(DOKUMENT) Nesouhlas právníka DPMJ se změnou stanov společnosti

Vedení dopravního podniku se pokouší ignorovat změny stanov společnosti prováděné radními města Jihlavy jako akcionáři obchodní společnosti. Radní města mluví o určitém nedorozumění (více zde), redakci Občasníku se podařilo získat právní rozbor změny stanov, který si objednal předseda představenstva ing. Josef Vilím u právní kanceláře Ševčík.

Vážený pane inženýre, k Vaší žádosti k předloženému návrhu změn stanov sdělujeme následující:

dopravní podnik1) V ust. čl. 8 odst. 5 stanov společnosti je navrhována změna působnosti valné hromady o ustanovení, podle kterého do působnosti valné hromady patří též „udělení předchozího písemného souhlasu představenstvu k rozhodnutí o vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru, včetně rozsahu jeho působnosti a pravomoci, s konkrétní osobou na pracovní místo výkonného ředitele společnosti,“.

V tomto případě jsem přesvědčen, že navrhované znění stanov je v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, konkrétně s ust. § 435 odst. 2 ZOK, podle něhož představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. a ust. § 435 odst 3 ZOK, podle kterého nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Uvědomuji si, že předchozí písemný souhlas není stricto sensu pokynem, každopádně v širším smyslu se jedná o pokyn, který je zásahem do obchodního vedení, jež předmětné ust. § 435 odst. 3 ZOK zakazuje.

Ve shodě s dosavadní judikaturou, použitelnou i v poměrech ZOK, je obchodním vedením akciové společnosti organizování a řízení podnikatelské činnosti společnosti, včetně rozhodování o jejích podnikatelských záměrech (NS 21 Cdo 2310/2015). „Rozhodování o obchodním vedení společnosti bude rozhodování o jakýchkoli otázkách společnosti, které bude zahrnovat zejména rozhodování o personálních záležitostech (přijímání, propouštění zaměstnanců, přidělování práce zaměstnancům, reorganizace atd.)“ Lasák, J.; Pokorná, J; Čáp, Z.; Doležil, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. II díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, s. 2004.

Do výkonu působnosti představenstva, tedy do obchodního vedení, akcionáři, respektive valná hromada, přímo zasahovat nemohou a mohou je zásadně ovlivňovat pouze prostřednictvím rozhodování o jejich personálním složení. (NS 29 Odo 442/2004) Na uvedeném závěru podle našeho názoru nemůže ničeho změnit ani znění ust. § 421 odst. 2, písm. p) ZOK, podle kterého do působnosti valné hromady náleží další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Komentovat účel § 421 odst. 2, písm. p) ZOK by přesahovalo potřeby tohoto právního stanoviska, každopádně ust. § 421 odst. 2, písm. p) ZOK neumožňuje, bez zákonného zmocnění, a to ani prostřednictvím stanov, valné hromadě, aby si atrahovala do své působnosti rozhodování o otázkách, které zákon výlučně svěřuje do působnosti jiného orgánu společnosti, v tomto případě o otázkách obchodního vedení svěřených představenstvu.

Uvedené stanovisko potvrzuje závěr přijatý autory v komentáři k ZOK, Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář Praha: C. H. Beck, 2013, na str. 666, podle kterého „Stanovy společnosti mohou podle § 421 odst. 2 svěřit valné hromadě rozhodování v dalších záležitostech, které podle zákona do působnosti valné hromady nespadají. Nicméně nemohou tak činit zcela bez omezení. Jelikož § 435 odst. 3 zakazuje komukoliv, aby udílel představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, nemohou stanovy svěřit valné hromadě rozhodování o záležitostech spadajících do obchodního vedení.“ 2)

V ust. čl. odst. 10, odst. 5 stanov společnosti je navrhována změna stanov tohoto obsahu: d) rozhoduje o vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru s konkrétní osobou na pracovní místo výkonného ředitele společnosti, včetně rozsahu jeho působnosti a pravomoci, s předchozím písemným souhlasem valné hromady, e) rozhoduje o vzniku, změně nebo zániku pracovního poměru zaměstnance Společnosti v souladu se zákonem, a v souladu se zákonem jim stanovuje rozsah jejich působnosti a pravomocí Jak již bylo uvedeno v citaci obsažené ad. 1) shora, představenstvu náleží obchodní vedení společnosti, které zahrnuje zejména rozhodování o personálních záležitostech (přijímání, propouštění zaměstnanců, přidělování práce zaměstnancům, reorganizace atd.).

Navržené znění tedy považujeme za duplicitní vůči ust. čl. 10 odst. 3 stanov, podle něhož představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. V této souvislosti je nutno zmínit, že současná právní úprava nebrání tomu, aby představenstvo případně delegovalo pracovněprávní záležitosti na další osoby (např. zaměstnance personálního odboru).

Z důvodu přehlednosti stanov máme za to, že doplnění předmětného ustanovení je nadbytečné a mohlo by způsobovat zbytečné interpretační potíže. Pokud jde o požadavek na předchozí písemným souhlas valné hromady navrhovaný v čl. 10 odst. 5, písm. d) stanov, odkazujeme na předchozí vyjádření v bodě 1.

V Jihlavě, dne 26. března 2018

Advokátní společnost Ševčík s.r.o. zast. advokátem Mgr. Janem Ševčíkem

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna