DOKUMENT: přestavba zimního stadionu na Horáckou Multifunkční Arénu

zimni stadionPočátkem února 2017 vedení města Jihlavy znovu posuzovalo možnosti rekonstrukce zimního stadionu.

Ostravská společnost HS Logic prezentovala radním několik možných variant dalšího postupu přestavby na Horáckou Multifunkční Arénu (HMA):

varianta 1 – prostá oprava

Tato varianta zahrnuje pouze nezbytné práce, které prodlouží životnost HZS a umožní jeho využívání o dalších cca 5 / 10 let. Jedná se o práce charakteru údržba či oprava stávajícího technického zařízení( chlazení, elektroinstalace, ZTI, VZT…), dále o úpravu dispozičního řešení zázemí pro hráče (kabiny, sociální zařízení+ dobudování spojovacího krčku – šaten mezi stávajícím zimním stadionem a veřejným sportovištěm ) a sociálního zařízení pro návštěvníky HZS.

Tyto práce zahrnují rovněž úpravy zastřešení haly tj. provedení revize statického posouzení střešních nosníků a podle zjištěného stavu ocelových konstrukcí a eventuální provedení, jejich zesílení a jejich nátěrů.

Řešení v rámci každoročních běžných oprav. Možnost řešení v letních měsících,

varianta 2 – rekonstrukce dle schválené studie arch. Buchty z října 2016

Rekonstrukce HZS spočívá v úplné demolici stávajícího HZS s výjimkou nosné konstrukce podélných tribun a vybudování nových kapacit pro diváky a sportovce. Parametry nové haly jsou takové, že splňují požadavky na multifunkční využití (lední hokej, míčové sporty, atd.)

Hala je navržena pro 5250 diváků s komfortním zázemím (gastronomické zázemí, sociální zařízení apod.). Pro sportovce jsou navrženy kapacitní šatny včetně nezbytného zázemí.

Nově navržená hala splňuje podmínky pro extraligu ledního hokeje. Studie neřeší parkování pro sportovce a návštěvníky.

  • Zastavěná plocha haly – 6 910 m² – Obestavěný prostor haly – 110 000 m³

Tato varianta respektuje požadavky extraligy, nutno pro využití stávajícího stavebního povolení zajistit aktualizaci projektové dokumentace a požádat o změnu stavby před dokončením. Dále zajistit projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení na budovu „ posilovna“ včetně vyřešení vlastnických vztahů. Rozpočet stanoven pouze cenou za m3

varianta 3 –„ VELKÁ „ výstavba nové multifunkční arény na stávající ploše

kapacita 4 000 diváků ( dle současným licenčních podmínek Svazu hokeje nenaplňuje parametry pro extraligu – počet diváků) , cca 240 park. míst, komerční plocha do 1000 m2, nutné nové stavební povolení resp. územní povolení vč. posouzení dopravní situace (model) a vyřešení vjezdu/výjezdu do parkoviště, nové zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí apod.

varianta 4 – „MALÁ „výstavba nového zimního stadionu v dané lokalitě

Novostavba HMA řeší výstavbu multifunkční arény pro 2798 diváků (sport) ( dle současným licenčních podmínek Svazu hokeje nenaplňuje parametry pro extraligu – počet diváků) , resp. 2975 diváků (alternativa kultura), výstavu komerčních ploch o celkové výměře 957 m2 v hale a 3105 m2
v přístavbě haly.V podzemí haly a přístavby je navrženo veřejné parkoviště pro 149 osobních automobilů.

Novostavba umožňuje přímý příjezd návěsů na ledovou plochu. Novostavba také počítá
s úplnou demolicí HZS a odkupem nárožního objektu v místě křížení ulic Tolstého a Jiráskova.

Celkový obestavěný prostor HMA 109 740 m3 (hala)

16 238 m3 (přístavba – komerční objekt)

Novostavba HMA nepřevyšuje niveletu zastřešení HZS.

Novostavba je navržena s komfortním zázemím pro sportovce a diváky.

Při realizaci HMA bude zachován provoz malé arény.

Nutné nové stavební povolení resp. územní povolení vč. posouzení dopravní situace (model) a vyřešení vjezdu/výjezdu do parkoviště, nové zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí apod.

varianta 5 – výstavba multifunkční arény na zelené louce

Tato varianta předpokládá výstavbu HMA na volném pozemku v dosahu dopravní obslužnosti s možností napojení na inženýrské sítě. Minimální plocha pozemku pro realizaci tohoto záměru je 2,5 – 3,0 ha.

Tento záměr zahrnuje výstavbu multifunkční haly pro 5000 sedících diváků, tréninkovou halu o velikosti 60 x 30 m (kluziště) s hledištěm pro 800 diváků, dále výstavbu ubytovacího zařízení pro 60 osob (30 dvoulůžkových pokojů, výstavbu povrchového parkoviště pro min 210 osobních aut a pro 6 autobusů) a realizaci dalších komerčních ploch o min výměře min. 800 m². Další vícenáklady spojené s náklady na infrastrukturu,

Možné řešení tohoto záměru je doloženo ve studii Ing. Arch. Buchty z října roku 2015. Při realizaci této varianty se předpokládá úplná demolice stávajícího HZS a dostavba zázemí (šatny atd.) malé haly. Uvolněný pozemek po demolici HZS bude využit pro výstavbu nového objektu, např. pro parkovací dům, komerční plochy, park atd.

 

Návrh metody způsobu výběru optimální varianty:

Kritérium Subkritérium

Váha

Náklady Investiční náklady

30%

40%

Provozní náklady

10%

Realizace záměru Lhůta realizace

2%

10%

Lhůta přípravy

1%

Složitost realizace

1%

Přerušení aktivit během realizace

3%

Soulad s územním plánem

3%

Splnění celkových požadavků

na multifunkční arénu

Požadavky na extraligu

5%

45%

Multifunkční využití (multimédia a ostatní sporty)

10%

Počet diváků

5%

Komerční plochy

10%

Urbanismus

5%

Parkování

7%

Dostupnost arény

3%

Rizika projektu Nedodržení výšky nákladů

1%

5%

Nedodržení termínů (projekčních prací, stavebních prací, přípravy projektu)

1%

Doprava v klidu

1%

Náklady na pronájem haly během realizace

1%

Zájmové iniciativy

1%

Celkem

100%

 

Termíny zpracovávaného materiálu jsou dle uzavřené smlouvy následující:

  • do 10. 3. 2017 – kompletní pracovní verze bez doporučení „preferované varianty“ a jeho prezentace
  • do 24. 3. 2017 – kompletní materiál v konečné verzi včetně zapracování připomínek z řídícího týmu včetně doporučení preferované varianty a jeho prezentace
  • Prezentace na Zastupitelstvu města Jihlavy 11.4.2017
Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna