VÍME PRVNÍ: SVAK Jihlavsko musí předat vodohospodářskou infrastukturu Lukám nad Jihlavou

Městys Luka nad Jihlavou uspěl ve sporném řízení o vodohospodářský majetek na území obce. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko musí do tří dnů předat vodárenský majetek do rukou obce. Proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina není možné odvolání.

Protože zakladatelská smlouva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko a též jeho stanovy jsou považovány za veřejnoprávní smlouvu, může spory vzniklé z této veřejnoprávní smlouvy projednávat kromě soudu i Krajský úřad jako správní orgán.

Vodárenský majetek vybudovaný městysem Luka nad Jihlavou s právem hospodaření pro SVAK Jihlavsko byl po celou dobu (před uzavřením
smluv o vkladu do hospodaření, v době členství Luk nad Jihlavou ve SVAKu Jihlavsko i v době po vystoupení ze SVAKu) ve vlastnictví obce. Toto ani SVAK nezpochybňuje a je to věcí nespornou. Okamžikem vystoupení Luk nad Jihlavou z dobrovolného svazku obci SVAK Jihlavsko bylo právo SVAKu hospodařit s oním majetkem ukončeno.

U vodárenského majetku s právem vkladu (vybudovaného do roku 2000) Krajský úřad souhlasil s právním názorem , že vypořádání všech vzájemných práv a povinností v rámci uzavření jedné smlouvy o majetkovém a finančním vypořádání by bylo pro obě smluvní strany praktické, ovšem žádný článek Stanov tuto možnost nestanoví jako výlučnou.

Krajský úřad musel konstatovat, že ze znění žádného článku stanov nelze vyvodit, že by vlastnictví majetku nabytého vkladem bylo na obce po jejich vystoupení z odpůrce převedeno automaticky.
Ze Stanov vyplývá povinnost Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko tento majetek vrátit Lukám nad Jihlavou. Dokud však SVAK Jihlavsko majetek nevrátí, např. prostřednictvím uzavření nějaké smlouvy o převodu majetku či alespoň ústní smlouvy, Lukám nad Jihlavou svědčí pouze právo „k vrácení majetku“, nikoliv právo vlastnické, ač splnil jako navrhovatel podmínku stanov – vystoupil z dobrovolného svazku obcí.

Pro další rozhodování o privatizovaném majetku Luk nad Jihlavou jsou klíčové stanovy SVAKu podle nichž, je svazek povinen obci vrátit vložený majetek a majetek, který byl do svazku převeden dle privatizačního projektu, avšak bez podílu na společném zařízení vodovodů a kanalizací.

Krajský úřad Kraje Vysočina také přiznal Lukám nad Jihlavou jako navrhovateli náhradu nákladů řízení celkem ve výši 445.816 Kč (2.000 Kč správní poplatek, 364.390 Kč odměna advokáta, 2.400 Kč režijní paušál, 77.026 Kč DPH)

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna