Jihlava i Porr se odvolají ve sporu o stavbu cyklostezky do Pávova, smír je nemožný kvůli dotacím EU

Mimořádné jednání radních města Jihlavy rozhodlo o podání odvolání města Jihlavy ke Krajskému soudu v Brně. „Rada města rozhodla o odvolání. Probíhá soudní proces, odvolali jsme se, nic není uzavřeno. Kdybychom se neodvolali mohli bychom si tím zavřít cestu k dalšímu postupu. Musíme také počkat, jak se k tomu postaví protistrana,“ uvedl mluvčí města Radovan Daněk.

Podrobnosti k žalobě města nechtěl tiskový mluvčí Jihlavy Radovan Daněk uvést, pouze odkázal na primátora města Petra Ryšku.

V soudním sporu jde o zhotovení tříkilometrové cyklostezky města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny – sever, kde sídlí významní zaměstnavatelé Jihlavské sídelní aglomerace. Cyklostezka je vybudována z Bedřichova od ulice 5. května po ulici Pávovskou, je vedena v prostoru mezi železniční tratí Jihlava – Havlíčkův Brod a silnicí I/38 (dálniční přivaděč). Součástí stavebních prací bylo kromě výstavby vlastního tělesa cyklostezky také vybudování podjezdu, který umožňuje bezpečné mimoúrovňové křížení cyklostezky s místní komunikací Sokolovská, a realizace lávky (rampy) umožňující napojení cyklostezky na most na ulici Pávovská.

Statutární město Jihlava (SMJ, žalobce) uzavřelo se společností ALPINE Bau CZ a.s., což je právní předchůdce žalované společnosti Porr, a.s. (žalovaný), smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever). Porr, a.s. v této smlouvě ujednaný tzv. závazný milník spočívající mimo jiné v provedení sanačních opatření dokončil později, než podle smlouvy měl, čímž se podle SMJ měl dostat do prodlení s jeho splněním, a proto SMJ požadovalo zaplacení sjednané smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Podle soudu byl tento milník vymezen ve smlouvě o dílo dostatečně určitě a platně; Porr, a.s. sice měl zpoždění s jeho provedením v délce deset dnů, avšak nárok na smluvní pokutu podle soudu nevznikl, protože bylo třeba zohlednit, že v průběhu realizace prací došlo k nálezu metalického a optického kabelu, který bránil pokračování v provádění této části díla, což Porr, a.s. řádně notifikoval SMJ.

„Dle názoru soudu byly tyto překážky natolik komplexní a propojené se stavbou jako takovou, že bránily včasnému dokončení závazného milníku jako celku. Soud proto tuto smluvní pokutu ve výši 1 193 699,40 Kč zamítl,“ uvedl mluvčí Okresního soudu v Jihlavě Martin Boháček.

Pokud jde o smluvní pokutu v důsledku prodlení Porr, a.s. s dokončením a předáním díla jako celku, je dle soudu nezbytné rozlišit, zda (a případně které) z celé řady překážek provádění díla zjištěných teprve v průběhu stavebních prací, jež ve svém důsledku vedly ke zpoždění s jeho dokončením, byly způsobeny nesprávným pokynem (resp. předáním nevhodné věci) ze strany SMJ, a u kterých se jednalo o skryté vady. Soud se v tomto ohledu předně zabýval posouzením překážky provádění díla spočívající v průsacích vody do staveniště z nedalekého rybníka a s tím související hrozbě destrukce tělesa hráze této vodní plochy, neboť tu považoval z notifikovaných vad za nejzávažnější.

Soud dospěl k závěru, že se nejednalo toliko o skrytou vadu, nýbrž o nevhodný příkaz (resp. předání nevhodné věci), neboť toto riziko mohlo a mělo být již součástí projektové dokumentace. V případě všech ostatních překážek provádění díla, jež Porr, a.s. notifikoval SMJ, ovšem soud po posouzení jejich charakteru naznal, že se jednalo „toliko“ o skryté vady.

Vady tkvěly totiž zejména v nejrůznějších podzemních nálezech zjištěných až v průběhu stavebních prací na místě samém, zejména po odkrytí části zeminy, a naplňují definici skryté překážky, neboť v zásadě nemohly být žalobcem odhaleny při „běžné“ přípravě projektové dokumentace. Samotné oznámení skrytých překážek (tedy všech závad krom těch, které souvisely s problematikou rybníka) nemělo bez dalšího vliv na smluvními stranami původně sjednaný termín dokončení celého díla a bylo proto na Porr, a.s., aby si v rámci kontraktačního procesu vyjednala se SMJ smluvní ujednání o prodloužení termínu dokončení díla. Porr, a.s. tedy měl zpoždění se splněním svého závazku 181 dní.

Sjednaná smluvní pokuta byla podle soudu nepřiměřeně vysoká, proto soud rozhodl o jejím snížení, a to o 50 %, tj. na částku 4 476 352,50 Kč; část smluvní pokuty za nevhodný příkaz spočívající v průsacích vody do staveniště z rybníka soud zamítl,“ uvedl mluvčí Okresního soudu v Jihlavě Martin Boháček.

Pokud jde o nárok SMJ na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s předložením bankovní záruky, tento byl dle soudu důvodný. Porr, a.s. se zavázal předat SMJ bankovní záruku s platností na celou dobu provádění díla s tím, že ji prodlouží, pokud se dostane do prodlení s jeho dokončením. K prodlení skutečně došlo, dne 30. 9. 2019, kdy skončila první záruka poskytnutá Porr, a.s., ještě nebylo dílo jako celek řádně dokončeno a protokolárně předáno; současně v této době již Porr, a.s. byl v prodlení.

„Za této situace došlo k proluce v délce 17 dní do okamžiku sjednání navazující záruky, čímž Porr, a.s. porušil svou smluvně sjednanou povinnost, a proto mu vznikla povinnost zaplatit SMJ smluvní pokutu vyčíslenou částkou 85 000 Kč,“ uvedl mluvčí Okresního soudu Jihlava Martin Boháček.

„Ve sporu týkajícím se cyklostezky Okresní soud v Jihlavě vydal zatím nepravomocné rozhodnutí, jímž žalobě města částečně vyhověl a částečně ji zamítl. Vzhledem k tomu, že naše společnost se s výroky soudu vyhovujícími žalobě neztotožňuje, bylo z naší strany aktuálně podáno odvolání ke Krajskému soudu v Brně,“ uvedl právník společnosti Porr Tomáš Grulich.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů