Jihlavský Magistrát chyboval při posuzování charakteru cyklostezky na Bradle

Letitý spor o přístup motorovými vozidly na cyklostezku Jihlava-Třebíč-Raabs má nový výklad. Je jedno, zda-li jde o veřejnou komunikaci nebo lesní cestu: I na lesní cestu se vztahuje právo obecného užívání. Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs slouží na slouží v lesena Bradle u Velkého Beranova i jako komunikace taktéž slouží k obsluze chatových oblastí a nemovitostí. Přístup motorovými vozidly tedy nelze omezit, alternativní přístupy do chatové oblasti nejsou.

Magistrát města Jihlavy svými několik let starými rozhodnutími deklaroval, že komunikace nacházející se na pozemku v lokalitě Bradlo nemá charakter veřejně přístupné účelové komunikace ve smyslu zákona o pozemních komunikacích, neboť neplní nutnou a ničím nenahraditelnou komunikační potřebu.

Komunikaci nelze rozdělovat podle jednotlivých pozemků a tyto jednotlivé úseky posuzovat odděleně. Dopravní význam předmětné komunikace spočívá v jejím celku, proto i charakter komunikace je nutné posuzovat jako celek. Pokud předmětná lesní cesta slouží jako příjezdová komunikace k zastavěným pozemkům, není určená k plnění funkcí lesa. Zákon o lesích se na tuto komunikace nevztahuje. Touto námitkou se správní orgány nezabývaly.

Vedle žalobců a ostatních vlastníků nemovitostí v zahrádkářské kolonii Bradlo užívají předmětnou komunikaci přes soukromý pozemek i vozidla integrovaného záchranného systému. U navržených alternativních tras takové využití není možné. Předmětná komunikace je dále užívána k dopravní obslužnosti pro nedalekou vodní elektrárnu, která pro svůj provoz potřebuje neomezený přístup techniky a automobilů. Jiný přístup pro automobily a těžkou techniku k ní nevede. Předmětná komunikace je jedinou komunikací, kterou lze fakticky pro příjezd k nemovitostem žalobců užívat, tudíž je zde splněna podmínka existence nutné komunikační potřeby.

Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs je v lokalitě Bradlo využívána handikepovanými dětmi. Jedná se o děti, které by samy nebyly schopné dojít pěšky tu část předmětné cesty, na niž nyní podle správních orgánů nemohou vozidla. Tím by zajišťované ozdravné pobyty musely skončit a děti by přišly o možnost pobytu v přírodě.

Zástupci Povodí Moravy užívají pro údržbu koryta řeky Jihlavy i cyklostezku Jihlava – Třebíč – Raabs v částech, ve kterých vede v bezprostřední blízkosti řeky. Závěr úředníků o tom, že předmětná komunikace nemá charakter veřejně přístupné účelové komunikace, má přímý dopad do její činnosti. V dané oblasti neexistuje žádná alternativní cesta, což Povodí Moravy způsobuje poměrně zásadní provozní problémy. Předmětnou komunikaci užívá pro přístup své techniky, aby zabezpečila povinnosti správce vodního toku v průběhu celého roku. Kvůli umístění pevné překážky na komunikaci není schopna dostát svým povinnostem. Nadto pevné překážky mohou v případě povodní znamenat zásadní ohrožení lidských životů a majetku.

Úředníci Krajského úřadu Kraje Vysočina posuzovali, zda předmětná komunikace splňuje všechny znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Podmínka nutné a ničím nenahraditelné komunikační potřeby nebyla podle nich prokázána. Předmětná komunikace se nachází na lesním pozemku určeném k plnění funkce lesa. Podle krajských úředníků není možné povyšovat dopravní význam předmětné komunikace nad zájmy chráněné lesním zákonem. Dopravní režim je na předmětném pozemku omezen pouze na chodce a nemotorová vozidla.

Krajští úředníci Vysočiny ovšem přehlíží, že povolením chatové osady byla stavebním úřadem jako obslužná komunikace určena předmětná komunikace, nikoliv nově navržené alternativní trasy.

Závěry úředníků jihlavského Magistrátu i Kraje Vysočina o omezení provozu na předmětné komunikaci lesním zákonem tak není dostatečně odůvodněn.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů