VÍME PRVNÍ: Jihlava uspěla v dalším vodárenském soudu

Statutární město Jihlava uspělo v dalším vodárenském soudu proti Vodárenské a.s. a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Městský soud v Praze rozhodl ve sporu Jihlavy proti Ministerstvu vnitra za účasti SVAKu a Vodárenské a.s. o tom. že Smlouva o založení SVAKu je veřejnoprávní koordinační smlouvou a příslušným k rozhodování ve sporech z ní vyplývajících je správní orgán ve sporném řízení.

Podle názoru SVAK Jihlavsko v soudním řízení smlouvu o založení svazu založila právní osobnost, nikoliv práva a povinnosti v oblasti veřejného práva; ta vznikají až následně ze zákona již vzniklé a existující právnické osobě a jsou spjata s její právní osobností.

V projednávané věci u Městského soudu v Praze byla sporná otázka, zda spor z uvedené smlouvy, jenž spočívá v požadavku žalobce na vrácení věcí vložených do svazku (při zániku členství žalobce ve svazku) má být řešen před správními orgány. Věcně šlo o spor o vlastnické právo (tj. typický soukromoprávní institut) mezi svazkem obcí a z něj vystupujícím členem; Jihlava jako žalobce své nároky dovozoval ze stanov svazku.

V rozsudcích městského soudu i Nejvyššího správního soudu již bylo opakovaně vyloženo, že dobrovolný svazek obcí je specifickou právnickou osobou, která je svou povahou veřejnoprávní, tudíž je i jeho zakladatelská smlouva veřejnoprávní smlouvou koordinační a vztahy mezi jeho členy, ač by se jednalo o vztahy ryze majetkové, jsou vztahy veřejnoprávními. Koordinačními veřejnoprávními smlouvami dle § 160 správního řádu tedy mohou být i smlouvy, které zakládají právnickou osobu veřejného práva. Je na subjektech provádějících veřejnou správu, jakým způsobem budou provádět vzájemnou spolupráci v rámci koordinační smlouvy, což mohou činit jako samostatné entity, či k tomu mohou vytvořit novou právnickou osobu. K tomu soud poukazuje na systematické zařazení institutu dobrovolného svazku obcí v dílu nového obecního zřízení nazvaném „Spolupráce mezi obcemi“, přičemž koordinační smlouvy se týkají právě spolupráce subjektů veřejné správy. Soud rovněž poukazuje na to, že účelem členství je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, nikoli třeba podnikání.  Z obsahu demonstrativního výčtu předmětů činnosti svazku v novém obecním zřízení je přitom patrné, že se jedná o takové činnosti, které jsou pečovatelského charakteru, a demonstrativní výčet byl zvolen pro možnost jeho rozšiřování o další činnosti pečovatelského charakteru za pomoci teleologického výkladu, když u taxativního výčtu by hrozilo riziko strnulosti právní úpravy a omezení možnosti adekvátně a pružně reagovat na společenský vývoj.

Městský soud v Praze uznal žalobu jsou důvodná a rozhodnutí Ministertstva vnitra jako žalovaného zrušil pro  nezákonnost rozhodnutí.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů