Kraj Vysočina zrušil použití komunikace jen na povolení obce

Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou musí znovu rozhodnout o omezení provozu na místní komunikace na katastru obce Rosička.

Důvodem žádosti obce Rosička bylo řešení nadměrného provozu, a to jak vysokého počtu vozidel, tak i druhů vozidel (od osobních automobilů až po těžká nákladní vozidla), kdy tranzitní doprava využívá účelovou komunikaci jako zkratku, místo toho, aby používali silnici druhé a první třídy pro něž jsou tyto silnice určeny (foto povolenky ke vjezdu přímo zde).

Konstrukce účelové komunikace v žádném případě neodpovídá stávajícímu dopravnímu zatížení, čímž podle obce Rosička dochází k nadměrnému poškozování komunikace.

Požadované omezení veřejného přístupu je tak nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů obce Rosička jako vlastníka komunikace. Omezení veřejného přístupu je dáno osazením trvalého dopravního značení „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel s povolením Obce Rosička“, dle stanoviska Policie České republiky.

V létě městský úřad Žďáru nad Sázavou žádosti vyhověl. V průběhu řízení nebyly uplatněny námitky či vyjádření účastníků či jiných osob.

Počátkem srpna se proti rozhodnutí žďárské radnice odvolala sousední obce Nížkov a Sázava. K odvolání se připojilo i Zemědělské družstvo Nížkov.

V odvolání zazněly zejména tyto skutečnosti:

  • Dopravní značka byla umístěna na komunikaci ve vlastnictví obce Nížkov
  • Odvolatel se o řízení dozvěděl až po osazení zákazových dopravních značek.
  • Dopravní značky byly osazeny, aniž by rozhodnutí nabylo právní moci
  • Odvolatel se v minulosti podílel na opravách komunikací spolu s obcí Rosička
  • Žadatel nedoložil požadované omezení žádnými relevantními důkazy

Městský úřad ve Žďáru nad Sázavou při rozhodování o žádosti obce Rosičk okruh účastníků (např. vlastníci přilehlých pozemků, uživatelé předmětné komunikace, či jiný okruh osob) vůbec neurčil. Proto Kraj Vysočina jako odvolací orgán přistoupil na pochybnosti, zda-li mají odvolatelé vůbec oprávnění podat odvolání.

Kraj Vysočina jako odvolací orgán po přezkoumání spisového materiálu a odvolání odvolatele konstatoval , že podané odvolání je důvodné.

Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností může na žádost vlastníka účelové komunikace a po projednání s Policií České republiky upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka.

Bez určení kategorie předmětné komunikace nelze ve věci dále postupovat, proto Kraj Vysočina jako odvolací orgán nucen napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu I. stupně k došetření. Jeho další postup totiž zjevně závisí na určení kategorie předmětné komunikace.

Kraj Vysočina jako odvolací orgán dále k požadovanému rozsahu omezení přístupu na účelové komunikaci uvádí, že se mu jeví jako nepřiměřený daným okolnostem. Vlastníkem komunikace bez ohledu na její kategorii je obec Rosička, která je veřejnoprávní korporací a jedním z jejích úkolů je organizovat dopravu na svém území. Nejedná se tedy o soukromou osobu, ale územně samosprávný celek hospodařící s veřejnými prostředky.

Z dostupných podkladů vyplývá, že předmětná komunikace dlouhodobě sloužila k obecnému užívání a mimo jiné také k obsluze přilehlých nemovitostí. Pokud by skutečně bylo realizováno požadované omezení přístupu, nemohli by ani tito vlastníci přilehlých nemovitostí používat tuto komunikaci, aniž by získali povolení obce (obecního úřadu) Rosička. Toto se jeví odvolacímu orgánu jako nepřiměřený zásah pro výkon vlastnických práv. V dané situaci proto považuje za vhodnější volit jiný typ omezení, který se nebude vztahovat na vozidla zajišťující dopravní obsluhu.

Kraj Vysočina v tomto řízení neodůvodněné omezení vjezdu všech motorových vozidel, neboť z žádosti i obecně je zřejmé, že poškození komunikace je v zásadě způsobeno pouze vozy s větší tonáží a zejména vliv osobních vozidel na opotřebení komunikace s pevným povrchem v zásadě není měřitelný.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů