Evropské peníze pomohou léčit Vysočinu z COVID-19

Evropská unie připravila plán na podporu členských států, které se už nyní musí a do budoucna budou muset vypořádávat s následky rozsáhlé krize v důsledku pandemie COVID-19. Jedním z nástrojů, který by měl unijním státům pomoci reagovat na krizi a oživit hospodářství, je REACT-EU.

Konkrétně v České republice bude o finanční prostředky REACT-EU ve výši 21,47 miliardy korun posílen Integrovaný regionální operační program 2014–2020 v nové prioritní ose 6 zaměřené na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií Covid-19 a jejích dopadů. Finanční prostředky budou směřovat do oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální oblasti.   

„Kraj Vysočina se ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi intenzivně připravuje na možné čerpání prostředků z nového nástroje REACT-EU. Dnes krajská rada schválila seznam 19 projektových záměrů krajských nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, které se o podporu z tohoto nástroje budou ucházet,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

V případě nemocnic zřizovaných krajem se jedná o deset projektů na rozvoj a modernizaci přístrojového vybavení v odhadovaném objemu až 1,3 miliardy korun a čtyři projekty na výstavbu nebo rekonstrukci budov za přibližně 413 milionů korun. Zdravotnická záchranná služba by chtěla peníze použít na čtyři projekty na rozvoj techniky, vybavení a informačních systémů za přibližně 160 milionů korun a také na vybudování jedné výjezdové základny.

Podrobnosti k zaměření podpory v oblasti sociální nejsou zatím blíže specifikovány, obecně by měly být prostředky využity na infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností, tedy výstavbu, obnovu a zkvalitnění objektů poskytujících sociální služby. I v této oblasti se Kraj Vysočina plánuje maximálně, kvalitně připravit. O konkrétních projektech sociální infrastruktury, které by mohly být předloženy do REACT-EU, krajská rada rozhodne, jakmile pro tuto tematickou oblast budou známy podrobnější podmínky podpory.

Nástroj REACT-EU představuje pro Kraj Vysočina možnou významnou finanční pomoc při řešení dopadů současné pandemie onemocnění COVID-19. Nicméně jak upozorňuje náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová, musí kraj při přípravě projektů počítat s určitými riziky.

„V současné době nejsou vyhlášeny výzvy, to znamená, že neznáme veškeré podmínky, které mohou mít vliv na předložení projektů. Podle programového dokumentu IROP také nepatří kraje v oblasti zdravotnictví mezi způsobilé žadatele, zatímco obvyklou praxí na Vysočině je, že u stavebních projektů je nositelem právě kraj jako zřizovatel nemocnic.Bude proto zapotřebí dojednat s řídícím orgánem, jak postupovat v případech, kdy již kraj vysoutěžil dodavatele stavebních prací a má na realizaci uzavřeny smluvní vztahy. Pro pořízení přístrojového vybavení v hodnotě nad pět milionů korun je dále nutný souhlas Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví a dá se očekávat, že v následujících měsících na ni bude směřován mnohonásobně větší počet žádostí o stanovisko než dosud,“ přibližuje Hana Hajnová s tím, že všechny projekty musí být zrealizovány v poměrně krátké době, a to nejpozději do 31. 12. 2023.

Termín dokončení může být problematický hlavně u rozsáhlejších stavebních akcí, kde by se v případě delší přípravy nebo realizace stavby musel hledat jiný zdroj financování.

Výzvy REACT-EU v oblasti zdravotnictví, IZS i sociální infrastruktury by podle posledních informací měly být vyhlášeny v březnu 2021, se zahájením příjmu žádostí o podporu od dubna. „Předpokládá se také, že Evropská komise ještě letos rozhodne o navýšení alokace REACT-EU, a to o finanční prostředky nedočerpané z operačních programů v období 2014–2020. Konkrétní výši pro Českou republiku bychom mohli znát na podzim letošního roku,“ uzavírá náměstkyně Hajnová.

1. Kraj Vysočina v minulosti vyjádřil nesouhlas s plánem státu na využití prostředků REACT-EU. Jaký vliv měl na vládu postoj Kraje Vysočina?

Nesouhlas s rozdělením prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020 (IROP) tak, jak jej schválila vláda v říjnu 2020, se týkal zejména vyčlenění části prostředků REACT-EU na infrastrukturu pro sportoviště. Nástroj REACT-EU je určen primárně na podporu akcí pomáhajících řešit dopady koronavirové krize. Vliv Kraje Vysočina na vládu nelze vyhodnotit. Monitorovací výbor IROP v polovině ledna 2021 schválil aktualizaci programového dokumentu IROP v podobě, která počítá s využitím prostředků REACT-EU pouze na oblasti, které jsou pandemií COVID-19 postiženy nejvíce, tedy zdravotnictví, integrovaný záchranný systém a sociální infrastrukturu se zvýšenou energetickou účinností.

2. Prostředky z REACT-EU směřovány do zdravotnictví, na techniku pro integrované záchranné systémy, na podporu cestovního ruchu, digitální a zelenou ekonomiku. Změnilo se něco pro Kraj Vysočina?

Dle schválené revize programového dokumentu IROP budou prostředky REACT-EU v ČR určeny pouze na oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností.

Ze strany Evropské komise je požadováno, aby min. 25 % alokace REACT-EU bylo využito pro financování aktivit, které přispějí k plnění cílů EU v oblasti změny klimatu. V ČR bude tento požadavek naplněn aktivitami s přímou vazbou na klima – tj. integrovaný záchranný systém a výstavba sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností. Konkrétní parametry budou definovány ve výzvách a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce IROP. Pro kraj se nezměnilo nic, kraj plánuje využít finanční prostředky pro investice ve svých zařízeních v podporovaných oblastech.

3. Tisková zpráva Kraje Vysočina z října 2020 mluví u REACT|-EU o částce pro ČR ve výši 27-31 miliard, v únoru mluví tisková zpráva o částce 21 miliard korun. Kam zmizely peníze?

Dle nařízení REACT-EU Evropského parlamentu a rady ze dne 28. 12. 2020 bude do nástroje REACT-EU alokováno 47,5 mld. EUR s tím, že přibližně 80 % této alokace bude uvolněno v roce 2021 a zbývajících přibližně 20 % v roce 2022. Informace zveřejněné v říjnu 2020 uváděly možný odhad alokace REACT-EU pro ČR na roky 2021 a 2022 s tím, že částka bude upřesněna, až budou zveřejněna data, na jejichž základě mají být prostředky rozděleny (tj. výše HDP, resp. jeho propad a nezaměstnanost v ČR a EU-27). Na základě statistických odhadů vývoje ekonomik byl v říjnu příděl pro ČR na roky 2021 a 2022 odhadován na cca 1 mld. EUR (cca 27 – 31 mld. Kč).

Schválená revize IROP v současné době počítá s částkou cca 0,83 mld. EUR (cca 21,5 mld. Kč).

Metodika rozdělování prostředků REACT-EU mezi členské státy je podrobně popsána v příloze výše uvedeného nařízení.

4. Bude Kraj Vysočina vyžadovat stejné spolufinancování RAECT-EU pro veřejný i soukromý sektor na Vysočině?

Podmínky čerpání podpory v IROP nastavuje Řídící orgán. Veškeré podmínky vč. podílů spolufinancování budou upřesněny ve výzvách, jejichž vyhlášení se předpokládá v březnu 2021.

5.Budou peníze v REACT-EU i pro sportovce?

Revize programového dokumentu IROP, schválená Monitorovacím výborem v polovině ledna 2021, počítá s využitím prostředků REACT-EU pouze na oblasti zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů