Žďár nad Sázavou musí přepracovat územní plán, zvýhodnil soukromé investory

Žďár nad SázavouMěsto Žďár nad Sázavou musí přepracovat územní plán pro pětihektarový pozemek na okraji města rekreační oblasti v okolí Lázničkova rybníka a Velkého krejdského rybníka

V současné době nelze o lokalitě rozhodovat podle části územního plánu, protože by zrušen Krajským soudem v Brně. Proti rozsudku podalo město Žďár nad Sázavou kasační stížnost, kterou zamítl Nejvyšší správní soud.

V odůvodnění rozsudku Krajský soud uvedl,  že při přezkumu územního plánu je namístě zdrženlivý přístup založený na testu proporcionality. V projednávané věci proti sobě stojí veřejný zájem města na ochraně krajinného rázu a rekreačního potenciálu území a vlastnické právo navrhovatelů. V případě sporného pozemku na okraji města test proporcionality vyznívá ve prospěch majitelů pozemku, neboť neobstojí kritérium potřebnosti, zásada minimalizace zásahu a subsidiarity.

Soud totiž z obsahu hlavního výkresu napadeného územního plánu zjistil, že odpůrce navzdory této své argumentaci rozšířil v několika oblastech polohově blízkých pozemku navrhovatelů již stávající plochy sloužící k individuální rekreaci o návrhové plochy pozemků s funkčním využitím pro individuální rekreaci, čímž naopak dále fakticky zvětšil již v současnosti velmi rozsáhlou monofunkční plochu.

Lokalita spadající podle předchozího územního plánu do ploch „Individuální rekreace – zahrady – I“ a „Veřejná prostranství a zeleň – Z“ byla územním plánem nově zařazeny do ploch zemědělských „NZ.1 – orná půda“ a „NZ.2 – trvalé travní porosty“.

Tuto změnu územního plánu  č. 1 schválilo Zastupitelstvo města na svém 20. Zasedání konaného dne 23. března 2017 z vlastního podnětu.

Z hlediska majitelů pozemků tak došlo tak k jejich mnohonásobnému znehodnocení a zamezení zamýšlené možnosti jejich využití pro původní záměr – individuální rekreaci, která je ve fázi zpracování podkladů pro územní rozhodnutí.

Schválená změna při využití pozemků ovšem  nesleduje veřejný zájem deklarovaný v odůvodnění územního plánu, nýbrž se jedná o individuální uspokojení potřeb jiného vlastníka pozemků v dané lokalitě.

 

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna