VÍME PRVNÍ: Antimonopolní úřad pokutoval Velké Meziříčí

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutoval město Velké Meziříčí za nezaslání kompletní dokumentace ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Projektová dokumentace na rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí“ v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném na základě výzvy k jednání ze dne 26. 7. 2017 ve lhůtě deseti dnů tedy nejpozději do 2. 1. 2018, ale učinil tak až dne 5. 1. 2018.

Za spáchání přestupku uložil antimonopolní úřad městu Velké Meziříčí pokuta ve výši 8 000,- Kč (osm tisíc korun českých).Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Město Velké Meziříčí dle svého vyjádření pro antimonopolní úřad vycházelo z předpokladu, že vzhledem ke skutečnosti, že z původní lhůty byly pouze tři dny pracovními a ostatní připadaly na dny pracovního klidu, byla mu lhůta pro zaslání vyjádření a dokumentace o zadávacím řízení Úřadem prodloužena a dále postupoval dle předmětné výzvy Úřadu a požadované dokumenty zaslal ve zde stanovené lhůtě.

Město jako obviněný také uvedlo, že správní řád ukládá ve svém § 4 odst. 2 správním orgánům povinnost v souvislosti se svým úkonem poskytovat dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech. Obviněný se domnívá, že Úřad svým zmatečným poučením toto ustanovení porušil a uvedl obviněného v omyl. Obviněný je přesvědčen, že byl v dobré víře, že požadované dokumenty je možno zaslat do 8. 1. 2018. Obviněný proto důrazně nesouhlasí s následným formálním přístupem Úřadu, jenž dle obviněného způsobil jeho jednání, za nějž obviněného Úřad nyní trestá. Podle obviněného je evidentní, že bez nesprávného poučení ze strany Úřadu by k prodlení obviněného se splněním jeho zákonné povinnosti nedošlo. Obviněný proto žádal o zohlednění této skutečnosti a zastavení řízení o přestupku.

Antimonopolní úřad nicméně uvádí, že v daném případě došlo k ne zcela standardní situaci, kdy v tentýž okamžik Úřad obdržel návrh a podnět směřující proti postupu zadavatele v tomtéž zadávacím řízení, a jak v rámci správního řízení zahájeného na základě návrhu, tak v rámci šetření podnětu vznikla obviněnému povinnost zaslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení, kdy však jedna z těchto lhůt počala běžet „automaticky“ dnem doručení stejnopisu návrhu, a druhá až dnem doručení výzvy Úřadu, což vedlo k tomu, že se běh těchto lhůt neshodoval, ale pouze částečně překrýval.

Tato skutečnost však nic nemění na tom, že podle § 252 odst. 1 zákona byl obviněný povinen zaslat Úřadu své vyjádření k návrhu a dokumentaci o zadávacím řízení do deseti dnů ode dne, kdy stejnopis návrhu obdržel. Úřad však uznává, že pro obviněného mohla být popsaná situace nejasná a matoucí, a tuto skutečnost zohlednil při stanovení výše pokuty.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů