Jihlava objednává manuál designu města za tři sta tisíc korun

Statutární město Jihlava zadává zpracování Manuálu designu mobiliáře a povrchů města Jihlavy. Manuál bude sloužit pro koordinaci designu veřejného prostoru Statutárního města Jihlavy.

Předpokládaná cena Manuálu je tři sta tisíc korun. Cílem je získat vodítko pro postupnou kultivaci veřejných prostranství. A to zejména s ohledem na jejich užitnost a pobytovost a také se zřetelem na jasné vnímání charakteru a identity té které oblasti v rámci města Jihlavy.

Manuál umožní budovat běžný veřejný prostor postupně a zároveň udržet jednotnou koncepci úprav a díky tomu dospět ke kvalitní podobě veřejného prostoru města jako celku.

Manuál bude využíván zejména Útvarem městského architekta, Odborem rozvoje města, Majetkovým odborem, Odborem dopravy, Odborem životního prostředí, Odborem kultury, školství a tělovýchovy, Službami města Jihlavy a Dopravním podnikem města Jihlavy.

Dále bude podkladem pro jednání se soukromými investory, resp. podkladem pro plánovací smlouvy a podkladem pro projektanty.

Ve svém výsledku Manuál vymezí jasné mantinely pro design povrchů a mobiliáře ve městě Jihlava. Zároveň však nemá být nepřekročitelným dogmatem, které bude ve městě plošně aplikováno. Takto striktní implementace by mohla mít za následek nežádoucí uniformitu a ztrátu lokální identity míst, která vyžadují individuální design.

Při detailním řešení konkrétních veřejných prostranství bude vždy zváženo a argumentačně podloženo, zda je žádoucí se od Manuálu v daném případě odchýlit.

Tvorba Manuálu proběhne v rámci dvou fází:

 1. ANALYTICKÁ FÁZE – zkoumání obrazu města a jeho identity

Tvůrčí tým zpracovatele v úzké součinnosti s pracovní skupinou MMJ vymezí a definuje základní oblasti v rámci města, rozlišitelné dle specifického charakteru veřejného prostoru (například historické centrum, sídliště, sportoviště, vilové čtvrti, městské parky, příměstská krajina atp.).

Cílem vyhodnocení analytické fáze je předložit odpovědi na otázky:

Existují ve veřejném prostoru Jihlavy (respektive ve vymezených oblastech) v rámci mobiliáře a povrchů sjednocující prvky, díky kterým vnímáme jeho identitu?

Jakou měrou se na vnímání (kladném i záporném) identity místa, a to zejména v kontextu toho, že „jsem v Jihlavě“ podílí ten který prvek a jeho charakteristiky? Jakou měrou se pak podílí na vnímání identity daného konkrétního a nezaměnitelného místa?

Které prvky se na vnímání identity místa podílí výrazně, které méně? Které kladně a které záporně?

Které obecné charakteristiky prvků (materiál, barva, tvar atp.) jsou pro kladně vnímaný obraz daného místa a potažmo města Jihlavy zásadní, na které lze v designu prvků veřejného prostoru navázat?NÁVRHOVÁ FÁZE – formulace obecných charakteristik, doporučených pro mobiliář a povrchy veřejného prostoru města Jihlavy

2. NÁVRHOVÁ FÁZE Na základě vyhodnocení analytické fáze tvorby Manuálu budou pro jednotlivé vymezené oblasti města stanoveny obecné zásady pro umisťování a design prvků a povrchů.

Základní charakteristiky, materiály a barvy budou specifikovány pro prvky typu:

 • sedací prvky/lavičky
 • odpadkové koše a další nádoby na odpad nebo separovaný odpad včetně oplocení
 • stojany na kola
 • zastávkové přístřešky a příslušenství (jízdenkové automaty, zastávkové označníky)
 • tržní stánky, kiosky a trafiky (definice základních atributů)
 • zábradlí/zábrany/bariéry/ploty
 • protihlukové stěny
 • veřejné osvětlení
 • scénické nasvícení budov či artefaktů
 • prvky technické infrastruktury (např. prvky elektroinstalace, plynoměrové skříně, parkovací automaty atp.)
 • pítka
 • vodní prvky
 • umělecké prvky (obecná doporučení – příklady dobré a špatné praxe)
 • vegetační prvky (stromové mříže či jiná ochrana, nádoby na rostliny atp.)

Manuál dále stanoví barvu pro nátěr sloupů trakčního vedení a navrhne způsob osvětlení s ohledem na prevenci vzniku světelného smogu.

Pro povrchy v jednotlivých definovaných oblastech města bude vytvořen katalog konkrétních typů povrchů, které budou ve městě používány.

Materiál, tvar, rozměry a klad včetně hmatových prvků pro nevidomé budou specifikovány pro prvky typu:

 • zpevněné plochy chodníků (včetně případných obrubníků)
 • zpevněné/nezpevněné povrchy ostatních pěších tras (včetně případných obrubníků)
 • povrchy dětských a sportovních hřišť
 • zpevněné/nezpevněné povrchy cyklostezek
 • zpevněné/nezpevněné plochy vozovek, zastávek MHD, ploch k pojezdu a parkování
 • prvky, které jsou součástmi ploch: kanalizační poklopy a vpusti a další prvky technické infrastruktury

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů