SVAK označil primátorku, tajemníka a úředníky Jihlavy za systémově podjaté

Magistrát města Jihlavy a jeho vedoucí úředníci jednají podle Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko při řešení vodárenských sporů z moci úřední dle instrukcí primátorky Karolíny Koubové a jejích náměstků či jejich právních zástupců.

O nemístném nátlaku vyvíjeném podle SVAKu na Magistrát, jemuž oprávněné úřední osoby zjevně podlehly, má svědčit i znění námitky Jihlavy ze dne 26. 12. 2018, zejména její závěrečná pasáž, která obsahuje
výhrůžku, že případné vydání předběžného opatření VAS by zakládalo důvodné podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Svazek dále poukazuje i na nestandardní způsob a chronologickou posloupnost jednotlivých úkonů Magistrátu v předmětné věci na sklonku roku 2018 (více zde).

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko ve svém podání krajskému úřadu výslovně uvádí, že podává námitku systémové podjatosti všech úředních osob Magistrátu, včetně tajemníka a primátorky Statutárního města Jihlavy (SMJ). Svou námitku Svazek odůvodnil zájmem SMJ jako jediného akcionáře společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace, a.s., (JVAK) na tom, aby to byl právě JVAK, komu bude v projednávané věci uložena povinnost veřejné služby.

Primátorka Jihlavy Karolína Koubová ve svém vyjádření pro krajský úřad ze dne 29.1. 2019 uvedla, že s ohledem na správní řád by úřední osoby Magistrátu z důvodu systémové podjatosti vyloučeny být neměly, když podle tohoto ustanovení není důvodem podjatosti pracovněprávní vztah k územnímu samosprávnému celku, jak je obsahem předmětných námitek.

Tajemník Magistrátu Evžen Zámek zaslal Krajskému úřadu Kraje Vysočina soubor několika písemností, mimo jiné i interní sdělení vedoucí Odboru životního prostředí Kataríny Ruschkové tajemníkovi Magistrátu ze dne 27. 12. 2018, jehož součástí je také obsáhle zdůvodněné sdělení, kde uvádí, že ona, stejně jako jí řízený vodoprávní úřad, již shledávají důvod k podjatosti v neúměrném tlaku vyvíjeném na správní úřad právním zástupcem Jihlavy, o čemž tajemníka Magistrátu informuje.

Tato námitka podjatosti byla v celém rozsahu vzata zpět podáním SMJ ze dne 27. 12. 2018, tedy den předtím, než Magistrát v projednávané věci předběžným opatřením ze dne 28.12.2018 nařídil městské společnosti JVAK zajistit provádění veřejné služby spočívající v provozování vodohospodářského majetku, který SMJ vložilo do hospodaření Svazku.

Dosavadní průběh řízení vedeného Magistrátem v kontextu s jednotlivými procesními úkony SMJ, kdy je SMJ jeden den vznesena námitka podjatosti všech úředních osob Magistrátu, ve které je mimo jiné úředním osobám nepokrytě vyhrožováno podáním trestního oznámení pokud učiní určitý procesní úkon, a samy úřední osoby, proti nimž je tato námitka vznesena, se označí za podjaté, aby tato námitka byla den poté vzata zpět, aniž by se jakkoliv objektivně změnily okolnosti, na které námitka poukazovala, a hned následující den je Magistrátem učiněn úkon (předběžné opatření ve prospěch JVAK), který konvenuje zájmům SMJ, musí skutečně v každém vzbuzovat pochybnosti o tom, že Magistrát v projednávané věci postupoval a postupuje nestranně a nezaujatě. Situace, kdy výhrůžka podáním trestního oznámení byla vázána toliko na vydání předběžného opatření ve prospěch VAS, avšak jakmile byla tato výhrůžka SMJ vzata zpět, bylo neprodleně Magistrátem vydáno předběžné opatření ve prospěch JVAK, je dle názoru krajského úřadu mírně řečeno podivná a zavdává celou řadu důvodů k otázkám.

Jinými slovy řečeno podle Krajského úřadu, jakkoliv mohou úřední osoby Magistrátu tvrdit, že postupují a rozhodují nestranně a nezaujatě, nikdo, kdo se seznámí jednotlivě a zejména ve vzájemných souvislostech se všemi podklady, které byly krajskému úřadu předloženy, jim to prostě již nemůže věřit.

Krajský úřad při volbě města Pelhřimov správního orgánu, který pověří projednáním a rozhodnutím v předmětné věci o nařízení předběžného opatření veřejné služby, přihlédl mimo jiné ke skutečnosti, že v minulosti již několik věcí delegoval na Městský úřad Třebíč, který je s ohledem na velikost svého správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností, počtu obyvatel města Třebíče a počtu zaměstnanců tohoto úřadu, po Magistrátu druhým největším správním orgánem v Kraji Vysočina. Tento správní orgán je tedy do značné míry zatížen vedením celé řady řízení namísto Magistrátu a s ohledem na nutnost zajištění vlastní agendy by další zatížení tohoto správního orgánu již nebylo účelné a vhodné.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna