(DOKUMENT) Pravidla Pirátů pro společné fungování s Fórem Jihlava

Serveru Občasník se podařilo získat dokument vytvořený předsedou jihlavských Pirátů Vítem Žáčkem pro společný projekt Piráti a Fórum Jihlava (PiFo) jako pravidla společného fungování.

Definování základny

 • základna je nejvyšším orgánem uskupení
 • základna je složená z členů, členek a registrovaných příznivců a příznivkyň místního sdružení (MS) Jihlavsko České pirátské strany (Piráti) a dalších aktivně zapojených osob, které podepsaly koaliční smlouvu s Piráty a mají zájem se podílet na:
  • přípravě programu a kampaně pro volby do Zastupitelstva města Jihlavy
  • sestavování kandidátní listiny (včetně vlastní kandidatury)
  • realizaci politiky uskupení po volbách, ať už v rámci volených funkcí, činnosti v komisích a orgánech města a městských společností nebo základny

Fungování základny

 • základna je tým, který se řídí níže popsanými zásadami
 • základna se při práci pokud možno samostatně koordinuje, motivuje, spravuje, kontroluje, přizpůsobuje, zlepšuje a naplňuje společný zájem svých členů
 • tým pracuje pokud možno neformálně a ve vzájemné shodě
 • základna ideálně rozhoduje konsensem
 • není-li konsensus možný, či v případě důležitých rozhodnutí, jež vyžadují usnesení a potvrzení místním fórem, může návrhy přijímat hlasováním

Role Místního sdružení Jihlavsko

 • kontrolním a dozorujícím orgánem základny je místní fórum
 • místní fórum schvaluje usnesení základny a zejména v těchto oblastech:
  • schvalování volebních rozhodnutí dle volebního řádu (včetně programu, kandidátní listiny a povolební strategie)
  • schvalování rozpočtu podle rozpočtových pravidel (včetně rozpočtu kampaně)
  • schvalování koaliční smlouvy
  • přijímání předpisů oblastního sdružení, které se dotýkají fungování uskupení, koaliční spolupráce či fungování zastupitelského klubu (v mezích nadřazených předpisů)
 • rozhodnutí základny spadající do těchto oblastí nejsou platná do doby potvrzení ze strany MF Jihlavsko
 • MF má právo nepotvrdit jakékoliv rozhodnutí základny
  • zejména v případě, že je návrh v rozporu
   • se Stanovami České pirátské strany,
   • ideovými cíli strany,
   • nebo jinými schválenými dokumenty (povolební strategie nebo koaliční smlouva)
   • a zároveň byly využity dostupné mechanismy, které by směřovaly k přijatelnému kompromisu
 • MF schvaluje i výsledek primárních voleb na lídra, čelo kandidátky i celou kandidátní listinu

Založení základny

 • zřízení základny navazuje na usnesení MF Jihlavsko schvalující postup do voleb, jehož se tyto zásady týkají
 • a je založena na ustavující schůzi základny
 • náležitosti ustavující schůze
  • řádné oznámení jejího konání na fóru Pirátů
  • zveřejnění zápisu
  • zveřejnění seznamu zakládajících členů

Podmínky udělení členství v základně

 • členem může být osoba ve věku starší 18 let
 • členství se uděluje na základě žádosti zájemce doručené členovi výkonné rady a připojením podpisu pod koaliční smlouvu uzavřenou s Českou pirátskou stranou
 • členy základny jsou i členové a registrovaní příznivci MS Jihlavsko (s jejich souhlasem)

Udělení členství

 • rozhodnutím většiny hlasujících členů Základny
 • vstupem do místního fóra MS Jihlavsko a souhlasem se zařazením jako člena základny
 • registrací jako příznivec do MS Jihlavsko a souhlasem se zařazením jako člena základny
 • záznam o udělení členství musí obsahovat i jmenný seznam hlasujících členů

Zánik členství

 • návrh na zánik členství navrhuje zástupce výkonné rady na zasedání základny
 • členství zaniká odsouhlasením nadpoloviční většinou přítomných členů – netýká se členů MS Jihlavsko
 • vzdáním se členství v základně
 • vyloučením z Pirátské strany či zrušením statutu registrovaného příznivce ze strany orgánů Pirátské strany

Regionální konference

 • schází se minimálně 1 x ročně – doporučený termín je v první polovině června
 • regionální konference je jak pro členskou základnu, tak i pro širokou veřejnost
 • základní obsah regionální konference:
  • vyhodnocení fungování koalice (v případě uzavřené koalice)
  • vyhodnocení činnosti radních (v případě uzavřené koalice)
  • vyhodnocení činnosti zastupitelů
  • vyhodnocení naplňování programového prohlášení
  • vyhodnocení naplňování volebního programu (garanti oblastí a projektů)
  • vyhodnocení fungování garantů

Orgány uskupení

Základna

 • pokud nebude ustanoveno jinak, schází se veřejně minimálně jedenkrát za dva měsíce – doporučená frekvence je 1 x měsíčně
 • termíny jednání základny včetně programu jsou oznamovány veřejně
 • volí a odvolává předsedu a další zástupce ve výkonné radě
 • volí a odvolává členy/členky vyjednávacího týmu
 • ukládá úkoly Výkonné radě
 • schvaluje uzavření koalice
 • obsah pravidelného zasedání základny
  • zprávy z rady a o činnosti radních (v případě uzavřené koalice)
  • zprávy ze zastupitelského klubu
  • zprávy o činnosti jednotlivých zastupitelů
  • zprávy o činnosti jednotlivých komisí
  • zprávy o činnosti v představenstvech, dozorčích radách, školských radách
  • zprávy z pracovních skupin a od jednotlivých garantů
  • jiné zprávy
 • personální volby jsou realizovány tajným hlasováním
 • na jednání je možno zařadit neveřejné body, v případě potřeby svolat neveřejné jednání – tuto skutečnost je nutné oznámit při svolání jednání
 • zápis se píše již během jednání, obsahuje datum konání, seznam přítomných, schválená rozhodnutí, výsledky hlasování a stanoviska, na jejichž zapsání člen týmu trval.

Výkonná rada

 • výkonná rada je tří až pětičlenná
 • předseda
  • řídí jednání výkonné rady
  • řídí jednání základny
  • řídí jednání regionální konference
 • předsedu může zastupovat jiný pověřený člen výkonné rady
 • pověřený člen rady s podepsaným NDA spravuje seznam členů základny – tento seznam pravidelně aktualizuje
 • pověřený člen rady je zodpovědný za vyhotovení zápisu a jeho rozeslání členům/zveřejnění

Práva a povinnosti člena základny

Člen má právo

 • být informován o činnosti orgánů základny a volených zastupitelů/zástupců uskupení
 • svobodně vyjadřovat své názory a obhajovat je, podílet se na projednávání vnitřních záležitostí základny,
 • podílet se na utváření politiky základny,
 • obracet se na jiné členy a orgány základny se svými návrhy, iniciativami, otázkami a připomínkami,
 • účastnit se s hlasovacím právem rozhodování orgánů, jichž je členem,
 • být volen a případně být delegován do orgánů a funkcí Základny,
 • být navržen za kandidáta pro volby do veřejných funkcí; kandidatura může vyžadovat splnění dalších kritérií, jako například získání podpory stanoveným počtem členů základny (jednou sedminou).

Člen je povinen

 • podporovat politické cíle strany, zejména základní programové cíle uvedené v čl. 2 Stanov České pirátské strany
 • řídit se koaliční smlouvou a jejími přílohami (prohlášení kandidáta, demokratické minimum)
 • chránit důvěrné informace, se kterými se seznámil při týmové spolupráci; za tímto účelem může být sepsána smlouva

Iniciativa členů

 • Předseda výkonné rady je povinen zahájit jednání či dát hlasovat o návrhu či námitce, pokud takový návrh postupu podá skupina členů, jejíž počet činí alespoň jednu sedminu z počtu členů základny.
 • Tým je povinen danou věc skutečně projednat.

Zveřejňování informací

 • základna vede a zveřejňuje zejména tyto informace
  • termíny jednání základny a regionální konference
  • seznam členů včetně členů výkonné rady
  • kontakty na členy výkonné rady
  • odkaz na používanou komunikační platformu
  • informace o tom, jak se zapojit
  • podmínky přijetí nových členů a členek
  • způsob rozhodování
  • program a povolební strategie

Způsob rozhodování a hlasovací mechanismy

Následující odstavce upravují minimální zásady pro hlasování, primární volby a volby do orgánů uskupení. Zásady vycházejí z předpisů ČPS, které nejsou pro uskupení závazné, ale které je možné v adekvátní míře aplikovat i pro jeho potřeby.

Hlasování

 • Pokud návrh vyžaduje, aby o něm bylo hlasováno, hlasuje se zpravidla jednokolovou volbou, v odůvodněných případech volbou dvoukolovou.
 • V prvním kole lze hlasovat pro libovolný počet návrhů a do druhého kola postupují návrhy s většinovou podporou. Je-li takový návrh jediný, nebo postoupily pouze návrhy, které se vzájemně nevylučují, jsou vybrány v prvním kole. Ve druhém kole má každý jeden hlas a rozhoduje relativní většina hlasů.
 • Týmové závěry, rozhodnutí, upozornění a jiné zprávy se neprodleně rozesílají členům a spolupracovníkům týmu, kterých se týkají. Každý člen může trvat na uvedení stanoviska v zápise.

Jednání korespondenční formou

 • Jednání korespondenční formou probíhá pouze o věci, k níž bylo svoláno.
 • Po zahájení jednání se vede rozprava nejméně 5 dnů. Pokud se na jednání hlasuje o dokumentu připraveném jiným týmem/subjektem, pokud rozprava proběhla již dříve či jiným způsobem nebo pokud je málo času, může vedoucí týmu rozpravu přiměřeně zkrátit či vyhlásit hlasování bez rozpravy.
 • Hlasování je řádně oznámeno, pokud bylo rozesláno členům obvyklým způsobem (e-mailem) a pokud doba pro hlasování činila aspoň 48 hodin po oznámení. Pod časovým tlakem může hlasování skončit i dříve, je-li zřejmý jeho výsledek. Pokud netrvala rozprava aspoň 5 dnů, hlasuje se též o návrhu pokračovat v rozpravě.

Personální volby

 • V prvním kole personálních voleb má každý tolik hlasů, kolik je přihlášených kandidátů.
 • Do druhého kola postoupí kandidáti, kteří v prvním kole obdrželi hlas od nadpolovičního počtu hlasujících.
 • Ve druhém kole má každý tolik hlasů, kolik je obsazovaných pozic. Vítězí kandidát, který ve druhém kole získa nejvíce hlasů.
 • Je-li po prvním kole méně kandidátů než obsazovaných pozic, jsou všichni zvoleni v pořadí, v jakém se umístili v prvním kole.
 • Volby se opakují, dokud není zvolen minimální počet kandidátů.
 • Personální volby se provádějí tajným hlasováním

Primární volby

 • Lídr a dalších 15 míst kandidátní listiny se obsazuje v primárních volbách. Prvních 7 míst včetně lídra se považuje za čelo.
 • Kandidát se do primárních voleb může nominovat sám nebo být navržen jiným členem základny. V takovém případě je třeba, aby kandidát nominaci formálně přijal.
 • Každý kandidát předloží svou nominační řeč, ve které popíše svou motivaci, cíle a předpoklady pro výkon funkce.
 • Přihlášený kandidát musí mít aktuální a pravdivou osobní prezentaci na webu strany se svým úplným jménem, podobenkou a životopisem, splňovat předpoklady pro výkon funkce a získat řádnou nominaci.
 • Lhůta pro navrhování kandidátů činí 14 dnů od zahájení jednání. Pokud se v této lhůtě nepřihlásí aspoň takový počet přijatelných kandidátů, aby mohl být obsazen daný segment kandidátní listiny, prodlouží předsedající lhůtu o dalších 7 dní, a to i opakovaně.
 • V rámci lhůty pro navrhování probíhá i rozprava, během které mají členové a členky základny možnost všem nominovaným pokládat dotazy.
 • Po uplynutí lhůty proběhne společné grilování kandidátů.
 • Doba na rozmyšlenou před zahájením hlasování činí alespoň 2 dny.
 • Postup při hlasování je obdobný jako u personálních voleb.
 • Volba se řídí etikou vnitrostranického kampaňování České pirátské strany.
 • Výsledkem volby je seznam a pořadí vybraných kandidátů, kteří jsou zvoleni, omezený počtem volených míst.
 • Pokud není nikdo zvolen, je třeba vykonat novou volbu. Pokud již sice někdo byl zvolen, ale kandidátní listina stále není řádně obsazena, je třeba vykonat doplňující volbu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů