Rešerše: Technické služby města Pelhřimov jako veřejná instituce

Svobodný přístup k informacím působí jako významný kontrolní mechanismus ve veřejné správě (a patří tak do systému záruk zákonnosti), ale též mimo ni, jako významný kontrolní prvek v demokratickém právním státě vůbec.

Novela provedená zákonem č. 39/2001 Sb. potom změnila zákon, že mezi povinnými subjekty byly vypočteny rovněž veřejné instituce hospodařící s veřejnými prostředky.

Mezi relevantní hlediska pro určení, zda se jedná o instituci veřejnou či soukromou, patří tak dle přesvědčení Ústavního soudu nejen

a) způsob vzniku (zániku) instituce (z pohledu přítomnosti či nepřítomnosti soukromoprávního úkonu), ale rovněž b) hledisko osoby zřizovatele (z pohledu toho, zda je zřizovatelem instituce jako takové stát či nikoli; pokud ano, jedná se o znak vlastní veřejné instituce),

c) subjekt vytvářející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda dochází ke kreaci orgánů státem či nikoli; jestliže ano, jde o charakteristický rys pro veřejnou instituci),

d) existence či neexistence státního dohledu nad činností instituce (existence státního dohledu je přitom typická pro veřejnou instituci) a konečně

e) veřejný nebo soukromý účel instituce (veřejný účel je typickým znakem veřejné instituce). Prostřednictvím těchto kritérií je pak nutno zkoumanou instituci posuzovat a podle výsledku dojít k závěru o její veřejné či soukromé povaze.

V rozsudku ze dne 29. 5. 2008, č. j. 8 As 57/2006-67, publ. pod č. 1688/2008 Sb. NSS, požadoval žadatel informace o fotbalovém oddílu, kde jediným akcionářem je město:

Nejvyšší správní soud vyšel také z toho, že akciová společnost byla založena městem, její orgány jsou částečně přímo a částečně prostřednictvím valné hromady vytvářeny městem, které zároveň zákonem stanovenými prostředky vykonává dohled (byť nikoliv vrchnostenskou kontrolu) nad činností akciové společnosti a ta plní veřejný účel (pokud by město nezaložilo akciovou společnost s úmyslem uspokojovat veřejné potřeby, pak by vybočilo ze zřejmě veřejného cíle své existence spočívající ve všestranném rozvoji svého území a naplňování potřeb občanů). Jakkoliv je tedy tato akciová společnost formálně osobou soukromého práva, převažují u ní znaky svědčící o její veřejné povaze a jedná se tedy o veřejnou instituci.

Technické služby města Pelhřimov jsou veřejnou institucí, neboť byly zřízeny městem Pelhřimov za účelem poskytování služeb ve veřejném zájmu.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna