VÍME PRVNÍ: Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2016 – 2020

Server Občasník má k dispozici téměř finální verzi Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina pro funkční období 2016-2020.

Financování a rozpočet

 • vyrovnané a odpovědné hospodaření kraje a reálný a otevřený rozpočet s možností jeho srozumitelného vysvětlení veřejnosti (uživatelský přívětivá aplikace na webových stránkách), možnost diskuse zájemců z řad veřejnosti nad prioritami v době jeho přípravy

 • důsledné rozpočtování jen v reálných hranicích a zajištění udržitelnosti krajských projektů

 • veškerá plánovaná rozhodnutí musí mít i doložku provozních výdajů a budoucí finanční zátěže kraje

 • úvěry jen v případě nezbytné nutnosti dofinancování strategických aktivit kraje, s důsledným sledováním vývoje dluhové služby

 • rozvážné efektivní zapojení do programovacího období 2014 – 2020 včetně systematického řešení realizace probíhajících projektů s minimalizací možných finančních ztrát

 • otevřenost finančních operací, transparentní účetnictví a výkaznictví

 • udržení veřejných služeb v největším možném rozsahu

  Majetek

 • důsledné zvažování priorit v oblasti péče o nemovitý majetek kraje a jeho další rozvoj, zavedení aplikace pro střednědobé plánování investic

 • majetkoprávní příprava dopravních staveb, zejména staveb spolufinancovatelných z fondů Evropské unie, pokračování v majetkoprávním řešení pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

 • dokončení velkých investic v oblasti zdravotnictví – Nemocnice Jihlava, Nemocnice Třebíč

 • příprava realizace investic do nemovitého majetku v oblasti zdravotnictví

 • realizace nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 • realizace výstavby objektů pro další etapy transformace ústavů sociální péče

 • realizace přístavby pro Domov pro seniory v Havlíčkově Brodě

 • příprava nových kapacit pobytových zařízení pro seniory

 • investiční modernizace školních budov zejména v centrech odborného vzdělávání

 • zkvalitňování infrastruktury krajských příspěvkových organizací v oblasti kultury a cestovního ruchu

 • příprava projektů do Integrovaného regionálního operačního programu v oblasti zdravotnictví, školství, kultury a sociálních věcí na základě specifikace jednotlivých odvětvových odborů a ve vazbě na dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 • zvýšení efektivity fungování krajského úřadu odstraněním dislokací a nevyhovujících prostorových podmínek výstavbou administrativní budovy v těsném sousedství areálu sídla kraje

Regionální rozvoj

 • dotační politika kraje – zachování finančních nástrojů kraje s cílem systematické podpory měst a obcí v regionu

 • každoroční vyhodnocování potřeb území

 • maximální zjednodušení dotačních nástrojů kraje

 • Program obnovy venkova, Fond Vysočiny, Místní akční skupiny, místní Agenda 21

 • programovací období 2014 – 2020 – efektivní čerpání prostředků a maximalizace získaných finančních prostředků pro rozvoj území kraje

 • systémové řízení nových nástrojů – Krajský akční plán, Místní akční plány, Pakt zaměstnanosti, Smart akcelerátor apod.

 • pravidelná aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina

 • využití mezinárodních vztahů – např. Evropský region Dunaj Vltava

 • naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina včetně podpory technologií s vysokou přidanou hodnotou

 • příprava kraje na programovací období 2020+ s důrazem na regionální dimenzi

 • Územní energetická koncepce Kraje Vysočina – dokončení aktualizace, její schválení

 • důraz na důslednou komunikaci s partnery v území při přípravě a definování priorit

 • efektivní spolupráce s územními partnery (nestátní neziskový sektor, podnikatelský sektor, veřejná správa)

Územní plán a stavební řád

 • pořízení 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě „Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina v uplynulém období“

 • pokračování v dotačních programech na územní plány obcí z rozpočtu Kraje Vysočina

Doprava

 • Veřejná doprava Vysočiny – optimalizace dopravní obslužnosti

 • zavedení zónově – relačního tarifu

 • výběrová řízení na dopravce

 • modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. tříd – maximální využívání evropských dotací

 • zvýšení bezpečnosti silničního provozu, například:

 • vážení kamionů na silnicích

 • omezení transitní těžké nákladní dopravy na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd

 • usilování o mýtné na silnicích kraje

 • podpora konceptu Smart City v oblasti dopravy, zavádění moderní telematiky a propojení s agendou Smart Region

 • akcelerovat výstavbu obchvatů obcí enormně zatížených transitní dopravou

 • podpora a rozvoj další typů vnitrostátní dopravy

Vzdělávání

 • dále rozvíjet provázanost mezi vzdělávací nabídkou a potřebami trhu práce, důraz na kvalitu vzdělávání od mateřských škol až po vysokou školu

 • systematická podpora technického, přírodovědného a řemeslného vzdělávání:

 • modernizace zázemí a zvyšování odbornosti pedagogů ve středních školách (s akcentem na centra vzdělávání)

 • rozvoj tvořivosti a zručnosti v základních školách (zejména metodická podpora školních dílen, učeben moderních technologií se stavebnicemi, laboratoří, apod.)

 • motivační a propagační aktivity (např. stipendia, soutěže, přehlídky škol a žáků, zájmové kroužky)

 • pokračování v podpoře vzájemné spolupráce mezi středními a základními školami, spolupráce kraje, firem a škol v podpoře odborného vzdělávání

 • systémové zajištění poradenských služeb pro školy, učitele a rodiče (územní pokrytí, přehlednost pro klienty, zamezení duplicit):

 • pro vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků

 • pro profesní orientaci žáků a žákyň a výběr střední školy (kariérové poradenství)

 • posílení kvality středních škol

 • používání standardizovaných nástrojů pro zajištění zpětné vazby a hodnocení

 • podpora inovací a zavádění novinek do škol (průmysl 4.0, cizojazyčné kompetence, kompetence v informačních a komunikačních technologiích, podnikavost)

 • přizpůsobení oborové nabídky demografickému vývoji a potřebám zaměstnavatelů

 • vzdělávání pedagogů

 • podpora mladých talentů základních škol a středních škol, spolupráce s vysokými školami a Akademií věd ČR

 • podpora pohybových a sportovních i volnočasových aktivit zejména dětí a mládeže

 • podpora Vysoké školy polytechnické Jihlava jako krajského centra vysokoškolského vzdělávání (s důrazem na technické vzdělávání)

 Sociální služby a péče o potřebné

 • plánování a financování sociálních služeb

 • aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina, nastavení vhodné struktury a dostupné sítě těchto služeb s ohledem na legislativní změny, finanční možnosti, trend stárnutí populace a potřeby specializace některých sociálních služeb

 • stabilní nediskriminační nenárokový systém financování sociálních služeb s použitím zdrojů kraje i státního rozpočtu

 • investice v sociální oblasti

 • důraz na provozní udržitelnost z hlediska nákladovosti

 • investice kraje do nových kapacit lůžek pro seniory a vytvoření podmínek pro realizaci a financování provozu u investic schválených formou PPP projektu nebo u poskytovatelů, které kraj nezřizuje

 • dokončení transformace a deinstitucionalizace vybraných domovů pro spoluobčany se zdravotním hendikepem

 • naplňování Koncepce rodinné a seniorské politiky

 • podpora aktivit obcí, nestátních neziskových organizací a zaměstnavatelů v oblasti rodinné a seniorské politiky

 • rozvoj přímých aktivit kraje v oblasti systémů podpory rodin a seniorů, jejich informovanosti, vzdělávacích akcí a setkávání s představiteli kraje

 • rozvoj dobrovolnictví, mezigenerační spolupráce, náhradní rodinné péče a prostředí vzájemné komunikace ve společnosti

 • mezioborová spolupráce

 • s odvětvím zdravotnictví v oblasti péče o duševně nemocné a v oblasti paliativní a hospicové péče

 • s odvětvími školství a zdravotnictví na úseku péče o ohrožené děti

 

Zdravotnictví

 • poskytovatelé zdravotních služeb zřizovaní krajem

 • vytvoření systému spolupráce nemocnic, který zajistí, že se síť nemocnic kraje bude chovat jako jeden funkční celek

 • udržení ekonomicky stabilního chodu poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných krajem

 • zachování akutní péče ve všech nemocnicích zřizovaných krajem

 • rozvoj eHealth

 • projednání Strategického plánu rozvoje zdravotnictví do roku 2020 v orgánech kraje a jeho postupná realizace

 • aktivní účast kraje na zajištění (stabilizaci) personálního obsazení v nemocnicích zřizovaných krajem – aktualizace motivačních příspěvků a stipendijní motivace lékařů a sester

 • síť poskytovatelů zdravotních služeb

 • zajištění pozice kraje jako účastníka tvorby sítě a zdravotní politiky na svém území

 • spolupráce kraje při transformaci psychiatrické péče na základě strategického materiálu Ministerstva zdravotnictví ČR

 • projednání materiálu Komplexní paliativní péče v kraji v orgánech kraje a jeho postupná realizace

Analýza a podpora řízení

 • transparentní a otevřené informace

 • přehledy o sdílených službách Kraje Vysočina

 • otevřené diskuze s veřejností nad prioritami rozpočtu prostřednictvím softwarové aplikace „Váš názor“

 • elektronizace agend

 • využívání informací z datového skladu,

 • důsledná analýza jako podklad pro strategické plánování

 • průběžná elektronizace procesů řízení úřadu, řízení investičních a neinvestičních záměrů a vztahů s příspěvkovými organizacemi

 • řízení příspěvkových organizací

 • posílení postavení a odpovědnosti ředitelů příspěvkových organizací

 • podpora stávající provázanosti řízení příspěvkových organizací a Kraje Vysočina

 • strategické řízení a plánování zřizovaných příspěvkových organizací – hodnocení odvětví, ukazatele kvality, investiční a projektová činnost

 • důsledná všestranná metodická podpora zřizovaným příspěvkovým organizacím

 • komplexní nákupní proces kraje a příspěvkových organizací

 • kybernetická bezpečnost

Informační technologie

 • udržení přední pozice mezi kraji ČR v oblasti využití informačních technologií ve veřejné správě, mimo jiné účastí v klíčových projektech eGovernmentu ČR

 • Inciativa 202020

 • Portál občana

 • Národní identitní autorita

 • Centrální místo služeb a další

 • zavedení nových snadno použitelných elektronických služeb pro veřejnost, využívajících elektronickou identitu uznávanou státem (nový elektronický občanský průkaz, mobilní identifikace,…)

 • rozvoj IT v oblasti zdravotnictví

 • eHealth – realizace mezinárodního projektu Národního centra výměny zdravotní dokumentace (NIX-ZD.CZ)

 • pořízení jednotného nemocničního informačního systému (NIS)

 • Portál pacienta (zpřístupnění informací o zdravotní dokumentaci pro pacienty)

 • realizace projektů bezpečného využívání internetu a elektronických služeb

 • bezpečná konektivita ve školách kraje

 • Kraje pro bezpečný internet (KPBI)

 • certifikace Krajského úřadu Kraje Vysočina na ISO 27001

 • návrh a realizace nové strategie kraje v oblasti rozvoje vysokorychlostního internetu v odlehlých oblastech kraje

 • NGA sítě

 • využití silničních staveb a koordinace výstavby

 • dotace Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • dotace Fondu Vysočiny

 • podpora sdílení a společného vývoje open-source software ve veřejné správě – rozvoj spolku BISON

 • rozvoj moderní IT infrastruktury kraje

 • realizace projektu Služby technologického centra kraje 2016 – sdílené služby pro příspěvkové organizace

 • modernizace Technologického centra kraje

 • rozvoj krajské páteřní optické sítě ROWANet

 • podpora modernizace a zvyšování úrovně IT v kraji s důrazem na bezpečnost prostředků IT a vzdělávání – Fond Vysočiny

 • Propagace možností IT ve veřejné správě – spoluorganizování konference ISSS, soutěže Zlatý erb, IT semináře kraje (Internet v Telči, Bezpečnostní konference, semináře Comday)

 • rozvoj IT v příspěvkových organizacích

 • projekt z Integrovaného regionálního operačního programu pro školy – dodávka ICT komponent

 • identitní systémy v příspěvkových organizacích

 • rozvoj sdílených aplikací pro příspěvkové organizace

Lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí

 • čistota ovzduší

 • podpora snižování emisí u zdrojů znečišťování a zlepšení kvality ovzduší v obcích

 • pokračování v monitoringu ovzduší nad rámec státních sítí sledování znečištění ovzduší

 • podpora aktivit k naplnění cílů Radonového programu

 • snižování produkce odpadů a efektivní management odpadového hospodářství

 • aktivní účast na podpoře nových směrů v odpadovém hospodářství kraje

 • podpora obcí při plnění plánů odpadového hospodářství kraje a obcí (předcházení vzniku odpadů, nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, řešení otázky logistiky nebo energetického využití nevyužitelných složek)

 • péče o zachování přírody a krajiny pro naše a další generace

 • péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy, doplnění sítě zvláště chráněných území a jejich zpřístupnění a popularizace

 • podpora adaptace krajiny na změnu klimatu

 • ochrana krajinného rázu a zemědělského půdního fondu před jeho znehodnocováním větrnými a fotovoltaickými elektrárnami a nevhodnými způsoby obdělávání

 • podpora rozvoje informování a osvěty v oblasti péče o přírodu a krajinu

 • vodní hospodářství a ochrana vod

 • podpora ochrany vody a jejího zadržování v krajině, včetně efektivního čištění odpadních vod

 • ochrana vodárenských nádrží a jejich povodí, podíl kraje na ceně za vodu

 • podpora budování vodovodních a kanalizačních sítí pro veřejnou potřebu, podpora zvyšování kvality povrchové vody v řece Jihlavě a jejím povodí včetně vodní nádrže Dalešice v souvislosti s možností dalšího rozvoje elektrárny Dukovany,

 • trvale udržitelné hospodaření v lesích

 • podpora vybraných činností a prostředků k zachování kvalitních lesů

 • podpora a rozšiřování možností využívání lesa k výchově a odpočinku

 • podpora opatření vedoucích k optimalizaci početních stavů zvěře a jejich prostředí

 • propagace zemědělství v Kraji Vysočina

 • podpora intenzivního hospodaření na zemědělské půdě při dodržení správné zemědělské praxe

 • propagace potravin vyrobených v regionu a spotřeby domácí produkce

 • podpora včelařů, chovatelů, zahrádkářů, myslivců a dalších spolků na našem venkově

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 • realizace projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ financování z evropských fondů – vytvoření centra tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, získání prostředků z přeshraniční spolupráce

 • podpora regionální kultury a kulturního vyžití ve městech a obcích kraje

 • podpora zachování a prezentace bohatého kulturního dědictví kraje také prostřednictvím dotačních titulů na úseku kultury a památkové péče, odbornou a metodickou spoluprací s obcemi, Národním památkovým ústavem a dalšími subjekty, propagací kulturních památek a jedinečného kulturního bohatství kraje jak v rámci ČR, tak v zahraničí a vypracováním a následným naplňováním opatření schválených v „Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2017 – 2020“

 • podpora rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina vytvořením potřebného finančního rámce a personálního zázemí pro naplňování opatření navržených ve Strategii rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025 a ve Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020

 • rozvoj pozice regionu Vysočina jako atraktivní turistické destinace i rozvoj krajské destinační společnosti Vysočina Tourism, zkvalitnění marketingu turistické destinace Vysočina, prohloubení spolupráce s podnikateli a poskytovateli turistické nabídky i zavedení systémové spolupráce destinačních agentur v Kraji Vysočina

 • podpora významných kulturních, společenských a dalších aktivit přispívajících k rozvoji kulturního dědictví a cestovního ruchu na území kraje

 • podpora talentů, významných osobností a inovativních záměrů

Zahraniční spolupráce

 • naplňování stávajících partnerství konkrétními aktivitami

 • přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem v oblasti kultury, mládeže, včetně přeshraniční spolupráce složek integrovaného záchranného systému a letecké záchranné služby

 • spolupráce s francouzským regionem Grand Est, která naváže na partnerství s regionem Champagne-Ardenne v oblasti školství, sportu a kultury

 • pokračování spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, včetně připomenutí výročí 10 let od zahájení společných aktivit, podpora kontaktů na úrovni obcí a měst

 • rozvíjení vzájemných vztahů s Nitranským samosprávným krajem v oblasti školství, cestovního ruchu, kultury i zemědělství

 • prohloubení vztahů s Minskou oblastí Běloruska s důrazem na otázky výrobní kooperace a hospodářskou spolupráci firem z obou regionů

 • výměna zkušeností v oblasti zdravotnictví se zaměřením na lůžková zdravotnická zařízení Kraje Vysočina a v čínské provincii Hubei

 • systematická práce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava

 • Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu – udržení „nestálého“ zastoupení, poskytování servisu nejen krajské samosprávě, ale i obcím, městům, veřejným organizacím i zájmovým sdružením, včetně základního servisu podnikatelským subjektům

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna