DOKUMENT: Výsledek kontroly Kraje Vysočina na nákup sypačů

Kontrola dodržení právních předpisů při uskutečnění schválení finanční operace nákupu nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina, příspěvkovou organizací, v letech 2016/2017, a to i v souvislostech s dříve realizovanými veřejnými zakázkami s obdobným předmětem plnění

Použité obecně závazné právní předpisy ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady Kraje Vysočina a usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina:

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole)
Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

sypače

Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

Po zahájení kontroly byly na místě vyžádány veškeré podklady veřejné zakázky „Nákladní technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina“, ev. č. VZ 639591, „Dodávka techniky na letní a zimní údržbu komunikací“, ev. č. VZ 373259, „Dodávka techniky na údržbu komunikací“, ev. č. 3165. Kontrolovaná osoba předložila podklady v požadovaném termínu ve formě kopií.

1. Kontrolou bylo zjištěno, že po stránce dodržení procesního postupu při vyhlášení veřejné zakázky byly dodrženy procesní postupy stanovené zákonem.

2. Co se týče průzkumu trhu, bylo shledáno pochybení spočívající v nerovném přístupu k uchazečům spočívající ve sdělení rozdílného rozsahu informací o připravovaném výběrovém řízení. Z doložených dokladů – emailové korespondence s dodavateli, vyplývá, že některým firmám byl sdělen datum vyhlášení veřejné zakázky, některým firmám ne. Tímto kontrolovaná osoba postupovala v rozporu s ustanovením § 6 zákona, který stanoví, že „Zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.“
Zásada rovného zacházení se použije např. při jakémkoli styku s uchazeči. Tato zásada souvisí s principem zákazu diskriminace, kdy zadavatel nesmí zvýhodňovat některé dodavatele nebo skupiny dodavatelů na úkor ostatních bez jasně stanovených pravidel.
Kontrolovaná osoba se dopustila porušení výše uvedených zásad právě při styku s uchazeči, a to sdělením rozdílného rozsahu podstatných informací v rámci průzkumu trhu.
Přehled firem, kterým na základě ke kontrole předložených údajů byl/nebyl poskytnut údaj o datu zahájení výběrového řízení.
PROFI AUTO CZ a.s. (IVECO) – údaj byl poskytnut
CROY s. r. o. (MERCEDES) – údaj nebyl poskytnut
Scania Czech Republic, s.r.o. (SCANIA) – údaj byl poskytnut
TATRA TRUCKS a.s. (TATRA) – údaj nebyl poskytnut
HANES s.r.o (BEAM) – údaj nebyl poskytnut
KOBIT, spol. s r.o. (KOBIT) – údaj nebyl poskytnut
NTC s.r.o. (MAN) – údaj nebyl poskytnut
MTM Tech, s.r.o. (MTM) – údaj nebyl poskytnut
Unikont Group s.r.o. – údaj nebyl poskytnut

3. Při kontrole zadávací dokumentace bylo zjištěno, že po dodatečné informaci č. 6 byla v části 1.5.3 Přílohy č. 4 uvedena lhůta pro předání vzorku vozidla zadavateli jako součást prokázání technické kvalifikace do 7. 3. 2017 v 14:00 hodin. Přitom lhůta pro podání nabídek dle části 12 zadávací dokumentace končila dnem 19. 4. 2017 v 14:00 hodin.

4. V průběhu kontroly byla prověřována mimo jiné oprávněnost požadavku zadavatele na poskytnutí vzorku s velmi přísně stanovenými technickými parametry. Je nutné upozornit na riziko porušení zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 zákona.
V požadavcích kontrolované osoby na kvalifikaci uchazečů uvedených v zadávacích podmínkách je stanoveno, že „Ve smyslu § 56 odst. 1 písm. e) zákona požaduje zadavatel předvedení jednoho úplného funkčního vzorku nabízeného vozidla (1 vzorek nosiče komunálních výměnných nástaveb 4×4 se sypací nástavbou – inertní nebo kombinovaná a sněhovou radlicí ve tvaru křídla – ocelová radlice s ocelovým břitem nebo ocelová radlice s ocelovým břitem s vulkolanovou podložkou a druhým podklápěným vulkolanovým břitem). Funkční vzorek nabízeného vozidla musí jednoznačně odpovídat požadavkům zadavatele na technickou specifikaci vozidla a obdobně i všem následně dodávaným vozidlům ze strany vybraného dodavatele. Vzorek musí být nový nebo ne starší 12 měsíců od data výroby, přičemž datum výroby platí jak pro nosič, tak i pro sypací nástavbu a sněhovou radlici.
Tento požadavek může zakládat domněnku, že má diskriminační povahu, mohlo by se tedy jednat o porušení zákazu diskriminace dle ustanovení § 6 zákona. Může také vyvolávat spory o tom, zda je požadavek přiměřeným vůči předmětu veřejné zakázky, a to obojí zejména ve světle rozsudku Nejvyššího správního soudu 1 Afs 20/2008 a námitek podaných firmami TATRA TRUCK a.s., IČO 01482840, GEORAP s.r.o., IČO 62908260, L S M Česká republika spol. s r.o., IČO 64574156, Pavel Jílek – Truck Servis s.r.o., IČO 26074923.

Kontrolní orgán však nedisponuje prostředky k ověření správnosti postupu zadavatele při stanovení technické kvalifikace – požadavku na vzorky, a to zejména s ohledem na to,
že kontrolní orgán nedisponuje technickými kapacitami nezbytnými pro posouzení stanovení technických podmínek,
že k okamžiku provádění kontroly nejsou známi uchazeči o veřejnou zakázku, není tedy ani možné zjistit, zda a v jakém rozsahu jsou dotčeni podmínkami stanovenými kontrolovanou osobou,
že v průběhu zadávacího řízení není přípustné z pohledu zřizovatele vejít v jednání s potenciálními uchazeči a tím ovlivňovat průběh veřejné zakázky,
že s ohledem na to, že postup zadavatele je při zadávání veřejné zakázky v souvislostech, tedy s ověřením podmínek u potenciálních uchazečů (viz předchozí odrážka), oprávněn ověřit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Z výše uvedených důvodů nejde vyvodit jednoznačný závěr o správnosti postupu kontrolované osoby při nastavení požadavků na kvalifikaci.
Jihlava, 2. 5. 2017
Za správnost (soulad s Protokolem):

Zdeněk Kadlec v. r.
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna