Třebíč zkolaudovala jihlavskou kanalizaci: veřejné zájmy povýšila nad vlastnické dohody

kanálCo v Jihlavě nejde, to jde v Třebíči! Úředníci třebíčské radnice zkolaudovali velkou rekonstrukci jihlavské kanalizace po té, kdy jihlavský vodoprávní úřad vydal rozhodnutí o zákazu užívání stavby pro chybějící dohodu dvou vlastníků. Pod jihlavským rozhodnutím o zákazu užívání vodního díla je jako úřednice podepsána Jana Dohnalová, manželka tajemníka jihlavské radnice. Manželé Dohnalovi pracují společně na jihlavské radnici.

Třebíčský úřad v kolaudačním souhlasu doslova napsal:

Jde o rekonstrukci stávajících stavebních objektů. Ze spisové dokumentace i ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby vyplynulo, že stavba byla provedena podle projektové dokumentace pro stavební povolení, ověřené vodoprávním úřadem, je dokončena bez závad a nedodělků, byly dodrženy podmínky dané stavebním povolením s drobnou odchylkou, kdy nebyla provedena přeložka vodovodního řadu, nebyl shledán rozpor s rozhodnutím o umístění stavby, ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů, byly dodrženy i obecné požadavky na výstavbu. Skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

– Jelikož jde o stávající kanalizační síť, která je součástí stokového systému města Jihlavy, není možné ani předpokládat, že by v době uvádění do provozu a kolaudačního řízení touto kanalizací žádná odpadní nebo srážková voda neprotékala. Akanál že by tato kanalizace neplnila účel, pro který byla vybudována už s ohledem na stávající navazující stoky veřejné kanalizace. Pokud by vodoprávní úřad zakázal užívání této stavby, potom by musel fyzicky zakázat protékání odpadní nebo srážkové vody nejen z rekonstruovaných částí, ale i z dalších navazujících kanalizačních stok ve městě.

Potom by muselo být zajištěno náhradní řešení likvidace odpadních a srážkových vod ve městě. Toto by mohlo ve svém důsledku způsobit kolaps v odvodu odpadních a srážkových vod města Jihlavy, což je v podstatě v rozporu s účelem zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, který upřednostňuje výstavbu a provoz kanalizací a vodovodů pro veřejnou potřebu v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí.

– Vodoprávní úřad považuje výše uvedené veřejné zájmy, tedy plynulý odtok srážkové a odpadní vody v kanalizačním systému města za přednější, než je doložení dohody dvou vlastníků provozně souvisejících kanalizací. V době vydání povolení stavby vodního díla, nebyla v rozhodnutí stanovená povinnost doložit tuto výše uvedenou dohodu, i když tato povinnost byla stanovená v poslední novele zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, která nabyla účinnosti od 1.1.2014. Navíc dohoda měla být dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění uzavřena již před účinností jeho novely. Dále je třeba přihlížet i k tomu, že provozovatel veřejné kanalizace ve městě Jihlavě (Vodárenská akciová společnost, a.s.), který převážně veřejnou kanalizaci ve městě provozuje, má platné povolení k provozování podle zákona o vodovodech a kanalizacích, a není možné ani odůvodnitelné mu toto provozování zakázat.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna