Havlíčkův Brod dostal pokutu za nezvládnutou kůrovcovou kalamitu

Město Havlíčkův Brod ohrozilo životní prostředí ve svých lesích vytvořením podmínek pro působení biotických a abiotických činitelů, když v průběhu měsíců srpna a září roku 2018 nezajistilo včasné zpracování a asanaci celkem 3.592 m3 kůrovci napadené smrkové dřevní hmoty.

Kůrovcová kalamita v Česku – Wikipedie

 Ohrožení životního prostředí spočívá především v tom, že Havlíčkův Brod nezajistil včasné zpracování či jinou asanaci celkem 3592 m3 kůrovci napadené dřevní hmoty tak, aby nemohli dokončit svůj vývoj, namnožit
se a rozšířit se do okolních lesních porostů.

Podle názoru České inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod “ v počátku kůrovcové kalamity jednal liknavě, že si byl již v průběhu roku 2016 vědom, že i přes uzavření čtyř smluv s dodavateli prací trpí nedostatečnými zpracovatelskými kapacitami. Přesto byla výzva k podání nabídek na uzavření rámcové dohody na plnění veřejné zakázky na těžební práce v lesních porostech v souvislosti s kůrovcovou kalamitou podána až dne 25. 9. 2018. V mezidobí sice došlo k uzavření několika smluv a objednávek na vybrané lesnické činnosti, nicméně se jednalo povětšinou o jednotlivé živnostníky s omezenými zpracovatelskými kapacitami, proto byly tyto smlouvy povětšinou uzavírány na předpokládané množství řádově několik málo stovek m3, což nepostačovalo. Městem Havlíčkův Brod uváděné údaje o množství kůrovcového dříví, zpracovatelských kapacitách v roce 2018, množství vytěženého dřeva, a že nezaměstnává žádné zaměstnance způsobilé k těžbě, pak nejsou relevantní.“

Česká inspekce životního prostředí shrnula, že z hlediska společenské nebezpečnosti nelze předmětné protiprávního jednání vyhodnotit jako zanedbatelné. Ve správním řízení sice nebylo prokázáno, že Havlíčkův Brod úmyslně ohrozil zájem chráněný zákonem, nicméně protiprávní stav na lesním pozemku může být vyvolán i neúmyslně (nedbalostí). K naplnění příslušné skutkové podstaty pak dojde faktickým nekonáním (opomenutím toho, k čemu byl obviněný povinen).

Český inspekce životního prostředí udělila Havlíčkovu Brodu pokutu ve výši 720.000 Kč. Za takovýto přestupek je možné uložit pokutu až do výše
5.000.000 Kč. Pokuta je podle inspekce uložena v odpovídající výši, plní přiměřený výchovný účinek a má obviněného vést k respektování zákonných povinností. Výše stanovené pokuty podle nazírání Ministerstva životního prostředí zcela odpovídá popsaným skutkovým okolnostem, společenské nebezpečnosti, jakož i dosavadní rozhodovací činnosti v typově srovnatelných případech. Skutek nelze bagatelizovat, vlastní závažností neodpovídá nějaké toliko symbolické pokutě. Inspekce neshledala žádné skutečnosti, jež by opodstatňovaly moderaci vyměřené pokuty.

Česká inspekce životního prostředí ani neshledala, že by byla pokuta likvidační. Polovina uložené pokuty je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, zbylá polovina je příjmem rozpočtu Města Havlíčkův Brod. Město Havlíčkův Brod může požádat o splátkový kalendář.

Podle České inspekce životního prostředí nebylo dosud řešeno v rámci Kraje Vysočina tak rozsáhlé zanedbání povinností v ochraně lesa v souvislosti s rozvojem kůrovcové kalamity, jako v případě Města Havlíčkův Brod.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů