VÍME PRVNÍ: Stavební firma Porr zaslala Jihlavě předžalobní výzvu

Mezi městem Jihlavou a stavební firmou Porr propukl spor o ušlý zisk za nepostavenou kanalizaci v ulici Jiřího z Poděbrad.

Při provádění díla vyšlo najevo, že zemní pláň je podmáčená z důvodu špatného stavu kanalizace. Po dohodě mezi statutárním městem a zhotovitelem došlo k přerušení prací do doby, než bude vyřešena otázka zabezpečení řádného stavu kanalizace. Pokud by došlo k pokračování prací na rekonstrukci komunikace, hrozilo by riziko znehodnocení investice kvůli nestabilní zemní pláni, která je podmáčená.

Po přerušení prací probíhala jednání statutárního města a správců vodohospodářské infrastruktury o způsobu řešení problému s nevyhovující kanalizací. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosud najít řešení problému s kanalizací a především s ohledem na nastávající zimní období (listopad 2018) bylo nutné stavbu přerušit. Po vyřešení problému s kanalizací mělo být ve stavbě pokračováno.

Na základě výše uvedeného byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 14. 1. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ve kterém bylo uvedeno: „Objednatel prohlašuje, že nastalou situaci nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.“. Dále bylo předmětem dodatku č. 1 prodloužení termínu pro dokončení díla do 31. 12. 2020. Předmětem dodatku č. 1. nebylo navýšení ceny díla, tj. cena díla zůstala stejná.

V průběhu října – prosince 2020 probíhala jednání se zhotovitelem o uzavření dodatku č. 2., jehož předmětem mělo být prodloužení termínu dokončení díla do 30. 6. 2022, resp. posléze do 31. 12. 2022.

V rámci jednání smluvních stran byl vznesen požadavek zhotovitel o valorizaci ceny předmětu plnění dle platných cenových indexů stavebních prací Českého statistického úřadu k termínu zahájení prací dle tohoto dodatku. Základním datem pro určení délky valorizace se měl rozumět den podpisu smlouvy, tj. 22. 8. 2018. Tento požadavek nebyl ze strany statutárního města akceptován, o čemž byl zhotovitel za strany statutárního města informován a následně souhlasil se zněním dodatku č. 2. bez ustanovení o valorizaci ceny díla.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města dne 16. 12. 2020 usnesením č. 1377/20-RM. Následně byl dodatek č. 2 odeslán stavební firmě k podpisu, která ho nepodepsala.

Dne 27. 1. 2021 byla statutárnímu městu doručena zhotovitelem výzva k poskytnutí součinnosti k provedení díla, kterou zhotovitel požaduje předání staveniště ve lhůtě do 15. 2. 2021.

Dodatkem č. 1 byl stanoven termín dokončení díla do 31. 12. 2020. Do tohoto termínu nedošlo k uzavření objednatelem navrhovaného dodatku č. 2, jímž by byl dohodnut jak pozdější termín dokončení díla, tak i termín pro předání staveniště. Z těchto důvodů nebylo možné ke dni požadovanému výzvou zhotovitele doručené objednateli dne 27. 1. 2021 staveniště předat.

Dne 15. 2. 2021 byla statutárním městem zaslána zhotoviteli reakce na výzvu k poskytnutí součinnosti k provedení díla, ve které objednatel konstatoval: „Doba pro splnění závazku byla stanovena celkovou maximální délkou realizace zakázky. Jelikož v termínu do 31. 12. 2020 nedošlo k uzavření navrhovaného dodatku č. 2, a tím k prodloužení doby ke splnění závazku na základě uzavřené smlouvy o dílo do 31. 12. 2022, došlo k uplynutí doby, po kterou bylo možné závazek ze strany zhotovitele splnit. Staveniště tedy nemůže být k 15. 2. 2021 předáno zhotoviteli. “

Následně byla dne 19. 2. 2021 byla objednateli doručena zhotovitelem dodatečná výzva k poskytnutí součinnosti k provedení díla, kterou zhotovitel požaduje předání staveniště ve lhůtě do 28. 2. 2021. Zhotovitel současně vyjádřil svou vůli, že v případě nepředání staveniště do 28. 2. 2021, odstoupí od smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele 1360/OD/2018, č. smlouvy zhotovitele 9-0807A18) ze dne 22. 8. 2018, a to marným uplynutím této lhůty.

Na tuto následnou výzvu reagovalo statutární město Jihlava dne 25. 2. 2021, přičemž bylo ze strany statutárního města konstatováno následující: „Doba pro splnění závazku byla stanovena celkovou maximální délkou realizace zakázky. Jelikož v termínu do 31. 12. 2020 nedošlo k uzavření navrhovaného dodatku č. 2, a tím k prodloužení doby ke splnění závazku na základě uzavřené smlouvy o dílo do 31. 12. 2022, došlo k uplynutí doby, po kterou bylo možné závazek ze strany zhotovitele splnit. Staveniště tedy nemůže být k 28. 2. 2021 předáno zhotoviteli.“

Dne 12. 4. 2021 byla objednateli doručena zhotovitelem výzva k úhradě ceny díla. Zhotovitel v této výzvě uvádí, že neprovedením díla ušetřil náklady na stavební materiál, pohonné hmoty, energie a subdodávky ve výši 4 00 202,90 Kč. Naopak byl nucen i přes neprovedení díla hradit své režijní náklady (náklady na personál, pojištění, nájmy mechanizace) ve výši 575 701 Kč. Dále mu ušel zisk ve výši 205 857 Kč.

Stavební firma Porr vyzvala statutární město Jihlava k úhradě ceny díla ve výši 781 559 Kč ve lhůtě do 30 dubna 2021. Výzvu má město Jihlava
považovat za předžalobní upomínku ve smyslu § 142a občanského soudního řádu.

V případě neuhrazení celé dlužné částky v uvedené lhůtě se bude stavební firma Porr domáhat jejího zaplacení pořadem práva, přičemž v takovém případě bude nárokováno netoliko dlužná jistina, leč i její příslušenství a další náklady související s vymáháním objednatelova dluhu včetně soudních poplatků.

Výše požadované částky nekoresponduje s průběhem finančních toků proběhlých v době realizace díla (před uzavření dodatku č. 1.). Ze strany statutárního města bylo zhotoviteli uhrazeno 1 626 391,32 Kč. Zbývalo tedy prostavět a uhradit z původní ceny díla (5 750 202,90 Kč) 4 123 811,58 Kč.

Stavební firma Porr uvádí, že neprovedením díla ušetřila 4 000 202,90 Kč a ušlý zisk je 205 857 Kč. Jako vstřícný krok statutárního města Jihlavy vůči stavební firmě je navrhováno uhradit zhotoviteli pouze jím vyčíslený ušlý zisk (205 857 Kč) a v tomto duchu navrhnout narovnání příslušného smluvního vztahu (dohody o narovnání).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů