Začne Batelov vymáhat milionové penále za dotovanou kanalizace na pole?

Zastupitelé městyse Batelov se prokazatelně v srpnu 2017 dozvěděli o povinnosti obce uhradit smluvní penále Kraji Vysočina ve výši přes jeden a půl milionu korun. Informace o povinnosti uhradit penále byla před veřejností dovedně ukryta v balíku rozpočtových opatření.

Miliónové penále Batelov zaplatil kraji Vysočina za chybné použití dotačních prostředků při stavbě kanalizace. Jedna z větví obecní kanalizace vede na pole (více zde)!

Na jaře žádal Batelov o odpuštění penále, radní kraje a ani krajští zastupitelé nenašli žádné okolnosti hodné zvláštního zřetele pro prominutí penále (více zde).

Zastupitelé Batelova mají zákonnou povinnost včas uplatňovat právo náhrady škody po tom, kdo ji obci způsobil.  „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti,“ stojí v Občanském zákoníku. Zastupitelé Batelova určitě věnují pozornost i dalšímu ustanovení Občanského zákoníku: „Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.“

Každý občan městyse Batelov má povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.

Jiří Doležal BatelovZvláštní pozornost by měli radní Batelova obecně věnovat kontrole činnosti starosty Batelova Jiřího Doležala.

Starosta Doležal ve své funkci nepožívá nějaké imunity, která by ho zbavovala odpovědnosti za škodu jím způsobenou, nýbrž jako každá jiná fyzická osoba nese odpovědnost za své jednání či opomenutí, v jehož důsledku vznikla jinému majetková újma. Ani „politická odpovědnost“ osoby vykonávající veřejnou funkci nezakládá důvod ke zproštění její odpovědnosti za způsobenou škodu“.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna