Vláda mění Ředitelství silnic a dálnic na Správu dálnic a silnic

Cílem záměru Ministerstva dopravy je sjednocení právních forem podřízených „investičních“ subjektů v oblasti dopravní infrastruktury do nového subjektu Správa dálnic a silnic, státní organizace.

Od změny si vláda slibuje zrychlení přípravy, výstavby a modernizace dopravní infrastruktury a hospodárnější vynakládání finančních prostředků při nárůstu celkové kvality činnosti.

„Transformace na právní formu státní organizace tak po vzoru Správy železnic dopomůže změnit trend v oblasti personální politiky, kdy cílem je zajišťovat klíčové odborné činnosti např. v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí, dopravní telematiky/ITS, hlavní inženýry projektů, správce staveb a technické dozory do budoucna především vlastními zaměstnanci, a nikoliv v převážné míře externími dodavateli, jak je tomu v případě ŘSD s.p.o. To umožní mj. právě výrazné úspory nákladů u činností, u kterých nyní dochází k outsourcingu,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Facts + Statistics: Highway safety | III

Změnou právní formy státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR do podoby státní organizace se sjednotí postavení dvou klíčových subjektů – manažerů strategické dopravní infrastruktury – a to správce dálnic a silnic I. třídy a správce železnic.

Bude tak vyřešeno faktické sjednocení právní formy subjektů zodpovědných za naprostou majoritu výdajů v sektoru dopravy. V resortu Ministerstva dopravy se s touto situací velmi dobře vypořádává Správa železnic, kde její procesní, organizační i personální nastavení v kombinaci s možnostmi vyplývajícími z její právní formy pomohlo v uplynulých letech zajistit klíčové odborníky do řad jejích zaměstnanců. Díky dostatečným odborným kapacitám se Správě železnic daří zrychlovat přípravu železničních projektů včetně vysokorychlostních tratí a využívat u nich moderní postupy při zadávání veřejných zakázek (Best Value Procurement), které vedou k získání kvalitního zpracovatele, a tím i k rychlejší a kvalitnější realizaci železničních dopravních staveb obecně.

Zjednodušení řízení sektoru se následně odrazí ve větší efektivitě řízení organizace ze strany státu. Pozitivní dopad bude mít i na soukromé dodavatele, pro něž se stane sektor dopravy logicky strukturovaným a tím přehlednějším a čitelnějším. 

Současná právní forma státní příspěvkové organizace ŘSD neumožňuje adekvátní odměňování klíčových zaměstnanců a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, neboť je regulováno Nařízením o platových poměrech.

Transformace umožní SDS s.o. získat potřebné odborníky a následně si je dlouhodobě udržet.

Zajištění outsourcovaných činností vlastními odbornými kapacitami v klíčových oblastech činnosti přinese úsporu finančních prostředků. U SDS s.o. dojde k celkové změně v systému odměňování zaměstnanců tak, aby lépe odpovídalo kvalifikaci zaměstnanců a jejich činnostem. 

Předkládaný věcný záměr zákona má umožnit správci dálnic a silnic I. třídy realizovat jak změny v oblasti organizační, tak i v oblasti personální, a v požadované míře tak navázat na realizované i připravované úpravy v legislativní oblasti, jejichž cílem je zrychlení výstavby klíčové dopravní infrastruktury.

Transformace státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR do právní formy státní organizace rovněž umožní sjednotit systém kontrolních a řídících procesů a procesů plánování ze strany Ministerstva dopravy, zejména za předpokladu využití zkušeností s nastavením a řízením Správy železnic. 

Z hlediska hospodaření SDS s.o. budou zachovány nástroje veřejné kontroly nakládání s finančními prostředky a po vzoru Správy železnic budou i v případě SDS s.o. její účty vedeny u České národní banky, a to jako účty podřízené státní pokladně dle Rozpočtových pravidel.

Předkládaný věcný záměr zákona má umožnit správci dálnic a silnic I. třídy realizovat jak změny v oblasti organizační, tak i v oblasti personální, a v požadované míře tak navázat na realizované i připravované úpravy v oblasti legislativní. Transformace státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR do právní formy státního podniku umožní sjednotit systém kontrolních a řídících procesů a procesů plánování ze strany Ministerstva dopravy, zejména za předpokladu využití zkušeností s nastavením a řízením Správy železnic.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů