, které zde vystupují k rámci projednávání jednotlivých bodů. Tyto projevy na veřejném zasedání zastupitelstva obce totiž nemají i podle judikatury soudů charakter projevů osobní povahy (viz např. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2018, č. j. 8 A 316/2011-47).

Pokud by i přesto některá z osob přítomná jednání zastupitelstva měla za to, že pořizováním záznamu z jejího vystoupení na zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat cestou žaloby k občanskoprávnímu soudu.

Z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo obce nemůže bránit přítomné veřejnosti, ať již novinářům či jiným osobám, v pořízení zvukových či obrazových záznamů z jeho jednání. O zákazu pořizování záznamu by bylo možné uvažovat jen výjimečně, a to tehdy, pokud by samotné pořizování záznamu rušilo průběh zasedání natolik, že by toto zasedání vůbec nemohlo probíhat. V tomto případě by však pořádkové opatření zastupitelstva nesměřovalo proti pořizování záznamu, ale proti rušivým projevům, které by s tímto pořizováním byly spojeny. K zákazu pořizování záznamu by navíc bylo možné přistoupit jen tehdy, pokud by ani po předchozím upozornění nebyla ze strany pořizovatele zjednána náprava.

Upozorňujeme, že dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se zákonná licence pro pořizování zvukových a obrazových záznamů bez souhlasu zaznamenaných osob vztahuje též na případy, kdy „někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu“ (viz § 88 odst. 2 občanského zákoníku). Z uvedeného ustanovení občanského zákoníku tedy vyplývá, že pořízení záznamu není podmíněno udělením souhlasu členů zastupitelstva ani dalších osob, které na zasedání zastupitelstva obce vystupují v záležitostech veřejného zájmu. Postoj těchto zaznamenávaných osob k pořizování záznamu (a tedy ani jejich případný nesouhlas s nahráváním jednání) proto není relevantní.

K Vašemu dotazu lze tedy uzavřít, že zastupitelstvo obce se sice může vyjádřit k tomu, zda si členové zastupitelstva přejí či nepřejí být nahráváni na zasedání zastupitelstva obce, takové usnesení by však nevyvolávalo zamýšlené právní účinky. Osoba pořizující záznam by proto nebyla povinna v případě přijetí takového usnesení nahrávání zasedání přerušit.

Pro úplnost uvádíme, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) dle našeho názoru na popsanou situaci nedopadá, neboť samotné nahrávání jednání zastupitelstva novinářem či jinou osobou z řad veřejnosti ještě není „zpracováním“ osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Hana Malá, mluvčí Ministerstva vnitra

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna