(DOKUMENT) Dluhy brněnských bezdomovců v projektu HOUSING FIRST

Serveru Občasník se podařilo získat dokument o dluzích brněnských bezdomovců z projektu HOUSING FIRST. Podobný projekt se chystá realizovat po vzoru města Brna i Jihlava.

Úhrnný přehled požadovaných výdajů/pohledávek evidovaných městem Brnem v rámci projektu

Kofinancování projektu: 112 000,- Kč.

Aktuální výše dluhu na nájemném a službách: 447 008,- Kč (+251 180,- Kč viz Přehled plateb).

Aktuální výše dluhu na platbách za komunální odpad: 257 296,- Kč (poplatkové období 2016 – 2018).

Náklady na dodatečné opravy bytů a společných prostor: 634 600,- Kč. Ušlý příjem oproti běžnému nájemnému: 2 035 605,- Kč.

Celkem: 3 486 509,- Kč (+251 180,- Kč viz Přehled plateb).
„Pomocný fond“: 38 184,- Kč (realizován Platformou pro sociální bydlení).
Financování a rozpočet projektu Projekt byl hrazen z 95 % z evropských fondů (Operační program Zaměstnanost).

Zadlužení na domácnost se za dobu realizace (do 31. 8. 2018) pohybovalo v průměru ve výši 4 545,Kč.

Celková výše dlužné částky domácností, které užívají bytové jednotky činí 447 008,- Kč k datu 28. 2. 2019. Dalších 251 180,- Kč představuje souhrn za 3 bytové jednotky, které byly již odevzdány a v 1 případě se z nejistého důvodu dosud neuplatnil notářský zápis k přímé vykonatelnosti ze strany pronajímatele (MČ Brno-střed) na vyklizení bytové jednotky, u které je aktuální dluh ve výši 80 tis. Kč a každým měsícem narůstá. Dle informací bytového odboru městské části je návrh již déle než rok podán na Městském soudě v Brně a čeká na rozsudek pro vykonání mobiliární exekuce – vyklizení.

U 26 rodin ze 46 aktuálně bydlících je evidována platba po splatnosti. Z toho 42 % domácností dluží částku menší než 10 tis. Kč a 15 % domácností uzavřelo splátkový kalendář, který plní. Z celkové dlužné částky je téměř 40 % (173 674,- Kč) rozděleno mezi 5 domácnostmi, které v současné době nemají platný právní titul k užívání bytové jednotky nebo jim byla zaslána výpověď z nájmu.

Ve stejném sledovaném období dne 29. 1. 2018 Rada městské části Brno-střed neudělila souhlas s prodloužením a narovnáním právního vztahu 1 domácnosti zabydlené v rámci projektu z důvodu dluhu na nájemném a současné uložila bytovém odboru uzavřít dohodu o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Bytovou jednotku se nepodařilo řádně odevzdat a vyklidit z důvodu nespolupráce klientky se sociální službou ani pracovníky MMB. Od doby podání návrhu na vyklizení bytové jednotky se stále čeká na rozhodnutí Městského soudu v Brně. Po tuto dobu dluh na nájmu narostl do výše téměř 80 tis. Kč a stále se zvyšuje přesto, že rodina byt opustila a pravděpodobně se přestěhovala do jiného města.


V průběhu procesu prodlužování nájemních vztahů po dalším roce (mimo sledované období v rámci realizace projektu) byla doposud prodloužena doba nájmu 32 rodinám a další 1 domácnost má již schválený a připravený dodatek nájemní smlouvy k podpisu, 5 rodinám nebylo schváleno prodloužení nájemního vztahu. Z toho ve 2 případech došlo k řádnému odevzdání bytové jednotky. 1 domácnost (bez platného právního titulu k užívání bytu) postupně snižuje dlužnou částku a bude žádat o narovnání právního vztahu po uhrazení celé dlužné částky a 2 domácnosti byly vyzvány k odevzdání bytu a v současné době Bytový odbor MMB uplatňuje notářský zápis k přímé vykonatelnosti pro vyklizení bytové jednotky.

Zbylé domácnosti z celkového počtu 48 jsou v průběhu těchto nebo nadcházejících měsíců v procesu projednávání prodloužení doby nájmu volenými orgány.
Další 3 domácnosti obdržely výpověď nájemní smlouvy před uplynutím doby nájmu (ve 2 případech z důvodu dluhu, v 1 případě z důvodu porušování povinností nájemce). V případě 1 domácnosti se podařilo uhradit podstatnou část dluhu, na zbylou dlužnou částku byl uzavřen splátkový kalendář a Rada města Brna schválila prodloužit nájemní vztah na dobu 6 měsíců za podmínky řádného plnění splátkového kalendáře. Další 2 rodiny doposud nepodaly žádost o splátkový kalendář nebo narovnání právního vztahu. Pokud tak neučiní do konce platnosti doby nájmu původní nájemní smlouvy, budou Bytovým odborem MMB vyzváni k odevzdání bytové jednotky.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna