Problém Heroltice: Eurovia chce zaplatit, co JVAK objednal Jihlavě navíc

Stavební firma Eurovia se podle informací Občasníku domáhá úhrady několika milionů korun za vícepráce při výstavbě kanalizace v osadě Heroltice na okraji Jihlavy. Tyto stavební práce byly provedeny na objednávku městské firmy Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK).

Dne 25. 5. 2017 schválila Rada města Jihlavy na své 62. schůzi usnesením č. 544/17-RM provedení zadávacího řízení na zhotovitele VH stavby „Splašková kanalizace a ČOV Heroltice“ (později přejmenováno na „Odkanalizování Heroltic“) a činností souvisejících s realizací této veřejné zakázky společností Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. (dále jen JVAK a.s.) za nabídnutou cenu 790.000 Kč bez DPH a uzavření příkazní smlouvy s touto společností.

Na základě výše uvedeného usnesení byla v roce 2017 uzavřena se společností JVAK a.s. Příkazní smlouva evid. č. 1396/OSR/17, na základě které společnost JVAK a.s. měla pro město zajišťovat tyto činnosti pro dokončení výše uvedené stavby:

  1. provedení zadávacího řízení na uvedenou VZ
  2. zajištění činnosti správce (inženýra) stavby
  3. zajištění výkonu autorského dozoru (AD)
  4. zajištění výkonu technického dozoru investora (TDI)
  5. komplexní zajištění výkonu koordinátora BOZP
  6. zabezpečení prací po dokončení díla zhotovitelem

V roce 2018 uzavřelo statutární město Jihlava na základě výběrového řízení na akci „Odkanalizování Heroltic“ smlouvu o dílo evid. č. 1497/OSR/18 s dodavatelem stavby „společnost ECS + VHS stavby + VHZ DIS – Heroltice“ (dále jen Eurovia a.s.).

Společnost JVAK a.s. – jmenovitě zastupující ředitel Zbyněk Morkus – zajišťovala pro město činnost správce (inženýra) stavby a dohlížela na probíhající stavební práce. Jaké povinnosti má správce stavby vykonávat je popsáno v příloze č. 8 sazebníku UNIKA. Předsedou představenstva městské firmy byl Miroslav Tomanec (Fórum Jihlava).

Stavba „Odkanalizování Heroltic“ byla v roce 2020 dokončena a statutárnímu městu Jihlava předána v červnu 2020. Do současnosti není stavba zkolaudována.

Dne 24. 7. 2020 zaslala společnost EUROVIA CS, a.s. žádost o úhradu nákladů s odstraňováním kolizního stavu a dne 13. 8. 2020 uvedená společnost zaslala druhou žádost o úhradu ceny za provedené práce v obci Heroltice – dopisy v příloze tohoto návrhu.

Na základě podkladů, které má majetkový odbor Magistrátu města Jihlavy k dispozici, je možné dovodit, že v průběhu stavby Odkanalizování Heroltic byly provedeny také práce na opravě jednotné kanalizace v Herolticích. Tyto opravy nebyly předmětem veřejné zakázky Odkanalizování Heroltic.

Ve svých žádostech se společnost EUROVIA CS, a.s. domáhá úhrady nákladů, které jí vznikly s opravou jednotné kanalizace a ve svých žádostech uvádí, že došlo při stavbě splaškové kanalizace ke kolizi se stávající jednotnou kanalizací. V dopise ze dne 24. 7. 2020 společnost EUROVIA CS, a.s. uvádí: „Tento Kolizní stav společnost Eurovia oznámila technickému dozoru Objednatele a dále zástupci Objednatele ing. Morkusovi (ředitel JVAK). Zástupce Objednatele poté vyzval společnost Eurovia k neprodlenému odstranění Kolizního stavu v nezbytném rozsahu. Společnost Eurovia na základě takto učiněné výzvy Kolizní stav odstranila a učinila tak v dobré víře,…“

Z uvedeného vyplývá, že správce stavby dal pokyn k řešení kolizního stavu. Ve skutečnosti nebyl řešen jen kolizní stav, jak uvádí společnost EUROVIA CS, a.s., ale byly vyměněny dvě větve (větev A a větev B) řadu jednotné kanalizace v rozsahu cca 300 m, což nelze považovat za řešení kolizního stavu.

Pro vyjasnění výše uvedených skutečností svolala primátorka jednání na 27. 10. 2020 a vyzvala společnost EUROVIA CS, a.s. k podání vysvětlení. Jednání se zúčastnili – primátorka města MgA. Karlína Koubová, náměstek primátorky Mgr. Petr Ryška, zástupci společnosti EUROVIA CS, a.s. ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek; Karel David, hlavní stavbyvedoucí a Kamil Šuška, právník,

Na tomto jednání zástupci společnosti EUROVIA CS, a.s. shodně uvedli, že práce na stavbě za investora zadával (uděloval pokyn k jejich provedení) Zbyněk Morkus (JVAK a.s.), do stavebního deníku práce na opravě jednotné kanalizace nezapisoval a dodavatele stavby ujišťoval, že potřebné doklady na opravu jednotné kanalizace zajistí dodatečně.

Z výše uvedených důvodů tedy Rada města Jihlavy při působnosti Valné hromady společnosti JVAK a.s. požaduje, aby představenstvo společnosti JVAK a.s. prošetřilo zadávaní prací při opravě jednotné kanalizace v příměstské části Heroltice zaměstnancem společnosti panem Morkusem a podalo Radě města Jihlavy při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti JVAK a.s. písemnou zprávu o výsledcích tohoto šetření.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů