Záměry Kraje Vysočina: Podívejte se na plány obchvatu Velkého Beranova a Jihlavy!

Silnice II/602 je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina, je důležitou silniční spojnicí města Pelhřimov a klíčovou silnicí vedenou paralelně k dálnici D1 plnící v případě uzavírek dálnice D1 na Vysočině objízdnou trasu k dálnici D1. V prostoru aglomerace krajského města Jihlava plní silnice II/602 (spolu s úsekem silnice II/353 Velký Beranov – EXIT 119 Velký Beranov na dálnici D1) navíc funkci silničního přivaděče města Jihlava na dálnici D1.

 

V současné době prochází silnice II/602 přímo centrální částí města Jihlava (ulicemi Žižkova, Hradební a
Brněnská) a ze všech průjezdních úseků silnic na území města Jihlava vykazuje výrazně nejvyšší intenzity
dopravy přesahující v ulici Hradební 20 000 vozidel celkem za 24 h (dle Celostátního sčítání dopravy ŘSD
2010).

Stávající intenzity dopravy na průjezdním úseku silnice II/602 Jihlavou již v současné době způsobují
problémy jak z hlediska dopravy, tak i z hlediska bezpečnosti dopravy na silnici, z hlediska plynulosti dopravy
na průjezdním úseku silnice a v zejména pak z hlediska bezpečnosti obyvatel a vlivů na lidské zdraví (vliv
hluku a vibrací z dopravy) a na životní prostředí.

Silnice II/602 navíc prochází přímo po obvodu historického jádra města a představuje tak nežádoucí prostorovou bariéru v systému veřejných prostranství města mezi historickým jádrem a navazujícími okolními obytnými územími centrální části města.

Z hlediska širších vztahů města Jihlavy je nezbytné řešit přeložení průjezdního úseku silnice II/602 mimo
zastavěné území města. S ohledem na sídelní strukturu města a stávající uspořádání komunikačního
systému města je jediným možným řešením přeložení průjezdního úseku silnice II/602 na jih od Jihlavy, tedy
v trase jižního obchvatu města.

Ve směru od Pelhřimova by přeložka silnice II/602 byla v jihozápadním segmentu vedena v peáži se silnicí I/38 (již realizovaný západní obchvat města) a v jihovýchodním segmentu by byla vedena někde v prostoru mezi Jihlavou a obcemi Rančířov, Puklice a Malý Beranov, mezi silnicí I/38 a silnicí II/602 ve směru na Velký Beranov.
Navržený úsek propojení I/38 ↔ II/602 umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se
umožní výrazněji regulovat zejména nákladní tranzitní dopravu přes centrum města, konkrétně křižovatku
Znojemská x Hradební x Brněnská.
Nově navržené propojení je z hlediska širších dopravních vztahů důležité zejména pro město Jihlavu, neboť
je možné na něj převést tranzitní dopravu po silnici II/602, která je paralelně vedena podél dálnice D1. Silnici
II/602 využívají zejména ti řidiči, kteří se chtějí vyhnout povinnosti placení na dálnici D1, a to řidiči osobních,
ale zejména nákladních vozidel.

Silnice II/602 navíc v návaznosti na město Jihlava má poměrně komfortní návrhové parametry, které jsou mírně sníženy průjezdními úseky v obcích. Řada řidičů si tedy nepořizuje dálniční známku pro osobní vozidla a hojně využívá tuto silnici. Některé cesty přes Jihlavu bude tedy možno převést na navrhovaný obchvat. U řidičů nákladních vozidel je za využíváním silnice II/602 především snaha o ušetření platby mýtného na dálnici D1. Nelze ovšem vyloučit, že řada řidičů využívajících silnici II/602 má zdroj a cíl v Jihlavě. Nicméně i část těchto cest je možné převést na nový obchvat – omezení průjezdu centrem města.

Zcela samostatnou kategorií možných dopravních zátěží na navrhovaném obchvatu jsou mimořádné stavy na dálnici D1, a to zejména v mezikřižovatkovém úseku EXIT 112 a EXIT 119. V případě omezení kapacity v tomto úseku je nejbližší možnou objízdnou trasou právě silnice II/602, včetně průjezdu městem Jihlava.
Uvažovaná silnice by měla být součástí této objízdné trasy, která odvede dopravní zátěž z centra Jihlavy mimo zastavěné území. Využití této navrhované silnice v kombinaci s I/38 výrazně zkrátí průjezd Jihlavou, a to i pro směr na silnici II/405 (vztah Třebíč ↔ D1 směr Praha).

Navržená silnice bude začleněna do sítě silnice II. tříd, které jsou významné pro dopravní obsluhu významných sídel Kraje Vysočina, a zároveň nebude součástí mezinárodního tahu.

 

life

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna