Nejistota MOTORPALU: soudní odvolání přesunuje rozhodnutí na Vrchní soud

fbAKTUALIZOVÁNO Situace kolem soudního povolení reorganizace Motorpalu se komplikuje a zřejmě se časově protáhne. „Odvolání bude postoupeno Vrchnímu soudu v Olomouci jako soudu odvolacímu, který bude o odvolání rozhodovat,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Simona Tesařová.

Odboráři žádali Krajský soud v Brně o neprodlené povolení reorganizačního plánu (více zde), v odvolání nové vedení Motorpalu upozorňovalo na potíže, které soudní rozhodnutí může firmě způsobit. Dokonce se nemusí  podařit udržet podnik v chodu (více zde).

V obecné rovině lze rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o odvolání Motorpalu očekávat spíše v horizontu týdnů a měsíců.

Dotaz Občasníku: V konkursním řízení Motorpal a.s. je podáno odvolání s žádostí o rozhodnutí „neprodleně“. Co to může znamenat?

Vladimír Lichnovský, mluvčí Vrchního soudu v Olomouci:

“ K Vašemu dotazu lze předně říci, že názor neprodleně je pouze názorem účastníka řízení.
Pokud se jedná o konkrétní postup v insolvenčním řízení, a otázky, v jakém časovém horizontu bude odvolacím soudem rozhodnuto, je zde několik proměnných.
Primárně bude záležet na tom, jak rychle bude soudem prvního stupně (KS) vyhotovena písemná verze napadeného rozhodnutí.
Jakmile je tato vyhotovena se všemi náležitostmi, bude spisový materiál postoupen soudu odvolacímu, kde bude podle pravidel stanovených v rozvrhu práce přidělena konkrétnímu soudci. Tento konkrétní soudce poté spisový materiál převezme a v závislosti na tom, kolik věcí právě studuje a rozhoduje, jej nastuduje a rozhodne o dalším postupu. Až na určité výjimky není omezen žádným konkrétním časovým rámcem.
Konkrétně k tomu insolvenční zákon říká:

§92
Odvolací soud je povinen projednat a rozhodnout odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným v insolvenčním řízení s nejvyšším urychlením, a to nejprve odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu.

§ 93
(1) Jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření, proti rozhodnutí o úpadku, proti rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, předloží soud prvního stupně věc odvolacímu soudu, jakmile všem účastníkům uplyne lhůta k podání odvolání; po uplynutí této lhůty úkony směřující k odstranění vad včasného odvolání, k doručení odvolání ostatním účastníkům, k vyšetření podmínek řízení nebo jiná obdobná šetření činí předseda senátu odvolacího soudu.

(2) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 odvolací soud projedná a rozhodne o něm nejpozději do 2 měsíců poté, co mu bylo předloženo soudem prvního stupně; ustanovení § 92 tím není dotčeno.

Pokud se tedy bavíme o opravném prostředku směřujícímu proti schválení či neschválení reorganizačního plánu, existuje zde 2 měsíční lhůta na jeho projednání, a to od doby, kdy je odvolacímu soudu odvolání soudem prvního stupně předloženo. Jedná se však toliko o lhůtu pořádkovou a nikoliv lhůtu prekluzivní (propadnou), tedy lhůtu, která může být bez jakékoli zákonné sankce prodloužena“.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů