(DOKUMENT): Právní rozbor postupu města Jihlavy proti společnosti JVAK

logo JVAKServer Občasník dostal k dispozici právní rozbor jako dokument k posouzení oprávněnosti postupu Statutárního města Jihlavy, Magistrátu města Jihlavy, Odboru správy realit, Čajkovského 5, Jihlava (dále jen „SMJ“), spočívajícího ve vrácení společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen „JVAK“) z její strany vystavených faktur č. 1600139 – 1600143, 1600145 a 1600146, jakožto faktur, které dle názoru SMJ postrádají relevantní právní podklad, obsahují odkaz na nesprávnou smlouvu a jsou mimo jiné z právě uvedených důvodů neoprávněně vystavené.

Předmětem tohoto právního rozboru je současně i doporučení klientovi (tj. společnosti JVAK) dalšího postupu:

Statutární město Jihlava (SMJ) a Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) spolu uzavřely dne 24.4.2015 smlouvu č. 696/OSR/15 o provedení činností souvisejících se zadáním a realizací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ZBORNÁ“. Na základě této co do vymezení předmětu plnění individuální smlouvy (v tom smyslu, že tato smlouva řeší výlučně úpravu vzájemných vztahů souvisejících s realizací výše uvedené veřejné zakázky) se JVAK zavázal k provedení v článku 2 a 3 smlouvy široce a obsáhle specifikovaných činností souvisejících se zadáním a následnou realizací podlimitní veřejné zakázky s názvem „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ZBORNÁ.“

Mimo jiného se tak JVAK zavázal k provedení následujících činností: zadání zadávacího řízení, zpracování odůvodnění veřejné zakázky a zadávací dokumentace, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, řízení a kontrolování poskytovaného plnění ze strany vybraného uchazeče atd. Rozsah činností, ke kterým se JVAK smlouvou zavázal, je koncipován velmi široce, čemuž odpovídá i v článku 3 smlouvy obsažená koncepce nastavení úplaty, která společnosti JVAK za výkon jeho činností přináleží. Z obsahu článku 3 smlouvy vyplývá, že společnosti JVAK přináleží úplata za veškeré práce související přímo se zadáním a realizací veřejné zakázky (čl. 3.1.1), v článku 3.1 je pak uvedeno, že SMJ uhradí společnosti JVAK veškeré činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi JVAK a jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu smluvních povinností společnosti JVAK. Vzhledem k tomu, že smlouva (jak jazykovým a logickým výkladem z výše uvedených smluvních ustanovení vyplývá) řeší otázku úhrady jak provozních nákladů společnosti JVAK, tak tzv. externích nákladů (náklady představované úhradou ceny za dílo vybranému uchazeči, náklady externím dodavatelům služeb apod.), byla podle tohoto mechanismu logicky odpovídajícím způsobem smluvně nastavena i výše této úhrady, a to maximální částkou na úrovni 38,685.000,- Kč + DPH.

Jsem přesvědčen, že režim (co do obsahu a předmětu vymezení obecné) smlouvy č. 1153/OSR/13 z 31.5.2013 se na vztahy regulované smlouvou č. 696/OSR/15 z 24.4.2015 neuplatní a uplatnit nemůže, poněvadž smlouva č. 696/OSR/15 je smlouvou speciální (ve vztahu k obecné smlouvě č. 1153/OSR/13), kdy na poměry touto smlouvou upravené by bylo možno aplikovat ustanovení obecné smlouvy č. 1153/OSR/13 snad jedině v případě, kdyby sama smlouva č. 696/OSR/15 některou otázku či okruh vztahů neupravovala. Vzhledem k tomu, že smlouva č. 696/OSR/15 podrobně upravuje jak vymezení předmětu plnění a definuje povinnosti společnosti JVAK, tak otázku úhrady odměny za provedení veškerých v úvahu přicházejících prací, činností a služeb, lze konstatovat a uzavřít, že ve všech podstatných myslitelných záležitostech jsou vztahy JVAK a SMJ související se zadáním a následnou realizací veřejné zakázky „Splašková kanalizace Zborná“ řešeny a regulovány právě a jedině onou speciální smlouvou č. 696/OSR/15. Právě uvedený závěr platí i za situace, kdy s účinností od 1.10.2015 platí mezi účastníky nová smlouva regulující v obecné rovině jejich vzájemné vztahy (smlouva č. 1748/OSR/15 z 30.9.2015), která nicméně nemá na právní účinky smlouvy č. 696/OSR/15 žádný přímý vliv, poněvadž tuto smlouvu ani výslovně ani z podstaty a logiky věci nemění, ani ji nenahrazuje a ani neruší.

Inkasovala-li společnost JVAK v průběhu roku 2014 či 2015 od SMJ jakékoliv finanční plnění paušálního rázu mající oporu v článku 6.1.3. smlouvy č. 1153/OSR/13 z 31.5.2013, nemá a nemůže to mít vliv na finanční nároky společnosti JVAK mající oporu ve smlouvě č. 696/OSR/15, která je smlouvou speciální, nehledě na skutečnost, že společnost JVAK provádí a prováděla v rozhodném období celou řadu dalších činností (mimo veřejnou zakázku „Splašková kanalizace Zborná“), za které inkasovala, resp. mohla inkasovat případné paušální platby v režimu smlouvy č. 1153/OSR/13 z 31.5.2013.

Výše v tomto právním rozboru uvedené závěry platí bez dalšího obdobně i pro smlouvu č. 695/OSR/15, která upravuje vztahy účastníků obdobně, jako je popsáno výše v tomto právním rozboru.

Závěr:

S ohledem na veškeré výše uvedené skutečnosti mám za to, že argumentace SMJ obsažená v dopisech z 3.6.2016 a 13.6.2016 je oprávněná do té míry, pokud je ze strany SMJ poukazováno na to, že ve všech řešených fakturách JVAK je v rámci jejich textového popisu odkazováno na smlouvu č. 1748/OSR/15 z 30.9.2015, kdy tuto smlouvu na dané finanční vztahy mezi účastníky aplikovat sice lze, nicméně pouze zprostředkovaně s prvotním odkazem na smlouvu č. 695/OSR/15 a smlouvu č. 696/OSR/15 (jak je popsáno a vysvětleno dále). Podklad pro fakturaci ze strany JVAK vůči SMJ je totiž dán primárně smlouvou č. 696/OSR/15 z 24.4.2015 (pokud jde o fakturaci veškerých činností, prací a služeb souvisejících s realizací veřejné zakázky „Splašková kanalizace Zborná“) a dále smlouvou č. 695/OSR/15 (pokud jde o fakturaci veškerých činností, prací a služeb souvisejících s realizací veřejné zakázky „Splašková kanalizace a ČOV Henčov“).

Jak smlouva č. 696/OSR/15, tak smlouva č. 695/OSR/15 umožňují společnosti JVAK fakturovat vůči SMJ průběžně v průběhu realizace té které veřejné zakázky. Za dané situace si dovoluji společnosti JVAK doporučit přepracování vystavených faktur v tom smyslu, že v textu faktur bude odpovídajícím způsobem odkazováno na smlouvu č. 696/OSR/15, resp. smlouvu č. 695/OSR/15.

Ohledně fakturovaných částek, které u předmětných faktur představují ve své podstatě vnitřní (interní) náklady společnosti JVAK spojené s plněním povinností dle jednotlivých výše specifikovaných speciálních smluv, se dle mého přesvědčení nabízejí dvě variantní možnosti postupu. První možností je postupovat analogickým výpočtem a odkazem na bod 4.3.4. smlouvy č. 1748/OSR/15 z 30.9.2015, a to za předpokladu, že takto vypočtenou odměnu, resp. náklady spojené s činností JVAK (sazebník UNIKA snížený o 20%, max. však 4% z rozpočtované ceny díla) by bylo možno klasifikovat jako v místě a čase obvyklou odměnu za výkon činností společnosti JVAK dle jednotlivých uzavřených smluv. Tento postup považuji za právně možný a pro obě strany předvídatelný (už jen z toho důvodu, že se na tomto způsobu odměňování strany dohodly v rámci smlouvy č. 1748/OSR/15 a evidentně jej považují za spravedlivý).

Pokud by ze strany SMJ nebyl tento způsob fakturačního výpočtu akceptován, bylo by dle mého soudu nutno postupovat tak, že by JVAK veškeré jemu vzniklé náklady a výdaje specifikoval, vypočetl a SMJ doložil. Pro takový případ by nicméně mohlo/mělo být SMJ upozorněno i na tu skutečnost, že reálně doložené výdaje spojené s činností JVAK (související s realizací té které veřejné zakázky) mohou (nicméně nutně nemusí) být ve výsledku vyšší, než částka analogicky vypočtená postupem dle bodu 4.3.4. smlouvy č. 1748/OSR/15.

Otázku okamžiku zdanitelného plnění, která je v dopisech SMJ z 3.6.2016 a 13.6.2016 rovněž diskutována, si Vám dovoluji doporučit konzultovat s daňovým poradcem.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám kdykoliv rád k dispozici.

Mgr. Radek Jambor

advokát

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů