(DOKUMENT) Druhý otevřený dopis Jihlavy vedení firmy Kronospan

Vedení města Jihlavy zaslalo jednatelce firmy Kronospan již druhý otevřený dopis. Tentokrát je otevřený dopis podepsán primátorkou Karolínou Koubovou i všemi jejími náměstky. První otevřený dopis zaslala primátorka Koubová již počátkem června, ovšem zapomněla jej otevřít veřejnosti (více zde).

Vážená paní Krechlerová,

při naší návštěvě  v mateřském sídle firmy KRONOSPAN v rakouském Salzburgu byly projednávány mnohé oblasti fungování jihlavského závodu a jejich dopad na život ve městě Jihlavě. Věřím, že jsme se shodli na faktu, že provoz Vaší společnosti dlouhodobě  vyvolává u obyvatel města řadu otázek, ke kterým se nyní přidávají ještě otázky související s připravovanými změnami v provozu firmy a bohužel i otázky zahájení výstavby bez povolení resp. patřičného prokázání vlivu stavby na životní prostředí. Proto je pro nás opravdu klíčové získat od vedení firmy odpovědi na otázky, které jsou pro naši další případnou spolupráci zásadní. Otázky jsme rozdělili do jednotlivých oblastí života ve městě.

Ovzduší

1)    Již v současnosti je provoz firmy spojen s velkou prašností jak z výroby, tak i ze skládkování materiálu. Veřejnost v Jihlavě si na nadměrnou prašnost z provozu firmy dlouhodobě stěžuje. Jakým způsobem firma zajistí, aby množství emitovaných prachových částic kleslo? Skrápění ploch se dřevem a recyklátem je zjevně nedostačující, navíc vyvolává další problémy a otázky ve vztahu k vodě.

2)    V podmínkách kolaudačního rozhodnutí provozu byl požadavek na kontinuální měření emisí. Proč tento není dodržován? Měříte kontinuálně v jiných závodech?

3)    Firma má vydána dvě integrovaná povolení (IPPC) z nichž každé má stanoveno samostatné limity?  Proč firma takovýmto způsobem dělí provoz, když je zjevné, že dochází ke kumulaci vlivů jednotlivých provozů?

4)    Ač je technologicky i legislativně řada problematických věcí řešena, dochází evidentně k opakovaným případům technologické nekázně, které způsobují, že se do ovzduší dostává jak z provozu samotného, tak i ze skládek materiálu nadměrné množství emisí. Co firma udělá pro to, aby k technologické nekázni a jí způsobeným problémům nedocházelo?

5)    Jak je nakládáno s brusným prachem?

Hluk

1)    Jsou dodržovány hlukové limity dané integrovaným povolením? Jak je řešeno odhlučnění stávajících drtičů? Jsou tyto limity kontrolovány?

2)    Jaká opatření realizuje firma pro odstranění stávající hlukové zátěže a zabránění vzniku nové hlukové zátěže spojené s novými připravovanými provozy?

Voda

1)    Jak je zajištěno nakládání s dešťovými vodami ze skládek recyklátu, které mohou obsahovat látky škodlivé vodám a pronikají do vod povrchových i podzemních?

2)    Jak je zajištěno nakládání s hasebními vodami? (V toku Drážního potoka se vyskytují jak hasební pěny, tak i dřevní odpad.) Pokud by měly být jímány do jímek, tyto jsou evidentně nedostačující nebo nefunkční a hasební vody opakovaně unikají do toku Drážního potoka.

3)    Kolik vody provoz odebírá z vodovodního řadu, kolik z řeky a kolik z jiných zdrojů (jakých)? Jak se toto množství vyvíjelo za posledních 5 let?

4)    Jak je zajištěno čištění vod vypouštěných do Drážního potoka?

5)    Připravuje firma technologická opatření k opakovanému použití technologické vody (její recyklaci)? Toto by mělo být základním předpokladem delšího fungování a zabránilo by to jak nadměrnému čerpání vody, tak i vypouštění znečištěných vod.

6)    Chystá firma vlastní čističku?

Doprava

1)    Jaká je prognóza nárůstu či zklidnění dopravy v souvislosti s plánovaným rozšířením provozu?

2)    Jaký je zájem Kronospanu o participaci na stavbě záchytného parkoviště pro kamionovou dopravu?

3)    Jaká opatření firma realizuje ve chvíli kdy je velké množství kamionů v těsné blízkosti Kronospanu a parkoviště kapacitně nestačí?

Obecně

1)    Požadujeme poskytnutí celé geneze vydávání povolení ve všech procesech (jak EIA vedená KrÚ, tak i MŽP, povolení a kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu) – jsou dodrženy podmínky stanovisek DOSS (zejména ČIŽP a KHS)?

2)    Jakým způsobem jsou zajištěny skládky recyklátu před vznikem požáru? Jak jsou řešeny hasební vody v případě požáru (např. v případě zahoření v Nové Cerekvi)? Tyto skládky nejsou de iure součástí provozu a nejsou řešeny IPPC. Jaké dokumenty k nim byly vydány? Jak byly zkolaudovány a jaké podmínky byly dány dotčenými orgány státní správy pro jejich povolení a provoz?  Tyto skládky (například skládka v Třešti) jsou provozovány způsobem, který odporuje způsobu využívání, ke kterému byly zkolaudovány – množství dřeva je zde mnohonásobně vyšší a současně i na plochách, kde má být skladována kulatina, je skladován i recyklát.

3)    Proč firma dělí provoz na více firem a žádá tedy o vydání více integrovaných povolení, když dopad na životní prostředí má jako jeden celek?

4)    Jak se firma realizuje na poli společenské odpovědnosti? Podporuje nějaké projekty či akce v regionu?

5)    V posledních dnech firma přestala odebírat dřevní kulatinu od městské společnosti Správa městských lesů s.r.o., i dřevní odpad od společnosti Služby města Jihlavy, spol. s. r. o..  Souvisí tato skutečnost s úpravami provozu ve firmě, nebo se stávající snahou statutárního města Jihlavy o lepší komunikaci firmy s představiteli města?

Tyto otázky jsou pouze nejakutnějšími dotazy, které provoz a předpokládaný rozvoj firmy vyvolává. Je v zájmu města a jeho vedení a věříme, že i v zájmu vedení společnosti Kronospan, aby na ně město dostalo odpověď. Firmu Kronospan vedení města považuje za důležitého a významného partnera ve městě, a proto doufáme, že zodpovězení těchto dotazů a zlepšení komunikace přispěje k vyjasnění vzájemného vnímání obou subjektů a může přispět ke zlepšení vnímání provozu firmy ve městě.

Dopis zasíláme paní Krechlerové i panu Kaindlovi, zároveň jej poskytujeme médiím, která o otázky projevují velký zájem. Prosíme o zaslání Vašich odpovědí do 31. 7. 2019.

S pozdravem

MgA. Karolína Koubová, v. r.

      primátorka města

Mgr. Petr Laštovička, v. r.              Ing. Vít Zeman, v. r.              Ing. Jaromír Kalina, v. r.

   náměstek primátorky                 náměstek primátorky                          náměstek primátorky

Sehr geehrter Herr Kaindl,

bei unserem Besuch am Sitz der Muttergesellschaft KRONOSPAN in Salzburg wurden zahlreiche Probleme des Werks KRONOSPAN in Jihlava und deren Auswirkungen auf das Leben in der Stadt besprochen. Ich hoffe, dass wir uns auf den Fakt geeinigt haben, dass die Betriebsweise Ihres Werkes bei der Iglauer Bevölkerung zahlreiche Fragen hervorruft. Dazu kommen noch Probleme mit den vorgesehenen betrieblichen Änderungen und dem Baubeginn ohne entsprechende Baugenehmigung beziehungsweise ohneNentsprechenden Nachweis für die Auswirkungen des Bauwerks auf die Umwelt. Deshalb ist es für uns wichtig, die Antworten auf die Fragen bei der Geschäftsführung einzuholen, die für unsere mögliche Zusammenarbeit von grundsätzlicher Bedeutung sind. Es handelt sich um folgende Themenbereiche:

Luft

1)    Schon heutzutage entsteht im Werk Kronospan eine große Staubkonzentration sowohl in dem Fertigungsbereich, als auch bei der Lagerung des Materials. In welcher Weise wird die Firma dafür sorgen, dass die Menge der freigesetzten Staubpartikel zukünftig sinkt? Die Berieselung der Flächen ist offensichtlich nicht ausreichend, zudem entstehen dadurch Probleme mit dem Wasserverbrauch.

2)    In den Auflagen des Bauabnahmeentscheids wurde die Aufforderung für eine durchgehende Messung der Emissionen festgelegt. Warum wird diese Anforderung nicht eingehalten? Werden kontinuelle Messungen in anderen Werken vorgenommen?

3)    Die Firma besitzt zwei integrierte Zulassungen (IPPC), wovon in jeder von ihnen eigenständige Grenzwerte festgelegt wurden. Warum wird der Betriebsbereich der Firma in zwei Teile gegliedert, wenn es klar ist, dass es hier zur Kumulation der Auswirkungen aus den einzelnen Betriebsteilen kommt?

4)    Obwohl zahlreiche Probleme technisch und gesetzmäßig gelöst werden, kommt es immer wieder zu weiteren technischen Störfällen, die bewirken, dass Übermengen an Emissionen aus dem Fertigungsbereichen und von den Lagerflächen in die Luft freigesetzt werden. Was macht die Firma dafür, um diese technischen Störfälle und die dadurch verursachten Probleme zu verhindern?

5)    Wie wird der Schleifstaub entsorgt?

Lärm

1)    Werden die in der integrierten Zulassung vorgeschriebenen Lärmobergrenzen eingehalten? Wie ist die Schalldämmung der Zerkleinerungsanlagen geregelt, Werden diese Grenzwerte kontrolliert?

2)    Welche Maßnahmen wird die Firma für die Beseitigung der bisherigen Lärmbelastung und Verhinderung einer neuen mit der vorgesehenen Betriebserweiterung zusammenhängenden Belastung einleiten?

Wasser

1)    Wie wird die Ableitung von Regenwasser aus den Recyclingholz-Lagerplätzen geregelt, das Schadstoffe enthalten und in das Oberflächen- und Grundwasser entweichen kann?

2)    Wir wird der Umgang mit dem Löschwasser geregelt? (Im Bach „Drážní potok“ kommen sowohl der Löschschaum als auch der Holzabfall vor). Die Auffangbehälter sind offensichtlich nicht ausreichend oder nicht funktionsfähig, denn das Löschwasser entweicht wiederholt in den oben genannten Bach.

3)    Wie viel Wasser wird aus der Wasserleitung und wie viel aus dem Fluss und anderen Quellen genommen. Um welche Quellen handelt es sich? Wie hat sich diese Menge in den letzten 5 Jahren entwickelt?

4)    Wie wird die Reinigung des in den Bach abgeleiteten Abwassers geregelt?

5)    Sieht die Firma technische Maßnahmen zur Wiederverwertung des Betriebswassers vor? Dies sollte eine Grundvoraussetzung für ein längeres Funktionieren sein. Außerdem könnten dadurch die übermäßige Wasserentnahme sowie die Ableitung von Abwasser verhindert werden.

6)    Sieht die Firma eine eigene Kläranlage vor?

Verkehr

1)    Wir sieht die Vorschau für ein Verkehrswachstum bezeihungsweise eine Verkehrsberuhigung im Zusammenhang mit der geplanten Betriebserweiterung aus?

2)    Möchte sich Kronospan an dem Bau eines Auffangparkplatzes für LKWs beteiligen?

3)    Welche Maßnahmen will die Firma zu dem Zeitpunkt ergreifen, als sich zu viele LKWs in der Nähe von Kronospan befinden, und die Kapazität der Parkplätze nicht ausreichend ist?

Allgemein

1)    Wir wollen den ganzen Ablauf bei der Ausstellung von Genehmigungen für alle Prozesse kennen lernen (EIA vom Kreisamt und dem tschechischen Umweltministerium, Genehmigung und Bauabnahmeentscheidung der Baubehörde) – werden die in den Stellungnahmen der betroffenen Verwaltungsbehörden (insbesondere der Tschechischen Umweltinspektionsbehörde und der Hygienebehörde des Kreises Vysočina) genannten Auflagen eingehalten?

2)    In welcher Weise sind die Recyclingholz-Lagerplätze gegen das Brandrisiko geschützt? Wie wird das Löschwasser im Brandfall entsorgt (beispielsweise beim Feuerausbruch in der Gemeinde Nová Cerekev)? Diese Lagerplätze sind gesetzmäßig keine Betriebsteile und haben keine IPPC-Zulassung. Welche Dokumente wurden für diese Lagerplätze ausgestellt? Wie erfolgte die amtliche Bauabnahme und welche Auflagen wurden von den betroffenen Verwaltungsbehörden für deren Genehmigung und Betrieb festgelegt? Diese Lagerplätze (beispielsweise der Lagerplatz in Třešť) werden in einer Art und Weise betrieben, die der Bestimmung widerspricht, für die sie amtlich abgenommen wurden – die Holzmenge ist um ein Vielfaches höher und auf den Flächen, die zur Lagerung von Rundholz dienen, wird auch das Recyclingholz gelagert.

3)    Warum wird die Fertigung in mehrere Fertigungsbereiche gegliedert und die Ausstellung von mehreren IPPC-Zulassungen beantragt, wenn die Auswirkung auf die Umwelt durch die gesamte Fertigung verursacht wird?

4)    Wie wird die soziale Verantwortung von Kronospan wahrgenommen? Fördert Kronospan einige Projekte oder Veranstaltungen in der Region?

5)    In den letzten Tagen hat Kronospan die Rundholz-Lieferungen von der städtischen Gesellschaft „Správa městských lesů s.r.o.“, und Holzabfalllieferungen von der Gesellschaft „Služby města Jihlavy, spol. s. r.“ gestoppt. Hängt es mit den vorgesehenen Betriebsanpassungen oder den Bemühungen der Statutargemeinde Jihlava um eine bessere Kommunikation zwischen der Geschäftsführung der Firma und der Stadtvertretung zusammen?

Diese Problemstellungen sind die dringendsten Fragen, die der Betrieb und der vorgesehene Ausbau der Firma hervorrufen. Es liegt im Interesse der Stadt Jihlava und der Stadtleitung und – wie wir hoffen –  auch im Interesse der Geschäftsführung der Firma Kronospan, die Antworten auf diese Fragen an die Stadt Jihlava zu übermitteln. Die Firma Kronospan wird von der Stadtleitung als wichtiger und bedeutsamer Partner angesehen und wir hoffen deshalb, dass die Beantwortung dieser Fragen und die verbesserte Kommunikation zur Klarstellung gegenseitiger Meinungen beider Partner beiträgt und die Wahrnehmung der Firma in der Stadt positiv beeinflusst. 

Das Schreiben schicken wir an Frau Krechler und Herrn Kaindl und werden es gleichzeitig den Medien zur Verfügung stellen, die ein großes Interesse für dieses Thema zeigen. Wir bitten um die Übermittlung Ihrer Antworten bis 31. 7. 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Karolína Koubová

Oberbürgermeisterin

Petr Laštovička                                Vít Zeman                              Jaromír Kalina

Vizebürgermeister                           Vizebürgermeister               Vizebürgermeister

AKTUALIZOVÁNO:
Na otázky vedení města  slíbilo vedení firmy Kronospan odpovědět otevřeným dopisem, využije však k tomu městem danou lhůtu do 31. 7. 2019. Otevřený dopis bude poskytnut i médiím. „Neradi bychom nyní reagovali útržkovitě pouze na část bodů otevřeného dopisu. Děkujeme za pochopení,“ uvedla mluvčí Kronospanu Ivana Holzbauerová.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna