Dohnalová versus Dohnal: Kraj zrušil vodárenské rozhodnutí manželky tajemníka

Krajský úřad Kraje Vysočina zrušil rozhodnutí úřednice jihlavského Magistrátu Jany Donalové, kterým manželka tajemníka zakázala krajskému městu užívat nově postavené kanály.  Proti rozhodnutí Krajského úřadu není odvolání přípustné.

Město Jihlava upozornilo ve svém odvolání  ke Kraji Vysočina na možnost systémové podjatosti úřednice Dohnalové: Volba restriktivních výkladů norem plyne z obavy, aby úřad nebyl nařknut, že straní vlastnímu městu.

kapka

Rozhodnutí Dohnalové nešlo dodržet

Až z výroku odvolacího orgánu lze dovodit nesmyslnost rozhodnutí úřednice Dohnalové:

“ V případě, že je stavba fakticky již napojena na stávající kanalizaci uceleného kanalizačního systému a je užívána k odvádění odpadních vod ve statutárním městě, nelze vydat formální rozhodnutí o zákazu jejího užívání s tím, že nebude dodržováno tj. bez zajištění náhradního odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek, např. obdobně jako tomu bylo v průběhu výstavby. Zákaz užívání předmětné stavby podle stavebního zákona, je v daném případě nenaplnitelný, protože již v průběhu stavby a pravděpodobně dosud je stavba užívána k účelu, pro který byla povolena tj. k odvádění odpadních vod,“ stojí v rozhodnutí Krajského úřadu.

Počátkem letošního roku chtěla Jihlava zkolaudovat nově vybudované stoky a předat je do řádného užívání. Kolaudaci prováděl vodoprávní úřad Magistrátu jako speciální stavební úřad.

Statutární město Jihlava jako žadatel nepředložilo při kolaudaci smlouvu dvou vlastníků s dosavadním majitelem – Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Žadatel byl upozorněn, že pokud tuto smlouvu nepředloží, speciální stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím, jehož vydání je prvním úkonem v řízení, užívání stavby zakáže. O závěrečné kontrolní prohlídce stavby byl pořízen záznam, ze kterého vyplývá, že při závěrečné kontrolní prohlídce stavby uvedená smlouva předložena nebyla a nebyla předložena ani do 15-ti dnů ode dne provedení této prohlídky. Proto vodoprávní úřad vyhotovil dne 5. 2. 2016 (vypraveno dne 9. 2. 2016) napadené rozhodnutí o zákazu užívání stavby.

„Je třeba opětovně posoudit, zda se při propojení kolaudované části kanalizace, resp. její části s provozně související stávající kanalizací uceleného kanalizačního systému jedná o dvě kanalizace jiných vlastníků a zda jejich dohoda je opravdu nezbytná ke kolaudaci. Takovou dohodou lze těžko podmiňovat kolaudaci jednotlivých částí kanalizace nově nahrazované, která je nedílnou součástí stávajícího provozovaného městského kanalizačního systému,“ stojí v rozhodnutí Krajského úřadu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů